Delårsrapport för perioden maj 2016 – januari 2017

Strategiska förändringar inom veterinärmedicin


Uppsala Sverige, 2017-03-03 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Tredje KVARTALET 1 november 2016 – 31 januari 2017

·         Koncernens nettoomsättning uppgick till 36 tkr (6 043)[1]

·         Rörelseresultatet var –34 861 tkr (-23 245)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -39 897 tkr (-25 342)

·         Resultatet per aktie var -0,34 kr (-0,24)

·         Totalresultatet var -39 897 tkr (-25 340)

 

PERIODEN 1 maj 2016 – 31 januari 2017

·         Koncernens nettoomsättning uppgick till 128 tkr (6 315)

·         Rörelseresultatet var -103 070 tkr (-102 072)

·         Resultatet efter skatt uppgick till -118 161 tkr (-108 556)

·         Resultatet per aktie var -1,07 kr (-1,08)

·         Totalresultatet var -118 148 tkr (-108 562)

 

Strategiska åtgärder gjorda för att stärka positionen inom veterinärmedicin

Positiva resultat från studie med veckovis behandling med Apealea® (Paclical®) har rapporterats

Fd storägaren Nexttobe har sålt sitt innehav i Oasmia och förlängt sitt lån till bolaget med väsentligt förbättrade villkor

 

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

 

Anders Lönner har avgått ur bolagets styrelse

[1] Siffror inom parentes visar utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår

 

   VD KOMMENTERAR:

 

Bästa aktieägare,

Det tredje kvartalet (1:a november, 2016 – 31 januari, 2017) av verksamhetsåret 2016/2017 innehöll flera nyheter från Oasmia som vi är övertygade kommer att positionera företaget för fortsatt tillväxt och värde för aktieägarna.

Från våra kliniska studier kunde vi rapportera en spännande nyhet om att en utvärdering av veckovis behandling med Apealea (Paclical) på bröstcancer visar att en dos av 170 mg/m2 är lämplig för fortsatta studier. Vi arbetar fortsatt intensivt med EMA (European Medical Agency) avseende vår ansökan om sälj - och marknadsföringstillstånd av Apealea i Europa. Så fort vi har några nyheter avseende detta kommer vi kommunicera det till marknaden. Parallellt pågår också våra förberedelser att lämna in ansökan för Apealea till FDA vilket kommer ske så fort vi kan efter vi att fått vidare återkoppling från EMA.

Bolaget presenterade också en avsikt att flytta alla tillgångar inom veterinäronkologi inklusive Paccal Vet och Doxophos Vet till USA för vidare utveckling och kommersialisering. Vi har även fattat beslut om att ändra Paccal Vet’s doseringsförfarande med avsikt att reducera biverkningar och därigenom öka livskvalitén för sällskapsdjuren. Detta tror vi kommer att göra produkten mer attraktiv för veterinärer och framförallt djurägare. För att uppnå detta mål avser bolaget att initiera en ny mindre studie. Bolaget drog därmed tillbaka det villkorade godkännandet som var kopplat till den nuvarande doseringen.

Oasmia meddelade också att bolagets tidigare stora ägare Nexttobe AB, avyttrat hela sitt innehav i Oasmia till ett konsortium av professionella svenska och internationella investerare. Samtidigt förlängdes deras lån till bolaget med väsentligt förbättrade villkor.

Effektivitetsprogrammet som initierades under slutet av 2016 löper på enligt plan vilket innebär att våra löpande drifts- och personalkostnader väsentligt kommer att minska på sikt.

Anders Lönner utträde ur styrelsen innebär att Bolaget kommer att kalla till extra bolagstämma för val av ny(a) styrelseledamöter och utseende av ordförande. Därefter kan nya ledamöter väljas för bolagets revisions- och ersättningsutskott.

Den extra bolagstämma som ägde rum den 21 november 2016, beslutade om optionsprogram till styrelse och ledning. Styrelsen har för avsikt att vid kommande extra bolagstämma annullera dessa två optionsprogram. Se vidare not 7 eventualförpliktelse.

Styrelsen kommer att ta fram nya underlag till bolagstämman och rekommendera densamma att anta nya optionsprogram för den nya styrelsen, ny ordförande och ledning i samband med att de gamla annulleras. Optionsprogram riktade till styrelseledamöter kommer att beredas på aktieägarnivå.

Avseende fortsatt finansiering av verksamheten till dess bolaget kan generera intäkter i form av försäljning, royalties, milestones etc och därmed bli självfinansierat, finns flera alternativa lösningar. Vi har dessutom ett gott stöd av nya engagerade och kapitalstarka aktieägare med en långsiktig ambition, som har uttryckt sitt stöd för bolaget även framledes. Bolaget strävar, liksom tidigare, mot att skapa ett långsiktigt mervärde för sina aktieägare.

Alla på Oasmia är förväntansfulla inför vad 2017 kommer att innebära för företaget. Huvudfokus ligger på att försäljningen kommer igång i Ryssland vilket vi har goda förhoppningar om och mycket arbete har lagts ned för att detta ska kunna ske. Vi fortsätter som tidigare att utveckla cancerläkemedel för humant och veterinärt bruk med avsikt att förbättra behandlingen av patienterna både genom ökad effektivitet och behandlingskomfort. Tack för ert fortsatta stöd.

Vänliga hälsningar,

Mikael Asp

VD

         Mikael Asp, CEO, Tel: 018-50 54 40, E-post: mikael.asp@oasmia.com


Attachments

170131 Delårsrapport maj16-jan17.pdf