Sjuksköterskeledda mottagningar i primärvården förbättrar vården för KOL-patienter


Behandlingsresultaten vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom har kraftigt
förbättrats det senaste decenniet. En ny omfattande studie visar att det är
mycket tack vare sjuksköterskors och läkares teamarbete på astma-/KOL
-mottagningar i primärvården.
– De flesta patienter med KOL kommer att diagnostiseras, behandlas och följas
upp i primärvården. Sjukdomen är, tvärtemot vad många tror, behandlingsbar och
genom tvärfunktionella team med god kunskap om sjukdomen har vi i Sverige kunnat
göra stor skillnad för den här patientgruppen, säger Karin Lisspers,
distriktsläkare, Gagnefs vårdcentral och forskare vid institutionen för
folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

I Sverige lever uppskattningsvis mellan 400 000 och 700 000 människor med
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)[1]. Under de kommande tio åren väntas
antalet KOL-relaterade dödsfall öka med mer än 30 procent och göra KOL till den
tredje vanligaste dödsorsaken i världen.[2]

Ytterligare data från den svenska observationsstudien PATHOS har nu publicerats
i den internationella tidskriften Respiratory medicine.[3] PATHOS-studien
baseras på elva års uppföljning av svenska journal- och registerdata för över 20
000 KOL-patienter, och har genomförts av Karolinska Institutet och Uppsala
universitet i samarbete med AstraZeneca. Studien visar att vårdcentraler med
astma-/KOL-mottagningar har en lägre årlig kostnad för KOL-sjukvård jämfört med
vårdcentraler utan astma-/KOL-mottagningar. Kostnaden är 37 procent lägre (från
52 892 kronor till 33 410 kronor per patient) och beror både på minskad
läkemedelskostnad och på lägre kostnad för vårdkontakter (färre besök krävs).

Allt fler KOL-mottagningar
Från år 1999, när studien startade, fram till år 2009 har tillgängligheten till
astma-/KOL-mottagningar i svenska primärvården ökat från 34 procent till 85
procent.[3]

På vårdcentraler med astma-/KOL-mottagningarna får patienterna sin diagnos
tidigare. De som gick hos primärvårdsenheter med astma-/KOL-mottagning var i
genomsnitt 67,4 år vid diagnos, de andra drygt ett år äldre (68,7). [3]

– Diagnosen KOL kan ställas med vanlig spirometri i primärvården. Korrekt och
tidig diagnos samt rökstopp vid KOL är en förutsättning för att förhindra
progress av sjukdomen, säger Karin Lisspers.

Färre försämringsepisoder
Personer med KOL drabbas ofta av så kallade KOL-exacerbationer; periodvisa
försämringar i sin sjukdom under flera veckor. PATHOS-studien visar att från år
1999 till år 2009 har det totala antalet exacerbationer minskat från i snitt 3
till 1,3 exacerbationer per patient och år. Sjukhusinläggningar föranledda av
exacerbationer står för majoriteten av de kostnader som är direkt sammankopplade
med KOL.[4]

Bra organisation och struktur av KOL-vården, stöd till rökstopp,
läkemedelsbehandling och så kallad KOL-rehabilitering ger förutsättningar till
god KOL-vård. PATHOS studien har även visat att val av läkemedelsbehandling kan
ha betydelse för antalet exacerbationer som KOL-patienten drabbas av.[5]

– Vi har det senaste decenniet blivit mycket bättre på att hitta och ta hand om
patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Men KOL är fortfarande både
underdiagnostiserad och dessutom i många fall underbehandlad. I genomsnitt dör
KOL-patienterna cirka 8 år tidigare jämfört med medellivslängden hos övriga i
Sverige, så det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Karin Lisspers.

Kontaktpersoner
För frågor kring astma/KOL-mottagningar:
Karin Lisspers distriktsläkare, Gagnefs vårdcentral och forskare vid
institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, telefon 070
- 352 47 21.

För frågor om läkemedelsjämförelserna i studien:
Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet, telefon 070 -
582 07 63
För generella frågor:
Petra Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, telefon 070 - 918
65 62

Om KOL
KOL är en kronisk lungsjukdom som drabbar personer som har andats in skadliga
ämnen, och där tobaksrökning utgör den allra största orsaken.[7] KOL
kännetecknas av inflammation i luftvägarna samt av skador på lungvävnaden med
utveckling av hålrum (emfysem) i lungorna. Uppskattningsvis mellan 400 000 och
700 000 människor i Sverige har KOL.[1]

Vanliga KOL-symptom inkluderar andfåddhet, kronisk hosta och upphostning av
slem.[7] Personer med KOL drabbas ofta av så kallade KOL-exacerbationer,
drastiska försämringar av symtomen.

Det blir allt vanligare att KOL leder till lunginflammation i takt med att
sjukdomen förvärras.[6]

Om PATHOS-studien
PATHOS-studien baseras på elva års journal- och registerdata för 21 361 svenska
KOL-patienter. Syftet med studien har varit att bättre förstå utvecklingen av
KOL-vården och vilken effekt olika omhändertaganden har på farmakologiska och
icke-farmakologiska behandlingsresultat.
Studien är en observationsstudie[8] och baseras på journaldata från primärvården
som kopplades samman med informationen från nationella vårdregister, sjukhus-,
läkemedels- och dödsorsaksregister, för åren 1999-2009. PATHOS-studien är den
mest omfattande observationsstudie som har jämfört effektiviteten och säkerheten
hos två vanliga ICS/LABA- kombinationsbehandlingar som förskrivs till KOL
-patienter.
I studien har effektivitet och säkerhet hos de två vanligast förskrivna
kombinationsläkemedlen med antiinflammatoriska kortikosteroider och långverkande
luftrörsvidgande läkemedel jämförts.[5] Studien har också tittat på sambanden
mellan typ av behandling och risk för KOL-relaterad lunginflammation[6], hur KOL
-vården har utvecklats i Sverige[4] och visat att den effektiva
primärvårdsstrukturen i Sverige ger bättre sjukdomshantering och symptomlindring
av KOL.[3]

Studien har genomförts av Karolinska Institutet och Uppsala universitet i
samarbete med AstraZeneca.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på
forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för
behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism,
andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap.
AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används
av miljontals patienter världen över.

För mer information om AstraZeneca, se www.astrazeneca.se och
www.astrazeneca.com.

Referenser

[1]. Hjärt-Lungfonden, (2012); Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012. Tillgänglig
från: http://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Rapporter/KOL
-rapporten%202012.pdf
[2]. European Lung Foundation. Burden in Europe. Tillgänglig på:
http://www.european-lung-foundation.org/63-european-lung-foundation-elf-burden
-in-europe.htm. Last accessed 17 January, 2013.
[3]. Lisspers K, Johansson G, Jansson C, Larsson K, Stratelis G, Hedegaard M,
Ställberg B. Improvement in COPD management by access to asthma/COPD clinics in
primary care: Data from the observational PATHOS study. Respir Med. 2014; 0954
-6111(14)00229-7 [Jun 17 Epub ahead of print]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25002194
[4]. Ställberg B. Janson C, Johansson G et al ,Management, morbidity and
mortality of COPD during an 11-year period: an observational
retrospectiveepidemiological register study in Sweden (PATHOS) Prim Care Respir
J 2014; 23(1): 38-45
[5]. Larsson K, Janson C, Lisspers K, et al. Combination of
budesonide/formoterol more effective than fluticasone/salmeterol in preventing
exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: the PATHOS study. J
Intern Med 2013 Mar 15 [Epub ahead of print].
[6]. Janson C, Larsson K, Johansson, G et al.  Pneumonia and pneumonia related
mortality in patients with COPD treated with fixed combinations of inhaled
corticosteroid and long acting β2 agonist: observational matched cohort study
(PATHOS) Tillgänglig från:  http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3306 (Published
29 May 2013) BMJ 2013;346:f3306. Last accessed May, 2013.
[7]. Bousquet and Khaltaev eds. Global surveillance, prevention and control of
chronic respiratory diseases: a comprehensive approach. WHO, 2007. Tillgänglig
från: http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf
[8]. AstraZeneca. Korta fakta RWE - real word evidence, observationsstudier
(Infographic). 2013-03-19.
http://www.mynewsdesk.com/se/astrazeneca/documents/korta-fakta-rwe-real-word
-evidence-observationsstudier-infographic-25648

173154 SE 1408

Attachments

08207823.pdf Infografik fakta KOL.pdf