SSAB vahvistaa tasettaan suurimpien osakkeenomistajien tukemalla merkintäetuoikeusannilla sekä velkojen uudelleenrahoituspaketilla


Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy päätöksen, SSAB AB:n (publ)
(”SSAB” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt toteuttaa kooltaan noin 5 miljardin
Ruotsin kruunun B-sarjan osakkeiden merkintäoikeusannin nykyisille
osakkeenomistajille annettavin etuoikeuksin.

 · SSAB:n kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Industrivärden ja Solidium, ovat
sitoutuneet merkitsemään osuuksiensa mukaisessa suhteessa osakkeita
merkintäetuoikeusannissa. Jäljelle jäävän määrän osalta SSAB on saanut
pankkisyndikaatilta, Crédit Agricole Corporate and Investment Bankilta,
Handelsbanken Capital Marketsilta, Nordea Bank AB:lta (publ) ja Swedbank AB:lta
(publ) (yhdessä ”Pääjärjestäjät”), sitoumuksen (standby underwriting commitment)
osakkeiden merkitsemisestä tavanomaisin ehdoin

 · Lisäksi Swedbank Robur ja LKAB, jotka yhdessä edustavat 4,4 prosenttia
pääomasta ja 5,5 prosenttia äänistä, ovat ilmaisseet tukensa
merkintäetuoikeusannille sekä aikeensa äänestää merkintäetuoikeusannin puolesta
ylimääräisessä yhtiökokouksessa

 · Yhteensä 9,6 miljardin Ruotsin kruunun suuruinen laina-aikojen,
lainasopimusten ja olemassa olevien pankkitakausten laajentaminen takaa Yhtiölle
maksuvalmiuden ja pitkän aikavälin rahoituksen tuleville vuosille (ehdollinen
merkintäetuoikeusannin toteutumiselle)

 · Merkintäetuoikeusanti yhdistettynä ydinliiketoimintaan kuulumattomien
omaisuuserien myyntiin ja operatiivisen kassavirran tuottamiseen mahdollistavat
SSAB:n nettovelan pienentämisen noin 10 miljardilla Ruotsin kruunulla ja
nettovelkaantumisasteen alentumisen noin 30 prosenttiin vuoden 2017 loppuun
mennessä, mikä on linjassa Yhtiön pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden
kanssa

 · Lisääntynyt taloudellinen joustavuus antaa SSAB:lle paremmat valmiudet
toteuttaa strategiaansa, jonka tavoitteena on tulla alan johtavaksi lujien
terästen tuottajaksi ja globaaliksi lisäarvoa tuottavien palveluiden
tarjoajaksi, sekä vahvistaa SSAB:n asemaa markkinajohtajana Pohjoismaiden ja
Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla

– Tämän kattavan rahoituspaketin avulla voimme keskittyä täysipainoisesti
toimintoihin, jotka edesauttavat meitä saavuttamaan uudelleen toimialan parhaan
kannattavuuden. Selvästi vahvempi rahoitusasema tarkoittaa, että voimme paremmin
hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia ja lisätä kannattavaa kasvua
painopistealueillamme. Samalla olemme vahvempia selviytymään alhaisen kysynnän
kausista, sanoo toimitusjohtaja Martin Lindqvist.

Tausta ja perustelut

SSAB:lla on ainutlaatuinen maailmanlaajuinen asema lujien terästen tuottajana ja
lisäarvoa tuottavien palvelujen tarjoajana, sekä johtava asema Pohjoismaiden ja
Pohjois-Amerikan kotimarkkinoilla. Rautaruukin kanssa tehdyn onnistuneen
yhdistymisen jälkeen SSAB on keskittynyt yhtiöiden yhdistämiseen ja
kustannussäästöohjelmien toteuttamiseen, ja jatkaa nyt liiketoimintamallinsa
kehittämistä. Uusi liiketoimintamalli pitää sisällään tuotevalikoiman
kehittämisen siten, että lujien terästen ja muiden premium-tuotteiden osuutta
kasvatetaan, palvelu- ja jälkimarkkinatoimintoihin panostetaan entistä enemmän
sekä kasvetaan kiinnostavilla markkinasegmenteillä, hyvin investoidun
tuotantokapasiteetin avulla.

SSAB tekee nyt mittavia toimenpiteitä taseensa vahvistamiseksi, jotta sillä
olisi paremmat edellytykset saavuttaa toimialan paras kannattavuus. Nämä
toimenpiteet saattavat SSAB:n kilpailukykyiseen taloudelliseen asemaan, joka
yhdessä liiketoimintamallin muutoksen kanssa mahdollistaa pitkän aikavälin
kannattavan kasvun ja kilpailukyvyn.

Yhtiön ehdottamat toimenpiteet taseen vahvistamiseksi ja joustavuuden
parantamiseksi sisältävät noin 5 miljardin Ruotsin kruunun
merkintäetuoikeusannin. Merkintäetuoikeusanti yhdistettynä ydinliiketoimintaan
kuulumattomien omaisuuserien divestointiin ja operatiivisen kassavirran
tuottamiseen odotetaan vahvistavan Yhtiön tasetta, vähentävän nettovelkaa noin
10 miljardilla Ruotsin kruunulla ja alentavan nettovelkaantumisastetta noin 30
prosenttiin vuoden 2017 loppuun mennessä, mikä on linjassa Yhtiön pitkän
aikavälin taloudellisten tavoitteiden kanssa.

Tehtyihin lisätoimenpiteisiin kuuluu 3,2 miljardin Ruotsin kruunun lainojen
laina-aikojen pidentäminen, 3,7 miljardin Ruotsin kruunun olemassa olevien
pankkitakausten laajentaminen sekä uusi, viisivuotinen (3+1+1 vuotta) 300–500
miljoonan euron suuruinen syndikoitu RCF-laina (kolme kumppanuuspankkia ovat
sitoutuneet 300 miljoonaan euroon ja jäljellä oleva määrä syndikoidaan muille
kumppanuuspankeille). Osakkeenomistajien ja pankkien tarjoaman rahoituspaketin
odotetaan turvaavan uudelleenrahoitustarpeet seuraavan 3–5 vuoden ajalle. Osa
rahoituspaketista on ehdollinen merkintäetuoikeusannin toteutumiselle.

Merkintäoikeusannin ehdot

Edellyttäen, että 27.5.2016 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy
päätöksen, SSAB:n hallitus on päättänyt toteuttaa B-sarjan osakkeiden
merkintäetuoikeusannin, joka on kooltaan noin 5 miljardia Ruotsin kruunua ennen
annista aiheutuvia kuluja. Yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia
B-sarjan osakkeita merkintäetuoikeusannissa täsmäytyspäivänä omistettujen
osakkeiden kokonaislukumäärän suhteessa riippumatta siitä, omistavatko he A
-sarjan osakkeita vai B-sarjan osakkeita.

Ilman merkintäetuoikeuksien käyttämistä merkityt B-sarjan osakkeet allokoidaan
ensisijaisesti niille, jotka ovat merkinneet B-sarjan osakkeita
merkintäetuoikeuksilla osakkeiden merkintään käytettyjen merkintäetuoikeuksien
suhteessa riippumatta siitä, ovatko he osakkeenomistajia täsmäytyspäivänä vai
ei, toissijaisesti muille tahoille, jotka ovat ilmaisseet yhtiölle
kiinnostuksestaan merkitä B-sarjan osakkeita ilman merkintäetuoikeuksia
sanottujen kiinnostustenosoituksien suhteessa ja kolmanneksi Pääjärjestäjille
niiden antamien sitoumusten suhteessa.

Osakepääoman korotus, liikkeelle laskettavien osakkeiden lukumäärä ja
merkintähinta merkintäetuoikeusannissa odotetaan julkistettavan viimeistään
24.5.2016.

Merkintäaika alkaa 3.6.2016 ja päättyy 17.6.2016 (tämä päivä mukaan lukien), tai
hallituksen päättämänä myöhempänä ajankohtana. Kaupankäynnin
merkintäetuoikeuksilla odotetaan tapahtuvan 3.6.2016 ja 15.6.2016 (tämä päivä
mukaan lukien) välisenä aikana niiden osakkeiden osalta, jotka ovat
kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa, ja 3.6.2016 ja 13.6.2016 (tämä päivä
mukaan lukien) välisenä aikana niiden osakkeiden osalta, jotka ovat
kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä.

Hallituksen päätös merkintäetuoikeusannista edellyttää 27.5.2016 pidettävän
ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää. Lisätietoja on saatavilla kutsusta
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka julkaistaan pian erillisenä
lehdistötiedotteena.

Osakkeenomistajien tuki ja merkintäsitoumukset

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Industrivärden ja Solidium, jotka
edustavat yhteensä 28,7 prosenttia pääomasta ja 29,3 prosenttia äänistä, ovat
sitoutuneet merkitsemään osakkeita osuuksiensa mukaisessa suhteessa
merkintäetuoikeusannissa. Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat myös
sitoutuneet äänestämään merkintäetuoikeusannin puolesta ylimääräisessä
yhtiökokouksessa.

Jäljelle jäävän määrän osalta Pääjärjestäjät ovat antaneet tavanomaisin ehdoin
sitoumuksen (standby underwriting commitment) merkitä merkitsemättä jääneet
osakkeet.

Lisäksi Swedbank Robur ja LKAB, jotka yhdessä edustavat 4,4 prosenttia pääomasta
ja 5,5 prosenttia äänistä, ovat ilmaisseet tukensa merkintäetuoikeusannille sekä
aikeensa äänestää merkintäetuoikeusannin puolesta ylimääräisessä
yhtiökokouksessa.

Merkintäetuoikeusannin alustava aikataulu

+--------------+---------------------------------------------------------------+
|24.5.2016   |Täydellisten ehtojen julkaiseminen, mukaan lukien merkintähinta|
|       |ja merkintäsuhde                        |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|27.5.2016   |Hallituksen päättämä merkintäetuoikeusanti ylimääräisen    |
|       |yhtiökokouksen hyväksyttäväksi                 |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|27.5.2016   |Viimeinen kaupankäyntipäivä osakkeilla, jotka sisältävät    |
|       |oikeuden osallistua merkintäetuoikeusantiin          |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|30.5.2016   |Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla, jotka eivät sisällä |
|       |oikeutta osallistua merkintäetuoikeusantiin          |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|31.5.2016   |Listalleottoesitteen arvioitu julkaisupäivä          |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|31.5.2016   |Täsmäytyspäivä merkintäetuoikeusantiin osallistumiselle, eli  |
|       |osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity osakeluetteloon tänä |
|       |päivänä, saavat merkintäetuoikeuksia merkintäetuoikeusantiin  |
|       |osallistumiseen                        |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|3.6.–15.6.2016|Kaupankäyntiaika merkintäetuoikeuksilla Nasdaq Tukholmassa   |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|3.6.–13.6.2016|Kaupankäyntiaika merkintäetuoikeuksilla Nasdaq Helsingissä   |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|3.6.–17.6.2016|Merkintäaika                          |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|Arviolta   |Merkintäetuoikeusannin alustavan tuloksen julkistaminen    |
|22.6.2016   |                                |
+--------------+---------------------------------------------------------------+
|Arviolta   |Merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen julkistaminen    |
|27.6.2016   |                                |
+--------------+---------------------------------------------------------------+

Taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantajat

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets,
Nordea Bank AB (publ) ja Swedbank AB (publ) toimivat taloudellisina
neuvonantajina ja Mannheimer Swartling Advokatbyrå oikeudellisena neuvonantajana
SSAB:lle merkintäetuoikeusannin yhteydessä.

Tukholmassa, 22.4.2016

SSAB AB (publ)

Hallitus

Kutsu SSAB:n osavuosikatsauksen 1.1. - 31.3.2016 esitykseen

SSAB järjestää osavuosikatsauksensa esittelytilaisuuden perjantaina 22.
huhtikuuta 2016 klo 9.30 CEST Tukholmassa. Osavuosikatsaus julkaistaan samana
päivänä noin klo 7.30 CEST.

Tiedotustilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata myös webcast
-lähetyksenä Yhtiön internet-sivuilla www.ssab.com. Tilaisuuteen voi osallistua
myös puhelinkonferenssin kautta.

Aika ja paikka: World Trade Center (WTC) Tukholma, Kungsbron 1, konferenssihuone
Manhattan, kello 9.30 CEST.

Puhelinnumerot:

+ 46 8 505 564 74 (Ruotsi),

+ 44 203 364 5374 (UK),

+ 1 855 753 2230 (USA).

Webcast-Linkki: Webcast-lähetykseen  (http://edge.media-server.com/m/p/4sgcdqdb)

Lisätietoja

Andreas Koch, IR-johtaja,

andreas.koch@ssab.com, +46 8 454 57 29

Viktoria Karsberg, Ulkoisen viestinnän johtaja,
viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 454 57 34

Patrik Juhlin, Konsernin rahoitusjohtaja (treasurer),
patrik.juhlin@ssab.com, +46 8 454 5744

SSAB AB (publ) julkaisee tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot Ruotsin
arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun
lain mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkisesti julkaistaviksi 22.4.2016 kello
7.15 CEST.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tässä lehdistötiedotteessa olevat tiedot eivät sisällä tai muodosta tarjousta
ostaa, merkitä tai muuten tehdä liiketoimia osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai
muilla SSAB:n arvopapereilla. Kaikki tarjoukset henkilöille, joita SSAB:n
osakkeiden merkitseminen koskee, tehdään ainoastaan listalleottoesitteellä,
jonka SSAB odottaa julkaisevansa arviolta 31.5.2016.

Tätä lehdistötiedotetta ei saa julkaista tai levittää, suoraan tai epäsuorasti,
Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa,
jossa osallistuminen vaatisi lisäksi esitteitä, rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä, kuin niitä, joita Ruotsin, Suomen, Tanskan, Yhdistyneen
kuningaskunnan tai Irlannin lainsäädäntö vaatii. Tätä lehdistötiedotetta ei saa
myöskään levittää tällaisissa maissa tai maihin tai mihinkään muuhun maahan,
jossa levittäminen vaatii tällaisia toimenpiteitä tai rikkoisi muuten
sovellettavaa sääntelyä. Mikä tahansa epäonnistuminen kuvattujen rajoitusten
noudattamisessa voi johtaa sovellettavan arvopaperisääntelyn rikkomiseen.

Merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai SSAB:n osakkeita ei ole
rekisteröity tai tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain,
muutoksineen (”Arvopaperilaki”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun
alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja
merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, myydä, myydä edelleen,
toimittaa tai muuten siirtää, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa tai
Yhdysvaltoihin, paitsi Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn
poikkeuksen nojalla tai transaktiolla, johon Arvopaperilain
rekisteröintivaatimukset eivät sovellu, ja relevantin Yhdysvaltain osavaltion
tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti.

Tämä lehdistötiedote sisältää tiettyjä tulevaisuutta koskevia tietoja, jotka
heijastavat SSAB:n nykyistä käsitystä tulevista tapahtumista sekä
taloudellisesta ja toiminnallisesta kehityksestä. Sanat kuten ”aikoo”, ”arvioi”,
”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo” ja muut ilmaisut, jotka antavat
viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät
perustu historiallisiin faktoihin, muodostavat tulevaisuutta koskevia tietoja.
Tulevaisuutta koskeviin tietoihin liityy luonnostaan sekä tunnettuja että
tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne riippuvat tulevista
tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskevat tiedot eivät ole tae
tulevista tuloksista tai kehityksestä ja todelliset lopputulokset voivat poiketa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa tiedoissa esitetyistä lausumista. Tässä
tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä
näitä arvopapereita ole tarkoitus tarjota julkisesti Yhdysvalloissa.
SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva pohjoismainen ja yhdysvaltalainen
teräsyhtiö. Yhtiön lisäarvoa tarjoavat tuotteet ja palvelut on kehitetty
tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on vahvempi, kevyempi ja
kestävämpi maailma. SSAB:llä on työntekijöitä yli 50 maassa ja tuotantolaitoksia
Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Yhtiö on noteerattu Nasdaq OMX Nordic
Tukholmassa ja toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingissä. www.ssab.com.

Attachments

04221894.pdf