SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2016: Hushållens förmögenhet når ny rekordnivå


De svenska hushållens brutto- och nettoförmögenhet ökade  under det fjärde kvartalet 2016 till nya rekordnivåer.  De huvudsakliga orsakerna till uppgången var ökade aktietillgångar och fortsatt stigande bostadspriser. Ökningstaken i dessa var  dock  något lägre  än föregående kvartal. Det visar SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2016 som presenteras idag.

Hushållens nettoförmögenhet steg under det fjärde kvartalet med 146 miljarder kronor (1 procent) till den nya rekordnivån 14 261 miljarder kronor. Värdet på hushållens bruttoförmögenhet steg med 203 miljarder kronor till 18 006 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka 4 gånger Sveriges BNP. Sedan 1996 har hushållens bruttoförmögenhet fyrfaldigats och ökat med 14 600 miljarder kronor. Bostäder, tjänstepensioner och direktägda aktier stod för majoriteten av ökningen. Hushållen nysparade uppgick till 53 miljarder kronor under fjärde kvartalet  vilket är en minskning med 10 miljarder (16 procent) jämfört med föregående kvartal.  

  • Under det fjärde kvartalet passerade hushållens bruttoförmögenhet för första gången 18 000 miljarder kronor. Den största delen av ökningen kom återigen från aktierelaterade tillgångar och bostäder  även om ökningstakten var lägre än under föregående kvartal, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Under det fjärde kvartalet ökade hushållens skulder med 57 miljarder (1,5 procent), vilket är i stort sett är samma ökningstakt som föregående kvartal. På årsbasis sjönk ökningstakten återigen något och noterades vid utgången av det fjärde kvartalet till 6,8 procent. Bostadslånen står för 77,5 procent av  hushållens samlade skuldstock. Sedan 1996 har hushållens skuldstock ökat med 2 900 miljarder kronor eller med cirka 351 procent. Hushållens skulder som andel av tillgångarna har under perioden minskat från 25 procent till 21 procent medan skulderna som andel av de disponibla inkomsterna under samma period har nästintill dubblerats från 93 till 181 procent.   

  • Det trendbrott vi såg föregående kvartal med en minskad skuldökningstakt verkar hålla i sig. Under fjärde kvartalet ökade skulderna med 57 miljarder kronor eller 1,5 procent, vilket är samma ökningstakt som tredje kvartalet. Att hushållens skulder som andel av disponibel inkomst nästintill dubblerats på 20 år är oroande och något man måste hålla under uppsikt. Samtidigt ska man komma ihåg att tillgångarna ökat ännu snabbare och hushållens balansräkning är därmed på aggregerad nivå ganska stark, säger Jens Magnusson.

Hushållens tillgångar och skulder, fjärde kvartalet 2016, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  14 261
Varav tillgångar 18 006
Varav skulder - 3 745
Förändring nettoförmögenhet +146
Varav tillgångar +203
Varav skulder -57
Värdeförändring räntetillgångar +40
Värdeförändring aktietillgångar +107
Värdeförändring fastighetstillgångar +56
Varav nysparande +53

Fördelning av hushållens tillgångar, fjärde kvartalet 2016

  Totala tillgångar, Mdr Förändring i procent
Ränterelaterat 3 712 +1,1
Aktierelaterat 5 475 +2
Fastigheter 8 818 +0,6

För mer information kontakta
Jens Magnusson, privatekonom
08-676 91 18,  070-210 22 67
jens.magnusson@seb.se

Gustav Sjöholm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-763 74 49
gustav.sjoholm@seb.se

 
Presskontakt
Frank Hojem
08-763 99 47
frank.hojem@seb.se

 
 

Attachments

Sparbarometer kv4 2016 (PDF) Sparbarometer kv4 2016 Rapport Pressmeddelande (PDF)