Acarix nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm


Pressmeddelande, den 8 december 2016

 

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Acarix nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm

Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") har idag nöjet att meddela att man framgångsrikt har tillförts 140 miljoner kronor före transaktionskostnader genom en kraftigt övertecknad nyemission inför noteringen vid Nasdaq First North Premier ("Erbjudandet"). Erbjudandet riktades till såväl institutionella och professionella investerare som allmänheten i Sverige och Danmark. På grund av det stora intresset har tilldelning av aktier skett till omkring 1 200 nya aktieägare bland 3 000 sökande.

Bolagets aktier förväntas handlas på Nasdaq First North Premier i Stockholm från och med den 19 december 2016.

Acarix är ett svensk-danskt medicintekniskt företag i kommersiell fas, specialiserat på icke-invasiv och strålningsfri akustisk detektion av hjärtljud för att utesluta förekomst av kranskärlssjukdom (CAD). Kapitalet från emissionen kommer i huvudsak att gå till Bolagets kommersialiseringsstrategi och planerade lansering av Bolagets redan CE-märkta CADScor®System under Q2 2017, med initialt fokus på Tyskland, Storbritannien, Sverige och Danmark.

Teckningsperioden för Acarix erbjudande avslutades den 7 december 2016. Redan innan teckningsperioden startade hade ett antal befintliga och nya investerare på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 120 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 86 procent av Erbjudandet. Bland investerarna kan nämnas Puhua Jingxin Guzhou Health Management Partnership, Ålandsbanken Funds Ltd, Ålandsbanken Abp, Lars Holmqvist, tidigare VD för Dako och sedermera Senior Vice President på Agilent Technologies Inc, där han även ansvarade för bolagets Life Sciences and Diagnostics Group, samt Sverker Martin-Löf, Carl Olof By och Rolf Börjesson genom bolaget Industrial Development Partners AB. Dessa investerare prioriterades vid allokeringen av aktierna. Det övergripande målet med emissionen var dock att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten för att skapa förutsättningar för likvid handel av aktien på Nasdaq First North Premier.

Vator Securities har agerat global koordinator och ensam finansiell rådgivare i transaktionen.

När emissionen har registerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 7 960 000 till totalt 23 027 376, motsvarande en 53-procentig ökning av aktiekapitalet och antal röster.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och noteringen vid Nasdaq First North Premier. Wildeco är certifierad rådgivare till Bolaget.

Kontakt

Søren Rysholt Christiansen, VD för Acarix

E-post: dksrc@acarix.com

Telefon: +45 2777 1112

 

Till redaktionen

Acarix, CADScor®System och mätning av hjärtljud

Acarix grundades 2009 som ett spin-out-företag från Coloplast A/S. Sedan 2010 har danska riskkapitalföretagen Seed Capital (DK) och Sunstone Life Science Ventures (DK) finansierat utvecklingen av bolaget och stöttat det mot en introduktion på marknaden. Vissa av Bolagets grundare är fortfarande kvar i Bolaget men Acarix har även stärkt sin ledning med nya personer med erfarenhet från seniora befattningar inom internationella medtech-företag, såsom Bolagets VD Søren Rysholt Christiansen som tidigare arbetade på ELOS Medtech, GN ReSound and Cook Medical.

Acarix CADScor®System bygger på banbrytande forskning vid Aalborg Universitet i Danmark. Det har länge varit känt att både hjärtats kontraktion och turbulent blodflöde ger upphov till ljud. Kontraktionsrelaterade ljud uppträder i lägre frekvenser medan turbulenta ljud från blodflödet (orsakad av partiell obstruktion (stenos) i kransartärerna) orsakar ljud av högre frekvens. Detekteringen av dessa blåsljud kräver apparatur med hög känslighet eftersom energin hos blåsljud är mycket svag. Att upptäcka och registrera blåsljud som härrör från kranskärlen kräver inte bara en avancerad sensor utan också att detektorns placering på huden över hjärtat är sådant att den inspelade signalen optimeras och att externt brus undviks.

Acarix CADScor®-systemet är uppbyggt som ett allt-i-ett-system omfattande inspelning av blåsljuden, bearbetning av signalen och presentation av patientspecifika s.k. CAD-score, på enhetens skärm.

CADScor®-systemet innehåller också nödvändig elektronik för att instruera personal och vägleda patienten genom mätperioderna direkt på skärmen. Systemet omfattar även en dockningsstation för daglig test och kalibrering av sensorn. Systemet är integrerat med en självhäftande platta som låser CADScor®-sensorn i en fixerad position ovanför hjärtat under mätning.

Programvaran i Acarix CADScor®System säkerställer att inspelningen görs under kontrollerade förhållanden, oavsett om undersökningen genomförs i en lugn klinisk miljö, i en hektisk vårdcentralsmiljö, på hög höjd (> 95 % täckning) eller på resande fot.

CADScor®-systemet är CE-märkt. Kommersiell lansering planeras till 2017.

Läs mer på www.acarix.com.

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

 

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.


Ett erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt som offentliggörs genom denna kommunikation. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.


I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till investerare enligt de begränsningar som framgår av prospektet.

 

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.


Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

 


Attachments

PR 2016-12-08 sv