155 MW vindkraft etablerat under räkenskapsåret

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2012-10-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni – 31 augusti 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 717,0 Mkr (453,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,4 Mkr (88,4). Resultat efter finansiella poster uppgick till -33,4 Mkr (77,6). Resultat efter skatt uppgick till -25,5 Mkr (57,0), vilket motsvarar -1,02 kronor (2,52) per aktie.
 • Ny redovisningsprincip avseende orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument avseende valuta- och räntesäkring har tillämpats. Omräkning av jämförelseperioder har gjorts. Rörelseresultatet har påverkats med -36,6 Mkr (+14,1) hänförligt till den svenska kronans kraftiga förstärkning mot euron under kvartalet. Resultateffekt avseende orealiserad värdeförändring för räntesäkringsinstrument uppgick till +2,9 Mkr (-9,0 Mkr), vilket påverkat resultat efter finansiella poster.
 • Under kvartalet etablerades 34 vindkraftverk (15) med en total effekt på 66,0 MW (30,0).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 20,6 GWh (14,8) med en genomsnittlig intäkt på 44 öre/kWh (76).
 • Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade med 9,2 MW (2,8) netto.
 • I juni avyttrade Eolus sex nyuppförda vindkraftverk i Karstorp och Kilagården, Skara kommun, till Wallenstam. Genom affären förvärvade Eolus samtidigt sex vindkraftprojekt under utveckling från Wallenstam.
 • I juni presenterades Eolus första norska projekt, Öyfjellet. Projektet är i uppstartsskede och arrendeavtal har tecknats med markägarna.
 • Den 9 juli slutade Gustaf Ekberg som VD. Styrelsen utsåg den 21 augusti tidigare vice VD Per Witalisson till ny VD. I anslutning till detta genomfördes förändringar i ledningsgruppen som efter den 23 augusti förutom VD består av Hans-Christian Schulze, vice VD och Karl Olsson, bolagsjurist.
 • Under våren och försommaren bromsade marknaden in kraftigt. För att säkerställa en god lönsamhet även under rådande marknadsförutsättningar beslutade styrelsen att inleda en process för omstrukturering av bolagets verksamhet. Åtgärderna omfattar personalneddragningar, koncentration av verksamheten till färre kontor och viss omorganisation. Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet har belastats med avsättning till omstruktureringsreserv med -6,5 Mkr. Genomförandet av åtgärderna har efter rapportperiodens utgång resulterat i en minskning av personalstyrkan med 20 tjänster, stängning av lokalkontoren i Sundsvall, Motala och Kil, samt att en ny organisation införs från och med den 1 november. Personalneddragningar tillsammans med övriga kostnadsbesparingar förväntas minska bolagets kostnader med minst 15 Mkr årligen, med tydlig effekt från och med räkenskapsårets andra kvartal.


Verksamhetsåret 1 september 2011 – 31 augusti 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 911,9 Mkr (1 629,0).
 • Rörelseresultatet uppgick till 80,5 Mkr (211,3). Resultat efter finansiella poster uppgick till 43,5 Mkr (205,6). Resultat efter skatt uppgick till 32,0 Mkr (152,0), vilket motsvarar 1,28 kronor (6,71) per aktie.
 • Ny redovisningsprincip avseende orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument avseende valuta- och räntesäkring har tillämpats. Omräkning av jämförelseperioder har gjorts. Rörelseresultatet har påverkats med -44,2 Mkr (+13,6) hänförligt till den svenska kronans kraftiga förstärkning mot euron under räkenskapsåret. Resultateffekt avseende orealiserad värdeförändring för räntesäkringsinstrument uppgick till -13,3 Mkr (+2,7 Mkr), vilket påverkat resultat efter finansiella poster.
 • Under verksamhetåret etablerades 81 vindkraftverk (50) med en total effekt på 155,3 MW (100,0).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 111,2 GWh (86,0) med en genomsnittlig intäkt på 57 öre/kWh (83).
 • Produktionskapaciteten i koncernens egna vindkraftverk ökade netto med 16,9 MW (4,8) genom investering i sju nyuppförda vindkraftverk, samt i fyra begagnade vindkraftverk. Ett begagnat vindkraftverk har avyttrats under räkenskapsåret.
 • Vindpark Tolvmanstegen etablerades och såldes under räkenskapsåret. Parken är en av södra Sveriges största och består av 22 Vestas V90 2,0 MW verk. Parken har en beräknad produktion på 123 GWh. Eolus har erhållit uppdrag från ägarna att sköta teknisk övervakning och ekonomisk administration av parken.
 • Under våren och försommaren bromsade marknaden in kraftigt. För att säkerställa en god lönsamhet även under rådande marknadsförutsättningar beslutade styrelsen under augusti att inleda en process för omstrukturering av bolagets verksamhet. Åtgärderna omfattar personalneddragningar, koncentration av verksamheten till färre kontor och viss omorganisation.

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • I september överlät Eolus ett byggklart projekt på 80 MW vid Mullbergs i Bergs kommun till Skanska och Jämtkraft. Affären är ett bevis på Eolus förmåga att utveckla och leverera högkvalitativa projekt även av större storlek till marknaden.
 • Mark- och Miljödomstolen i Växjö har kallat till huvudförhandling angående Blekinge Offshores ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken att uppföra en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. Huvudförhandlingar kommer att hållas den 14 och 15 november.
 • Eolus har till och med slutet av oktober medverkat vid etableringen av fler än 400 vindkraftverk med en total effekt på 580 MW, vilket innebär att målet om att etablera 200 vindkraftverk inom tre år nu har uppfyllts.
 • Genomförandet av omstruktureringsåtgärder har efter rapportperiodens utgång resulterat i en minskning av personalstyrkan med 20 tjänster, stängning av lokalkontoren i Sundsvall, Motala och Kil, samt att en ny organisation införs från och med den 1 november.
   

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att publiceras under vecka 50. Årsstämman kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 26 januari 2013. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,00 kr (1,00) per aktie.

 

Resultat i korthet

    Q4 Q4 Helår Helår
  2012-06-01- 2011-06-01- 2011-09-01- 2010-09-01-
  2012-08-31 2011-08-31 2012-08-31 2011-08-31
Nettoomsättning, Mkr 717,0 453,6 1 911,9 1 629,0
Rörelseresultat, Mkr -22,4 88,4 80,5 211,3
Resultat efter finansiella poster, Mkr -33,4 77,6 43,5 205,6
Resultat efter skatt, Mkr -25,5 57,0 32,0 152,0
Resultat per aktie, kronor -1,02 2,52 1,28 6,71
Under perioden etablerade verk, antal 34 15 81 50
Under perioden etablerade verk, MW 66,0 30,0 155,3 100,0
Nettoförändring egna verk, MW 9,2 2,8 16,9 4,8
Elproduktion, GWh 20,6 14,8 111,2 86,0

 

Kontaktuppgifter
Per Witalisson, VD, telefon 010 - 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 - 199 88 10

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftsanläggningar som uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring 400 av de cirka 2 100 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 55 MW och en beräknad årlig produktion på ca 135 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

Bokslutskommuniké Eolus 2012-08-31.pdf