logo.jpg
Source: Saga Furs Oyj

Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma

Saga Furs Oyj, bolagsstämmas beslut, 19.4.2018 kl. 14.50

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som ordnades i Vanda den 19.4.2018, fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.11.2016 - 31.10.2017. Bolagsstämman beslöt att till aktieägarna utbetala 1,00 euro per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är den 23.4.2018 och betalningsdagen är 30.4.2018. Dessutom beslöt bolagsstämman att överföra 10 % av räkenskapsperiodens 2016/2017 vinstmedel, dvs. 720 000 euro, till konjunkturfonden under fritt eget kapital.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission genom avyttring av egna aktier. Bemyndigandet omfattar högst 1 630 A-aktier samt 61 458 C-aktier, vilkas maximiantal motsvarar cirka 1,76 % av bolagets hela aktieantal. Styrelsen kan på basis av bemyndigandet besluta om en riktad emission, och styrelsen kan använda bemyndigandet i en eller flera omgångar.

Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Jorma Kauppila (Kari Manninen), Kenneth Ingman (Ulf Eriksson), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Rainer Sjöholm (Stefan Wik), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Hannu Sillanpää (Jorma Eilonen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist) och Virve Kuusela (Pertti Fallenius). Till revisor valdes Ernst & Young Oy.

Vid styrelsens konstituerande möte som hölls efter bolagsstämman valdes Jorma Kauppila till styrelsens ordförande och Kenneth Ingman till vice ordförande.

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsinformation:
Modeaffärsverksamhetsdirektör Tia Matthews, tel. 040 802 0878

www.sagafurs.com