Eolus Vind AB - Bokslutskommuniké 1 september 2012 - 31 augusti 2013

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2013-10-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets fjärde kvartal, 1 juni – 31 augusti 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 693,6 (698,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 28,1 (-23,1) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 32,4 (-35,1) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 25,3 (-26,6) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,02 (-1,07) kronor per aktie.
 • Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 11,4 (-24,8) MSEK.
 • För räkenskapsåret 2012/2013 föreslår styrelsen en utdelning om 1,50 (1,00) kronor per aktie.
 • I juli fullföljdes det avtal om överlåtelse av 14 idrifttagna vindkraftverk (30 MW) med en årlig förväntad produktion om 80 GWh som Eolus tecknade med Munich Re i maj.
 • Under kvartalet etablerades 8 nya vindkraftverk (34) med en total effekt på 16,0 MW (66,0).
 • Totalt överlämnades 25 verk till kunder under kvartalet, vilket medförde att likvida medel ökade med 323,9 MSEK under kvartalet.
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick under kvartalet till 29,5 (20,6) GWh med en genomsnittlig intäkt på 50 (44) öre/kWh.
 • I juni tecknade Eolus och Vestas avtal om leverans av 11 nya vindkraftverk till projekten Jungs-Åsa, Nyckeltorp och Stenkulla i Vara och Skara kommuner. Verken kommer att etableras under våren 2014.

 

Verksamhetsåret 1 september 2012 – 31 augusti 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 204,9 (1 887,9) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 164,0 (81,2) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 135,3 (41,9) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 141,6 (28,3) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,68 (1,13) kronor per aktie. 
 • Verksamhetsårets resultat efter skatt har påverkats positivt med 21,5 MSEK genom omvärdering av långfristiga skatteskulder med anledning av att bolagsskattesatsen sänkts från 26,3 till 22 procent. Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 40,2 (-42,4) MSEK.
 • Under verksamhetsåret etablerades 30 vindkraftverk (81) med en total effekt på 62,1 MW (155,3).
 • Elproduktionen från koncernens vindkraftverk uppgick till 220,9 (111,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 54 (57) öre/kWh.

 

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att offentliggöras under vecka 50 2013. Årsstämman kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 25 januari 2014. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,00) kronor per aktie.

 

Resultat i korthet

  Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
  2013-06-01
 - 2013-08-31
2012-06-01
- 2012-08-31
2012-09-01
- 2013-08-31
2011-09-01
- 2012-08-31
Nettoomsättning, MSEK 693,6 698,3 1 204,9 1 887,9
Rörelseresultat, MSEK 28,1 -23,1 164,0 81,2
Resultat före skatt, MSEK 32,4 -35,1 135,3 41,9
Periodens resultat, MSEK 25,3 -26,6 141,6 28,3
Resultat per aktie, kronor 1,02 -1,07 5,68 1,13
Eget kapital per aktie, kronor 38,58 33,92 38,58 33,92
Under perioden etablerade verk, antal 8 34 30 81
Under perioden etablerade verk, MW 16,0 66,0 62,1 155,3
Nettoförändring verk för elproduktion, MW -35,9 20,9 -17,0 41,1
Elproduktion, GWh 29,5 20,6 220,9 111,2


För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420 av de cirka 2 500 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande 43 vindkraftverk med en installerad effekt på 63 MW och en beräknad årlig produktion på ca 154 GWh miljövänlig el.

Eolus vind AB har cirka 3 100 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

Bokslutskommuniké 2012-2013.pdf