LIDDS presenterar bokslutskommuniké 2016


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 2,1 (1,6) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2,1 (-1,6) MSEK          
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,12) SEK

PERIODEN (JANUARI - DECEMBER 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Kostnaderna uppgick till 6,6 (7,8) MSEK
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -6,6 (-7,8) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,57) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET  

 • NanoZolid®-docetaxel visade lovande resultat i en placebo-kontrollerad studie med sextio möss. Effekten i en lungcancermodell var likvärdig för lokalbehandling med NanoZolid® som vid systemisk behandling med docetaxel men utan att ge de biverkningar som systemisk injektion gav, i form av försämrat allmäntillstånd, viktnedgång och negativ påverkan på blodceller. 
 • Prescreening av patienter inleddes för prostatacancerstudien, LPC-004. Tio urologkliniker är utvalda för att behandla sextio patienter med lokaliserad prostatacancer. Studiestarten är planerad till senare delen av mars eller inledningen av april 2017 och patienterna kommer att följas upp i sex månader. Studieresultatet beräknas att sammanställas under första kvartalet 2018.
 • Tillverkningen av Liproca® Diluent för LPC-004 är färdig och godkänd.
 • Den kommersiella planen har kompletterats med en djupanalys av strategiska licenspartners inom indikationerna prostatacancer och lungcancer. De mest intressanta läkemedelsbolagen har valts ut baserat på deras marknadskanaler, affärsintresse och patentsituation.
 • LIDDS har inlämnat en ny patentansökan för NanoZolid®-teknologin som vid godkännande ger patentskydd till 2037 för både teknologin och för de läkemedel som utvecklas med NanoZolid®.
 • LIDDS har erhållit ytterligare nationella patent som skyddar NanoZolid® teknologin och har därmed ett komplett patentskydd även för den viktiga Nordamerikanska marknaden. Det immaterialrättsliga skyddet är starkt och omfattar alla stora marknader globalt samt alla produkter som utvecklas med NanoZolid®.
 • Varumärket NanoZolid® har blivit godkänt i EU.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  

 • Den placebo-kontrollerade prekliniska studien där tumörer med lungcancerceller behandlats med NanoZolid® och cytostatika accepterades för publicering i European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Studien har också accepterats för muntlig presentation på den europeiska lungcancerkongressen, ELCC, i Genéve.
 • Prescreening av lämpliga patienter för LPC-004 går enligt plan. Hittills är 80 patienter med prostatacancer identifierade för att inkluderas i studien där patienterna ska följas upp under sex månader. Läkemedelsdosen kommer att ökas med upp till 200 procent jämfört med föregående studie LPC-003. Studien ska utvärdera den optimala dosen av NanoZolid® med 2-hydroxyflutamide, Liproca® Depot, och produktens effekter på cancermarkörer i prostata.
 • Recipharm har slutfört produktionen av läkemedelsbatchen av Liproca® Depot för studien LPC-004 och analyscertifikat inväntas under mars månad.

  Informationen i delårsrapporten är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Monica Wallters försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08:55 CET.


Attachments

LIDDS Bokslutskommuniké 2016