Eolus Vind AB delårsrapport 1 september 2016 – 28 februari 2017

Hässleholm, SWEDEN


Hässleholm, 2017-04-20 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
 

Verksamhetsårets andra kvartal 1 december 2016 – 28 februari 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 688,6 (445,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,0 (21,6) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 29,2 (18,0) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 21,6 (14,0) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt har påverkats positivt av värdeförändring avseende finansiella derivatinstrument med 1,3 (1,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,88 (0,57) SEK per aktie.
 • Under perioden togs 15 (7) nya vindkraftverk med en total effekt om 49,5 (23,1) MW i drift.
 • Under perioden överlämnades motsvarande 21,2 (14,0) vindkraftverk med en total effekt om 61,8 (35,6) MW till kunder.
 • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 15,0 (48,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 442 (362) SEK/MWh.
 • I december tecknade Eolus avtal med Vestas om leverans av elva vindkraftverk av modell V100 2,2 MW för uppförande i vindparkerna Gunillaberg (4 verk), Lunna (3 verk), Täppeshusen (2 verk) samt Vilseberga (2 verk) under 2017. Avtal tecknades under samma månad med den tyska kapitalförvaltaren KGAL avseende försäljning av nyckelfärdiga anläggningar i Gunillaberg och Lunna om totalt 15,4 MW samt tekniska och administrativa tjänster för båda vindparkerna.
 • I december fattade regeringen beslut att inte meddela tillstånd enligt miljöbalken för det havsbaserade projektet Blekinge Offshore med hänvisning till att de planerade vindkraftverken ej gick att kombinera med Försvarsmaktens verksamhet i Hanöbukten.
 • I december tecknade Eolus amerikanska dotterbolag Eolus North America Inc avtal om att förvärva 60 procent av Wind Wall Development LLC från ZCF Wind Wall LLC. Eolus North America lade också en order hos Vestas avseende leverans av tillräckligt med vindkraftskomponenter för att säkra möjligheterna att dra nytta av det fulla värdet av PTC (production tax credit) motsvarande 40 MW. Eolus kommer tillsammans med ZCF Wind Wall LLC i ett joint-venture att utveckla och bygga en vindpark nära Tehachapi i Kalifornien.
 • I december sålde Eolus den idrifttagna vindparken Hästhalla bestående av fyra Enercon E82 2,0 MW vindkraftverk till en fond förvaltad av Allianz Global Investors.
 • I januari färdigställdes och överlämnades vindpark Iglasjön omfattande 26,4 MW fördelat på åtta Vestas V112 3,3 MW vindkraftverk till MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re.
 • I februari överlämnades resterande sju verk i vindpark Långmarken till kunderna Europeiska Investeringsbanken och Mirova (sex verk) samt Malmö Stad (ett verk). Det åttonde verket överlämnades till Landstinget i Kalmar län under föregående kvartal.

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I mars uppfylldes samtliga villkor i förvärvsavtalet av 60 procent av Wind Wall Development LLC och Eolus dotterbolag Eolus North America har tillträtt sin andel av bolaget.
 • Den 19 april lämnade den svenska regeringen en proposition till riksdagen som innebär att det svenska elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh till 2030. Samma dag meddelade de svenska och norska regeringarna att de träffat avtal om villkoren för den svenska förlängningen och ambitionsökningen i systemet. Beskeden är positiva och innebär att förutsättningarna för fortsatt utbyggnad klarnat väsentligt.

 

 

Koncernens resultat i korthet Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår
  2016-12-01 2015-12-01 2016-09-01 2015-09-01 2015-09-01
  -2017-02-28 -2016-02-29 -2017-02-28 -2016-02-29 -2016-08-31
Nettoomsättning, MSEK 688,6 445,4 775,0 477,1 693,4
Rörelseresultat, MSEK 31,0 21,6 19,3 1,8 -15,9
Resultat före skatt, MSEK 29,2 18,0 23,8 -9,2 -29,1
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK 1,6 1,6 4,0 -6,1 -5,0
Periodens resultat, MSEK 21,6 14,0 17,3 -7,6 -23,9
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,88 0,57 0,72 -0,29 -0,92
Eget kapital per aktie, SEK 26,15 27,58 26,15 27,58 26,94
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 228,9 238,4 140,2 173,9 134,2
Balansomslutning, MSEK 840,2 1 148,2 840,2 1 148,2 1 269,6
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK 225,7 201,7 225,7 201,7 139,8
Orderstock per balansdagen, MSEK 281,1 473,0 281,1 473,0 620,7
Under perioden drifttagna verk, antal 15,0 7,0 16,0 7,0 14,0
Verk överlämnade till kund, antal 21,2 14,0 24,0 16,0 26,5
Under perioden drifttagna verk, MW 49,5 23,1 52,8 23,1 37,7
Verk överlämnade till kund, MW 61,8 35,6 68,9 39,6 57,6
Elproduktion, GWh 15,0 48,3 37,1 85,2 123,6
Soliditet, % 77,5 59,8 77,5 59,8 52,9
Avkastning på eget kapital efter skatt, % 13,3 8,2 5,4 neg neg

 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10 199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

 

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 20 april 2017 kl. 08.30 CET.

 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 500 av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för närvarande en installerad effekt om 22 MW vindkraft med en beräknad årlig produktion på cirka 49 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation cirka 350 MW åt kunder och för egen räkning.

Eolus Vind AB har cirka 5 600 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.


För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com
 


Attachments

Delårsrapport Q2 Eolus 161201-170228.pdf