Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2015 – 31 maj 2016

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2016-07-06 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2016 – 31 maj 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 158,0 (346,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (37,6) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -13,8 (34,6) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,1 (34,5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 0,6 (-1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,43 (1,39) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 7 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 14,6 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 5,8 (14,2) vindkraftverk med en total effekt om 11,9 (22,5) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 20,8 (45,2) GWh med en genomsnittlig intäkt på 362 (392) SEK/MWh.
 • I mars tecknade Eolus avtal med Mirova och Europeiska Investeringsbanken (EIB) om försäljning av de återstående sex vindkraftverken med en effekt om 19,8 MW i Långmarkens vindpark. Avtalet innebär att de sex vindkraftverken ska ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent och Mirova och EIB:s andel uppgår till 90 procent. Affären innehåller en option för Eolus att sälja sin andel av parken under hösten 2018.
 • I mars fullföljdes Eolus förvärv av två vindkraftsprojekt under utveckling i Nevada i USA och Eolus har därmed tagit över ägandet av projekten.
 • I april tecknades avtal med Malmö Stad om försäljning av ett av vindkraftverken i vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun.
 • I april överlämnades vindpark Ullavi bestående av tre vindkraftverk av modell Vestas V100 1,8 MW till köparna KumBro AB.


 

Koncernens resultat i korthet Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Helår
  2016-03-01 2015-03-01 2015-09-01 2014-09-01 2014-09-01
  -2016-05-31 -2015-05-31 -2016-05-31 -2015-05-31 -2015-08-31
Nettoomsättning, MSEK 158,0 346,4 620,5 1 456,2 1 502,1
Rörelseresultat, MSEK -11,7 37,6 -9,9 150,9 90,0
Resultat före skatt, MSEK -13,8 34,6 -23,0 132,7 75,2
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 0,7 -1,6 -5,3 -2,4 3,7
Periodens resultat, MSEK -11,1 34,5 -18,6 125,4 80,0
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,43 1,39 -0,7 5,06 3,25
Eget kapital per aktie, SEK 27,1 41,17 27,1 41,17 29,36
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -53,0 342,7 106,2 742,2 714,9
Balansomslutning, MSEK 1 037,1 1 490,7 1 037,1 1 490,7 1 259,4
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK 145,1 327,8 145,1 327,8 52,6
Orderstock per balansdagen, MSEK 473,0 420,3 473,0 420,3 424,2
Under perioden drifttagna verk, antal 7,0 0,0 14,0 33,0 33,0
Verk överlämnade till kund, antal 5,8 14,2 21,8 52,8 54,1
Under perioden drifttagna verk, MW 14,6 0,0 37,7 68,6 68,6
Verk överlämnade till kund, MW 11,9 22,5 51,5 99,3 101,9
Elproduktion, GWh 20,8 45,2 106,0 210,9 242,3
Soliditet, % 65,2 68,8 65,2 68,8 58,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, % neg 13,8 neg 12,8 9,7


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 6 juli 2016 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 42 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 98 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 4 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

 


Attachments

Delårsrapport Eolus Q3 2015-2016.pdf