Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 30 november 2016

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2017-01-26 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets första kvartal 1 september 2016 – 30 november 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 86,4 (31,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,7 (-19,8) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -5,4 (-27,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,4 (-21,6) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med +1,9 (-6,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,86) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 1 (0) nytt vindkraftverk med en total effekt om 3,3 (0) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 2,8 (2,0) vindkraftverk med en total effekt om 7,0 (4,0) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 22,1 (36,9) GWh med en genomsnittlig intäkt på 445 (401) SEK/MWh.
 • I oktober tecknade Eolus avtal med E.ON Elnät om nätanslutning av vindpark Jenåsen avseende 84 MW i Sundsvalls kommun. Avtalet omfattar även beslut om utbyggnad av en stamnätsstation i Nysäter, vilket skapar kapacitet att ansluta ytterligare vindparker med en sammanlagd effekt om drygt 200 MW.
 • I oktober beställde Eolus 23 vindkraftverk av modell Vestas V126 3,45 MW för uppförande i vindpark Jenåsen.
 • I november erhöll Eolus slutligt tillstånd av Norges Olje- och Energidepartement för det norska vindkraftsprojektet Öyfjellet som är bolagets hittills största tillståndsgivna omfattande upp till 330 MW. Projektet rymmer upp till 110 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion på 1,4 TWh vid fullt utbyggd park.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk) samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 • I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 • I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien.
 • I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond inom Allianz Global Investors (AllianzGI).
 • I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4 MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re.

 

Utdelning och årsstämma

 • Årsstämma kommer att hållas i Hässleholm lördagen den 30 januari 2016. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 (1,50) SEK.

 

Koncernens resultat i korthet Q1 Q1 Helår
  2016-09-01 2015-09-01 2015-09-01
  -2016-11-30 -2015-11-30 -2016-08-31
Nettoomsättning, MSEK 86,4 31,7 693,4
Rörelseresultat, MSEK -11,7 -19,8 -15,9
Resultat före skatt, MSEK -5,4 -27,2 -29,1
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 2,4 -7,7 -5,0
Periodens resultat, MSEK -4,4 -21,6 -23,9
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,16 -0,86 -0,92
Eget kapital per aktie, SEK 26,77 28,51 26,94
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK -88,7 -64,5 134,2
Balansomslutning, MSEK 1 136,4 1 355,6 1 269,6
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK 50,6 0,3 139,8
Orderstock per balansdagen, MSEK 589,7 431,9 620,7
Under perioden drifttagna verk, antal 1,0 0,0 14,0
Verk överlämnade till kund, antal 2,8 2,0 26,5
Under perioden drifttagna verk, MW 3,3 0,0 37,7
Verk överlämnade till kund, MW 7,0 4,0 57,6
Elproduktion, GWh 22,1 36,9 123,6
Soliditet, % 58,7 52,4 52,9
Avkastning på eget kapital efter skatt, % neg neg neg

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 23 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 50 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com


Attachments

Delårsrapport Q1 Eolus 160901-161130.pdf