Infant Bacterial Therapeutics AB (publ), (IBT) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016


VD kommenterar

"I juni månad rekryterades och doserades de första patienterna i IBTs kliniska studie IBP-9414 i USA. Den sista patienten rekryterades den 23 januari 2017 och slutliga resultat väntas under hösten 2017.

Under december presenterade IBT ytterligare ett utvecklingsprojekt, IBP-1016, som syftar till att lindra de medicinska problem som uppkommer hos spädbarn som drabbats av gastroschisis, en sällsynt och allvarlig sjukdom.

År 2017 kommer att bli viktigt för IBT. Vi kommer fortsätta att bygga vår organisation så vi står väl rustade för framtida utmaningar. Vi förväntar oss förstå hur myndigheter och experter ser på vårt nya projekt IBP-1016 samt att vi räknar med att få våra fas II (NCT02472769) resultat.

Det är vår långsiktiga ambition och förhoppning att kunna erbjuda marknaden läkemedel som kan rädda livet på för tidigt födda barn och jag ser ljust på framtiden för IBT och våra projekt."

Staffan Strömberg,
VD

Utvalda finansiella data i sammandrag   
    2016
jul-dec
2015
jul-dec
2016
jan-dec
2015
jan-dec
           
        
Nettoomsättning   162 - 162 -
Rörelseresultat, tkr   -22 012 -10 942 -38 090 -20 615
Resultat efter skatt, tkr   -21 822 9 657 -38 106 -23
Balansomslutning, tkr   110 109 82 543 110 109 82 543
Periodens kassaflöde, tkr   -22 598 42 894 49 375 43 357
Likvida medel, tkr   93 786 44 411 93 786 44 411
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -4,8 5,3 -8,4 0,0
Eget kapital per aktie (SEK)   19,1 831,2 19,1 831,2
Soliditet, %   96% 91% 96% 91%
 

Väsentliga händelser under andra halvåret 2016
juli - December

  • Under november månad utvärderade den oberoende säkerhetskommittén (DSMB) den pågående kliniska fas ll- studien av IBP-9414 (NCT02472769). Efter rekommendation från DSMB beslutades att fortsätta studien med en högre dos i den sista patientgruppen
  • Under december presenterade IBT ytterligare ett utvecklingsprojekt, IBP-1016, som syftar till att

lindra det medicinska problem som uppkommer hos barn som drabbats av gastroschisis, en sällsynt och allvarlig sjukdom hos spädbarn

Väsentliga händelser under rapportperioden
januari - december

  • Årsstämman beslutade om återbetalning av villkorade aktieägartillskott genom kvittning mot tidigare erhållet koncernbidrag med 20,6 Mkr
  • BioGaia AB (publ) delade ut hela sitt innehav (94,5 % av aktierna och 96 % av röstetalet) i IBT till BioGaias aktieägare
  • IBTs aktie noterades på Nasdaq First North
  • IBT genomförde en garanterad nyemission vilken inbringade cirka 89 Mkr efter emissionskostnader
  • I juni rekryterades och doserades de första för tidigt födda barnen i IBTs kliniska fas ll- studie av IBP-9414 (NCT02472769)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • I januari 2017 hade samtliga 120 patienter inkluderats i IBTs kliniska fas ll-studie av IBP-9414 (NCT02472769)

För mer information, vänligen kontakta
Staffan Strömberg, VD, telefon: +46 8 410 145 55

Infant Bacterial Therapeutics AB
Bryggargatan 10
111 21 Stockholm
Telefon: +46 8 410 145 55
info@ibtherapeutics.com

Offentliggörande
Denna information är sådan information som IBT AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och som ska offentliggöras i enlighet med regelverk fastställt av Nasdaq för bolag noterade på Nasdaq First North.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 CET den 14 februari 2017.

Om IBT:
Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) ("IBT") är ett läkemedelsbolag med en vision att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns microbiome, och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar för tidigt födda barn. Genom att använda sin stora erfarenhet av behandling med levande bakterier och sitt väl utvecklade kunnande av Lactobacillus reuteris mekanismer, utvecklar IBT sin ledande läkemedelskandidat IBP-9414 för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. IBT arbetar även med ett andra program för en sällsynt sjukdom med ett icke tillfredsställt medicinskt behov gastroschisis, en mycket allvarlig sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov där det idag inte finns några tillgängliga behandlingar.
FDA och EU-kommissionen har beviljat särläkemedelsstatus, och FDA har beviljat "Rare Pediatric Disease"-status för IBP-9414 för förebyggande av NEC.

IBT är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

www.ibtherapeutics.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5170826-3f85-4aeb-b6a3-1bd302810e17

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35a41bf8-9470-4929-b40b-56e37b5ce6f6


Attachments

IBT PR Bokslut 20170214 SVE.pdf IBT Bokslutskommuniké 2016.pdf