Eolus Vind AB - Delårsrapport 1 september 2012 - 30 november 2012

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-01-24 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Verksamhetsårets första kvartal, 1 september – 30 november 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 377,2 Mkr (424,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 88,1 Mkr (39,2). Resultat före skatt uppgick till 70,0 Mkr (28,3). Periodens resultat uppgick till 66,0 Mkr (20,4), vilket motsvarar 2,65 kronor (0,82) per aktie. 
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats med värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +19,5 Mkr
  (-8,3)
 • Under kvartalet etablerades 19 vindkraftverk (14) med en total effekt på 39,5 MW (28,0).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 66,7 GWh (24,6) med en genomsnittlig intäkt på 50 öre/kWh (71).
 • Inga investeringar i egna vindkraftverk gjordes under kvartalet.
 • Eolus överlät i september 2012 det byggklara projektet Mullbergs om 80 MW i Bergs kommun till Skanska och Jämtkraft.
 • I november sålde Eolus vindkraftparken Järmunderöd i Munkedals kommun bestående av tre stycken Vestas V90 2,0 MW och det byggklara projektet Tommared i Laholms kommun med tillstånd för etablering av upp till sju vindkraftverk till Wallenstam AB. Eolus förvärvade samtidigt två projekt under utveckling från Wallenstam.
 • Den 14-15 november 2012 hölls huvudförhandling i Mark- och Miljödomstolen angående Blekinge Offshores ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken att uppföra en havsbaserad vindkraftspark i Hanöbukten. Beslut meddelas den 7 februari 2013.
 • Under kvartalet passerade Eolus 400 etablerade verk när vindkraftparken Hakarp i Ronneby kommun färdigställdes. Total installerad effekt i och med etableringen av Hakarp uppgick till 580 MW. Etableringen innebar också att målet om att etablera 200 vindkraftverk inom tre år uppfylldes.
 • Genomförandet av omstruktureringsåtgärder medförde en minskning av personalstyrkan med 20 tjänster och stängning av lokalkontoren i Sundsvall, Motala och Kil. En ny funktionsinriktad organisation infördes den 1 november. Omorganisationen med tillhörande besparingsprogram förväntas reducera bolagets kostnader med minst 15 Mkr per år. 

Väsentliga händelser efter balansdagen

 • I december genomförde Eolus sin hittills största affär med en enskild kund då European Wind Investment A/S (EWII) förvärvade vindkraftsprojekten Lerkaka i Borgholms kommun och Stensåsa i Vetlanda kommun. Under 2013 kommer Eolus att ansvara för uppförandet av de nyckelfärdiga anläggningarna i båda projekten. Under våren kommer fem verk om totalt 10 MW att etableras vid Lerkaka och under hösten kommer sju verk om totalt 14 MW att etableras vid Stensåsa. 

Årsstämma och utdelning

 • Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 26 januari 2013 kl 15.30. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 1,00 kr (1,00) per aktie.
 • I samband med årsstämman anordnas ett seminarium med temat ”Grön och lönsam energi” i Hässleholms kulturhus. 

Resultat i korthet

        Q1 Q1     Helår    
      2012-09-01 2011-09-01     2011-09-01    
      2012-11-30 2011-11-30    2012-08-31  
Nettoomsättning, Mkr     377,2     424,6     1 887,9    
Rörelseresultat, Mkr         88,1     39,2     81,2    
Resultat före skatt, Mkr         70,0     28,3     41,9    
Resultat efter skatt, Mkr         66,0     20,4     28,3    
Resultat per aktie, kronor         2,65     0,82     1,13    
Under perioden etablerade verk, antal         19     14     81    
Under perioden etablerade verk, MW         39,5     28,0     155,3    
Nettoförändring verk för elproduktion, MW         19,5     5,7     41,1    
Elproduktion, GWh         66,7     24,6     111,2    

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Eolus Vind AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 januari 2013 kl 8.30.

 

Kontaktuppgifter
Per Witalisson, VD, telefon 010 - 199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 - 199 88 10

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum.
Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av drygt 400 av de cirka 2 200 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 62 vindkraftverk med en installerad effekt på 99 MW och en beräknad årlig produktion på ca 251 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 

 

 


Attachments

Delårsrapport Eolus 121130.pdf