Vitrolife AB (publ) fullbordar förvärvet av Unisense FertiliTech A/S samt beslutar med anledning därav om apportemission

SWEDEN


Styrelsen för Vitrolife AB har idag, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman
den 5 maj 2014, fattat beslut om att genomföra apportemission av 1 879 179
aktier och därmed fullfölja förvärvet av Unisense FertiliTech A/S
(”FertiliTech”).
Som tidigare offentliggjorts, har Vitrolife den 4 november 2014 träffat avtal om
att förvärva samtliga aktier i FertiliTech. Styrelsen i Vitrolife har idag, med
stöd av bemyndigande från bolagsstämman fattat beslut om apportemission av 1 879
179 aktier vilka utgör en del av köpeskillingen vid förvärvet av FertiliTech.
Förvärvet har idag fullbordats genom att Vitrolife har förvärvat samtliga aktier
i FertiliTech genom betalning av 1 879 179 aktier samt betalning av befintliga
aktieägarlån i FertiliTech om 50 MDKK.

Utöver den fasta köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling motsvarande ett
värde av 1 308 656 aktier utgå. Tilläggsköpeskillingen villkoras av uppfyllandet
av definierade försäljningsmål avseende perioden 2015 respektive 2016 till 2017.
Vitrolife avgör huruvida tilläggsköpeskillingen ska utbetalas i aktier eller
kontanter. Tilläggsköpeskillingen utfaller endast om försäljningen överstiger
den plan som utgör grund för förvärvskalkylen.

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna har endast säljarna av FertiliTech. De
nyemitterade aktierna har idag tecknats och tilldelats. Värdet på
apportegendomen uppskattas till 276 239 313 SEK.

Till följd av nyemissionen har antal aktier i Vitrolife ökat från 19 830 936
till 21 710 115 och Vitrolifes aktiekapital ökats med 1 916 762,58 SEK, från 20
227 554,72 SEK till 22 144 317,30 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för
existerande aktieägarna på cirka 9 %.

Det beräknas att de nya aktierna tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm
under innevarande vecka.

Transaktionen väntas påverka Vitrolifes EBITDA per aktie negativt under 2014 och
2015 men bidra positivt från och med 2016, som ett resultat av ökad försäljning
till följd av nyttjandet av Vitrolifes globala marknadsnärvaro samt
kostnadssynergier.

Göteborg 26 november 2014
VITROLIFE AB (publ)
Thomas Axelsson, VD
För ytterligare information kontakta:
VD Thomas Axelsson, telefon 031-721 80 01
Ekonomi- och informationschef Mikael Engblom, telefon 031-721 80 14

Vitrolife är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för publicering den 26 november 2014 kl.
16:40.
________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________

Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) är en internationellt verksam
medicinteknisk koncern. Vitrolifes produktområde
Fertilitet (http://www.vitrolife.com/en/Fertility/) utvecklar, producerar och
marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att
möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften.
Vitrolife (http://www.vitrolife.com/sv/corporate) har cirka 250 anställda och
bolagets produkter säljs på ca 110 marknader. Huvudkontoret ligger i Göteborg
och ytterligare kontor finns i USA, Australien, Frankrike, Italien,
Storbritannien, Kina, Japan, Ungern och Danmark. Vitrolife
-aktien (http://www.vitrolife.com/sv/Corporate/Finansiellt/Akti/) är noterad på
NASDAQ OMX
Stockholm (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE
1 
3469), Small Cap.

________________________________________________________________________________
_ 
___________________________________________

Vitrolife AB (publ), Box 9080, 400 92 Göteborg. Org. Nr. 556354-3452. Tel: 031
-721 80 00. Fax: 031-721 80 99. E-mail: info@vitrolife.com. Hemsida:
www.vitrolife.com/

Attachments

11264630.pdf