Delårsrapport januari - juni 2017


Stockholm, 2017-08-30 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
KVARTALET I KORTHET

 • Nicklas Westerholm rekryterades som ny verkställande direktör för PledPharma
 • PledPharma erhöll råd från FDA för den fortsatta utvecklingen av PledOx® och följer nu upp med EMA
 • Christian Sonesson rekryterades som Vice President Product Strategy and Development
 • Marie Ekström Trägårdh valdes in i styrelsen

FINANSIELL ÖVERSIKT

 • Kvartalets resultat -16,2 (-12,0) MSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång 363,7 (31,7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -19,6 (-12,0) MSEK
 • Resultat per aktie -0,3 (-0,4) SEK
 • Ett optionsprogram inrättades

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • PledPharma har utsett ett vetenskapligt råd för PledOx® programmet
 • PledPharma har rekryterat Stefan Carlsson som ny Chief Medical Officer
 • 8 patienter av 24 har genomgått behandling i Proof of principle studien med Aladote®

FÖRSTA HALVÅRET I KORTHET

 • Gunilla Osswald och Elisabeth Svanberg valdes in i styrelsen
 • PledPharmas patentansökan avseende den aktiva substansen i läkemedels kandidaterna PledOx® och Aladote® godkändes i Japan och Ryssland.
 • Patent för PLED-substansernas anticancereffekt godkändes i Kanada och ett viktigt användningspatent godkändes i Israel.

FINANSIELL ÖVERSIKT HALVÅRET

 • Periodens resultat -28,5 (-18,8) MSEK
 • Likvida medel vid periodens utgång 363,7 (31,7) MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten -31,6 (-18,7) MSEK
 • Resultat per aktie -0,6 (-0,7) SEK

VD HAR ORDET

Det är med stor glädje och entusiasm jag nu har tagit plats som vd för PledPharma efter ca 20 år inom Astra och AstraZeneca-koncernen, där jag samlat erfarenhet inom global läkemedelsutveckling, produktionsfrågor, utvecklingssamarbeten och investerar-relationer. Medan mycket skiljer AstraZeneca från PledPharma, finns också utmaningar som är gemensamma för båda bolagen. Strävan efter att på ett professionellt och effektivt sätt utveckla nya läkemedel som möter uttalade medicinska behov och därmed skapar betydande värden för bolagens ägare är ett sådant, likaså behovet av att säkerställa en väl fungerande organisation med de kompetenser och resurser som krävs för att nå uppsatta mål.

Sedan jag tillträdde som vd i juni har jag och mina kollegor fokuserat vårt arbete inom tre områden.

Förstärkt organisation och kompetens

Vi har på kort tid förstärkt PledPharmas organisation och kompetens inför den fortsatta kliniska utvecklingen av våra två läkemedelsprojekt PledOx® och Aladote®. Detta har redan utmynnat i rekryteringen av två nya nyckelpersoner. Dr Stefan Carlsson, PledPharmas nye Chief Medical Officer har det övergripande ansvaret för den fortsatta kliniska utvecklingen av våra båda läkemedelskandidater. Dr Christian Sonesson, ny Vice President Product Strategy & Development, ska leda det återstående utvecklingsprogrammet för PledOx® samt ansvara för utformningen av strategier för prissättning, initial marknadspositionering och potentiella indikationsutvidgningar. Såväl Stefan som Christian har gedigen erfarenhet och kunskap inom sina ansvarsområden.

Optimering av utvecklingsprogrammen

Optimerat program för PledOx®

PledPharmas högsta prioritet i nuläget är att optimera utformningen av det återstående kliniska utvecklingsprogrammet för PledOx®, såväl vad gäller kostnadsaspekter, tidseffektivitet och kvalitet. Ett viktigt komplement i denna process är vårt nyinrättade vetenskapliga råd. PledPharmas vetenskapliga råd består av fem internationellt ledande experter inom områdena onkologi, neurologi, kroniska smärttillstånd och utformning av metoder för mätning av patienters livskvalitet i kliniska prövningar.  Efter de erhållna råden från amerikanska läkemedelsverket FDA följer vi nu upp med den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) inför kommande kliniska studier med PledOx®.

Framsteg i Aladote® - programmet

Under slutet av kvartalet startade vi vår proof of principle studie med Aladote® och vi kan glädjande meddela att en tredjedel av patienterna i studien redan genomgått sin behandling. Detta är första gången som Aladote® testas på patienter som överdoserat paracetamol.

Ökad transparens mot kapitalmarknaden

Det tredje av mina initiala fokusområden är att säkerställa en hög transparens och bra dialog med kapitalmarknaden. Jag har redan haft möjlighet att träffa flera av våra större aktieägare och avser att under hösten bredda mina kontakter ytterligare med såväl nuvarande ägare som potentiella nya investerare, för att beskriva hur vi arbetar med att bygga kommersiella värden i företaget.

Kombinationen av professionellt vetenskapligt arbete, kliniskt utvecklingsarbete med genomtänkt regulatorisk strategi och affärsmannaskap som ger förutsättningar för värdetillväxt i PledPharma utgör således hörnstenarna för bolagets arbete. Jag kommer göra mitt yttersta för att säkerställa att bolaget optimerar sitt arbete inom samtliga dessa områden.

Nicklas Westerholm,

VD PledPharma AB    

 

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Westerholm, VD                                                     

Tel: 073-354 20 62                                                              
E-post: 
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Michaela Gertz, finanschef   

Tel: 070-926 17 75 
 E-post: 
michaela.gertz@pledpharma.se

Denna information är sådan information som PledPharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2017 klockan 08:00 (CET).

OM PLEDPHARMA
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx® utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En fas II studie har genomförts och utgör nu grunden för den fortsatta utvecklingen. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. PledPharma (STO:PLED) är listat på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80 00). För mer information, se 
www.pledpharma.se

 

 


Attachments

Q2 rapport 170830 final.pdf