Reviderad prognos och anpassning av verksamheten

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-08-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Styrelsen för Eolus Vind AB har tidigare kommunicerat en resultatprognos för innevarande räkenskapsår innebärande etablering av cirka 90 verk och ett förväntat resultat efter finansiella poster inom ett intervall mellan 150 och 180 MSEK. Det kan nu konstateras att resultatprognosen inte kommer att kunna infrias.

Några vindkraftverk kommer fortfarande att vara under provdrift på balansdagen den 31 augusti 2012 och kommer därför inte att kunna avräknas förrän under nästa räkenskapsår.

Låga priser på el och elcertifikat under sommarmånaderna har dels inneburit en trögare försäljningsprocess avseende nyckelfärdiga vindkraftsanläggningar och dels ett sämre utfall från den egna elproduktionsverksamheten än vad som tidigare förväntats.

Några affärer som planerats att genomföras under augusti kommer inte att kunna slutföras förrän under september, däribland den tidigare offentliggjorda försäljningen av det 80 MW stora vindkraftsprojektet Mullbergs.

Med beaktande av ovanstående faktorer bedömer styrelsen att det operationella resultatet för helåret marginellt kommer att överstiga det som redovisades som ackumulerat resultat i delårsrapporten för det tredje kvartalet (101 MSEK).

Styrelsen har fattat beslut om att omgående inleda en process omfattande en omstrukturering av bolagets verksamhet för att säkerställa en god lönsamhet även under rådande marknadsförutsättningar. De planerade åtgärderna omfattar personalneddragningar, koncentration av verksamheten till färre kontor och viss omorganisation. Fackliga förhandlingar kommer att inledas och varsel kommer att lämnas omfattande ca 25 personer (av totalt 62).

Avsättning för omstruktureringskostnader kommer att göras i bokslutet för fjärde kvartalet med ca 10 MSEK.

Med de redovisningsprinciper som bolaget tillämpar, så påverkar orealiserade värdeförändringar på utestående finansiella instrument varken resultaträkningen eller eget kapital. Upplysning om marknadsvärden på utestående finansiella instrument har dock lämnats i bolagets finansiella rapporter.

Bolaget planerar en övergång till redovisning baserad på IFRS och kommer därför att i fjärde kvartalet redovisa värdeförändringen för utestående valutaterminer i resultaträkningen. På grund av den svenska kronans kraftiga förstärkning mot Euron under kvartalet bedöms effekten uppgå till ca -40 Mkr. I grunden är dock den starka svenska kronan positiv för bolagets framtida lönsamhet.

Utestående räntesäkringsinstrument beräknas ha ett negativt marknadsvärde omkring 25 MSEK. Även detta belopp kommer att belasta helårsresultatet vid en övergång till redovisning baserad på IFRS. Värdeförändringen är dock hänförlig till perioder före fjärde kvartalet.

Både styrelsen och företagsledningen har en positiv syn på utvecklingen av bolagets kärnverksamhet. Behovet av förnybar elproduktion i form av vindkraft kommer att vara stort på alla bolagets marknader de kommande åren. Eolus har en högkvalitativ projektportfölj som fortsätter att generera ett stort antal realiserbara tillstånd de kommande åren. God tillgång till projekt som är realiserbara även under nuvarande förhållanden kommer att vara en nyckelfaktor till hög lönsamhet när ersättningsnivåerna på den volatila elmarknaden vänder upp.


För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706-06 62 62
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 390 av de cirka
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

120830 Pressmeddelande Reviderad prognos och anpassning av verksamheten.pdf