Eolus Vind AB – Bokslutskommuniké 1 september 2013 – 31 augusti 2014

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2014-10-30 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets fjärde kvartal 1 juni – 31 augusti 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 51,5 (693,6) MSEK. Minskningen är hänförlig till färre sålda vindkraftverk.
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,3 (27,9) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -19,9 (32,4) MSEK. Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -11,6 (25,3) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -7,1 (11,4) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,46 (0,95) SEK per aktie.
 • Under kvartalet togs 7 (8) nya vindkraftverk med en total effekt om 13,4 (16,0) MW i drift. De driftsatta vindkraftverken avser första parken inom ramen för det elförsäljningsavtal som tecknats med Google.
 • Under kvartalet överlämnades 1 (25) vindkraftverk med en total effekt om 2,5 (51,7) MW till kunder.
 • Under kvartalet uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 36,1 (29,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 491 (500) SEK/MWh.

Verksamhetsåret 1 september 2013 – 31 augusti 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 465,8 (1 204,9) MSEK. Minskningen är hänförlig till färre sålda vindkraftverk.
 • Rörelseresultatet uppgick till 41,5 (146,7) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 13,1 (135,3) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 9,9 (141,6) MSEK.
 • Resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med -18,2 (40,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,44 (5,75) SEK per aktie.
 • Under verksamhetsåret togs 27 (30) nya vindkraftverk med en total effekt om 53,0 (62,1) MW i drift.
 • Under verksamhetsåret överlämnades 14 (41) vindkraftverk med en total effekt om 27,4 (81,1) MW till kunder.
 • Under verksamhetsåret uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 172,1 (229,0) GWh med en genomsnittlig intäkt på 502 (540) SEK/MWh.

Utdelning, årsredovisning och årsstämma

 • Årsredovisning kommer att offentliggöras den 5 december 2014. Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 24 januari 2015. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.

 

 

Koncernens resultat i korthet Q4 Q4 Helår Helår
  2014-06-01 2013-06-01 2013-09-01 2012-09-01
  2014-08-31 2013-08-31 2014-08-31 2013-08-31
Nettoomsättning, MSEK 51,5 693,6 465,8 1 204,9
Rörelseresultat, MSEK -10,3 27,9 41,5 146,7
Resultat före skatt, MSEK -19,9 32,4 13,1 135,3
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK -9,1 14,6 -23,2 51,5
Periodens resultat, MSEK -11,6 25,3 9,9 141,6
Resultat per aktie före /efter utspädning, SEK -0,46 0,95 0,44 5,75
Eget kapital per aktie, SEK 37,61 38,66 37,61 38,66
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -118,6 421,8 -488,1 428,1
Balansomslutning, MSEK 1 929,8 1 562,8 1 929,8 1 562,8
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK -421,2 92,1 -421,2 92,1
Orderstock per balansdagen, MSEK 218,1 199,5 218,1 199,5
Under perioden drifttagna verk, antal 7 8 27 30
Verk överlämnade till kund, antal 1 25 14 41
Under perioden drifttagna verk, MW 13,4 16,0 53,0 62,1
Verk överlämnade till kund, MW 2,5 51,7 27,4 81,1
Elproduktion, GWh 36,1 29,9 172,1 229,0
Soliditet, % 48,5 61,5 48,5 61,5
Avkastning på eget kapital efter skatt, % Neg 2,5 1,2 15,8

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av över nästan 460 av de cirka 2 800 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 88 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på ca 232 GWh miljövänlig el.

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

141030 Pressmeddelande Eolus bokslutskommuniké 2013-2014.pdf Eolus Bokslutskommuniké 2013-2014.pdf