Kallelse till årsstämma i Immunicum AB (publ)


GÖTEBORG den 27 mars 2017 - Immunicum AB (publ; First North Premier: IMMU.ST), ett biopharmabolag som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörer har beslutat att utfärda kallelse till årsstämma, vilken kommer att äga rum onsdagen den 26 april 2017 klockan 11.00 på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1, 405 30 Göteborg, lokal E44. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 10.30.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 20 april 2017, samt (ii) senast torsdagen den 20 april 2017 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Immunicum AB (publ), "Årsstämma", Grafiska vägen 2, 412 63 Göteborg eller per e-post till info@immunicum.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Framläggande och godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
  2. om dispositionen beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Beslut om principer för tillsättande av valberedning.
 11. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 13. Stämmans avslutande.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida på nedanstående länk:
Engelska: www.immunicum.se/investors/corporate-governance/general-meeting/
Svenska: www.immunicum.se/investerare-se/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Övrigt 

Hela kallelsen kommer att publiceras på svenska och engelska på bolagets hemsida www.immunicum.com under sektionen Investerare; Bolagsstyrning; Bolagsstämma respektive Investors; Corporate Governance; General Meeting. Dessutom kommer kungörelse att ske i Post- och Inrikes Tidningar den 29 mars 2017. Annonsering om att kallelse har skett publiceras i Dagens Industri den 29 mars 2017.

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (First North Premier: IMMU.ST) är ett bolag som i klinisk fas utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer. Bolagets längst framskridna produkt, INTUVAX®, utvärderas för närvarande i kliniska studier för behandling av njurcancer, levercancer och gastrointestinal stromacellstumör. INTUVAX® har designats för att kombinera det bästa av två världar: en kostnadseffektiv cellbaserad och lättanvänd (allogen) behandling som har förmågan att utlösa individbaserade och potentiellt långtidsvarande immunsvar mot tumörceller i hela kroppen.
www.immunicum.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Mediakontakt
MacDougall Biomedical Communications
Gretchen Schweitzer or Stephanie May
Telefon: +49 89 2424 3494 or + 49 175 571 1562
E-post: gschweitzer@macbiocom.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2017 kl. 1.00 pm CEST