CellaVision AB: Delårsrapport januari-mars 2017


Mycket stark inledning på 2017 med en omsättningstillväxt om 60 procent


1 januari-31 mars 2017
 • Nettoomsättningen ökade med 60% till 93,1 MSEK (58,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till
  34,3 MSEK (13,9).
 • Rörelsemarginalen uppgick till
  36,9% (23,9).
 • Resultatet före skatt uppgick till
  34,5 MSEK (14,2).
 • Resultat per aktie uppgick till
  1,06 SEK (0,42).

Väsentliga händelser efter
periodens slut
 • Bolaget etablerade organisation för
  marknadssupport i tyskspråkiga delen av Europa.
 • Distributionsavtal för
  veterinärmarknaden i Americas.

VD-kommentar
CellaVision hade ett mycket bra första kvartal 2017. För koncernen växte omsättningen med 60 procent till 93,1 MSEK (58,3) och rörelseresultatet stärktes till 34,3 MSEK (13,9), motsvarande en rörelsemarginal om 36,9 procent (23,9). Kassaflödet i kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (13,0).

Marknadsutveckling
I Americas ökade omsättningen med 104 procent i kvartalet och den uppgick till 56,0 MSEK (27,6). I USA och Kanada ser vi nu en mogen marknad där majoriteten av humanmarknaden väljer digital bildanalys framför traditionell mikroskopering.

Även APAC hade en stark utveckling jämfört med det relativt svaga första kvartalet 2016. Omsättningstillväxten uppgick till 188 procent med en försäljning om 14,8 MSEK (5,1) efter en positiv utveckling i framför allt Japan och Kina. Under kvartalet genomförde vi också de första installationerna i Korea, Indien och Indonesien.

I EMEA minskade omsättningen med 13 procent till 22,3 MSEK (25,6) jämfört med det starka första kvartalet 2016. Vi har en stark tro på EMEA och vi investerar för närvarande i lokala organisationer för marknadssupport på, de för CellaVision viktiga, marknaderna i Frankrike och Tyskland.

Geografisk expansion
De senaste årens tillväxt i Americas förklaras främst av att vi under lång tid varit närvarande med egna lokala organisationer för marknadssupport i USA och Kanada. Detta långsiktiga arbete har inneburit att CellaVisions teknologi blivit accepterad branschstandard i dessa länder med en god marknadspenetration som följd.

Under 2016 etablerade vi egna lokala organisationer för marknadssupport i fyra länder. Vi kommer att fortsätta med detta arbete med ett flertal etableringar där Tyskland är först ut under 2017. Ambitionen är att över tid bygga upp starka positioner på fler viktiga marknader.

Veterinärmarknaden
Under första kvartalet 2017 fick vi vår första veterinärorder utanför Americas från NMBU (Norges miljø- og biovitenskaplige universitet). Efter att under 2016 justerat affärsmodellen för vårt veterinärerbjudande så att vi, precis som inom humanmarknaden, arbetar via olika distributionspartner har vi kontrakterat två olika partner för distribution på veterinärmarknaden; Semacare för Oceanien och Sysmex för Americas.

Innovation
Utvecklingen av en ny teknologiplattform, som syftar till att bredda vårt erbjudande att även omfatta mindre och medelstora laboratorier inom såväl human- som veterinärmarknaden, går enligt plan. Projektet har nu gått in i en intensiv fas med noggranna marknadsförberedelser inför lanseringen 2018.

Utvecklade partnerskap
CellaVision arbetar kontinuerligt för att utveckla samarbetet med våra olika distributionspartner. En viktig del i detta arbete är e-learningplattformen CellaVision® Academy, som gör det möjligt för våra olika distributionspartner och slutkunder att på ett kostnadseffektivt sätt utbildas i användningen av CellaVisions instrument. Under årets första kvartal lanserades ytterligare en utbildningsmodul för preparering av blodutstryk.

CellaVisions framgångar de senaste åren har genererat en stark nettokassa och detta möjliggör accelererad affärsutveckling. Årets första kvartal uppvisade en stark tillväxt och CellaVision gör fortsatt bedömningen att de långsiktiga möjligheterna för tillväxt är goda. Dock  ser vi  att vi även i framtiden kommer att se stora svängningar i försäljningen mellan enskilda kvartal.

Zlatko Rihter, 
VD och koncernchef


Nyckeltal

(MSEK) Jan-Mar 2017 Jan-Mar 2016 Jan-Dec 2016
Nettoomsättning 93,1 58,3 265,0
Bruttoresultat 68,0 40,9 188,9
EBITDA 36,4 15,9 82,4
Rörelseresultat 34,3 13,9 74,2
Rörelsemarginal, % 36,9 23,9 28,0
Resultat före skatt 34,5 14,2 75,8
Periodens kassaflöde 15,6 13,0 25,8
Soliditet, % 83,4 83,0 80,4

 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. E-post: zlatko.rihter@cellavision.se
Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, t ex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsupportsorganisationer i USA, Kanada, Kina, Japan, Dubai, Korea, Australien, Frankrike och Tyskland. 2016 var omsättningen 265 Mkr och försäljningen fortsätter att öka med målet om minst 15 % årligen över en konjunktur cykel. CellaVision har säte i Lund. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Läs mer på www.cellavision.se


Attachments

CellaVision AB Delårsrapport jan-mars 2017