NPinvestor.com A/S: Offentliggørelse af halvårsrapport 2018


Selskabsmeddelelse nr. 20/2018

16. juli 2018

CVR nr. 26518199


Offentliggørelse af NPinvestor.com A/S’ halvårsrapport 2018

(alle beløb i DKK)

Resultat før skat 1. halvår 2018 blev -2.677 t.kr. mod -1.547 t.kr. 1. halvår 2017.

Resultat før skat for hele 2018 forventes i niveauet ca. -6.300 t.kr. til -6.600 t.kr. (tidligere estimeret til -6.005 t.kr.).

Nedjustering af forventninger til indtægter og resultat før skat for 2018, 2019 og 2020. Selskabets forventninger til den langsigtede udvikling i driften efter 2020 er intakte.

For 2018 forventes lavere indtægter til niveauet ca. 1.000 t.kr. til 1.500 t.kr. (tidligere estimeret 4.500 t.kr.).

For 2019 forventes et resultat før skat på ca. -3.000 t.kr. til -4.000 t.kr. (tidligere estimeret + 185 t.kr.) og indtægter i niveauet ca. 7.000 t.kr. – 9.000 t.kr. (tidligere estimeret 14.100 t.kr.).

For 2020 forventes et resultat før skat på ca. 4.000 t.kr. til 6.000 t.kr. (tidligere estimeret 9.700 t.kr.) og indtægter i niveauet ca. 15.000 t.kr. til 18.000 t.kr. (tidligere estimeret 26.200 t.kr.).

Som tidligere udmeldt har det ikke været muligt for selskabet at åbne for nye kunder på handelsplatformen Straticator med den tidshorisont som var planlagt. Dette har resulteret i forskydninger i forhold til tidligere udmeldte forventninger til indtjening og resultat før skat (se ledelsens beretning).

Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer til NPinvestor.com A/S som udgør alle NPinvestor.com A/S koncernens aktiviteter.

Den fulde halvårsrapport er tilgængelig den 16. juli 2018 på følgende link og vedlægges endvidere nærværende selskabsmeddelelse.

https://npinvestor.com/sites/npinvestor.com/files/download/NPinvestorcom_AS_HALVAARSRAPPORT_2018.pdf

Selskabets halvårsregnskab, som ikke er revideret, men reviewet af Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Væsentlige økonomiske resultater for 1. halvår 2018

 • Resultat før skat for 1. halvår 2018 blev på -2.677 t.kr. Resultatet skal ses i lyset af at bl.a. ovennævnte forskydninger, ekstraordinære omkostninger i forbindelse med det forlængede udbud i såvel 2017 og 2018 og børsnoteringen som blev gennemført i regnskabsåret 2018 januar mod forventet november 2017 samt etablering af fondsmæglerselskab og deraf relaterede aktiviteter. 
 • Forløbet med ansøgning om at drive fondsmæglervirksomhed og offentligt udbud af selskabets aktier har udskudt muligheden for at starte fondsmægler- og driftsaktiviteter i forhold til prospektets forretningsbeskrivelse.
   
 • Kommercielle aktiviteter med oprettelse af nye kunder er først etableret fra juli 2018 jf. selskabsmeddelelse af 12. juli 2018.
   
 • Koncernen realiserede i 1. halvår 2018 andre driftsindtægter på 492 t.kr. mod 497 t.kr. i 2017.
   
 • Selskabets egenkapital er steget til 14.693 t.kr. pr. 30. juni 2018 fra 1.763 t.kr. pr. 30. juni 2017.
 • Selskabskapitalen omfatter pr. 30. juni 2018 i alt 6.288.145 stk. aktier på hver nominelt DKK. 0,10

Væsentlige begivenheder og aktiviteter for halvåret 2018

 • NPinvestor.com A/S indledte 2018 med processen omkring udvidelse af aktiekapitalen i form af et offentlig udbud af aktier i forbindelse med notering på Nasdaq First North i København. I forbindelse med udbuddet blev der tegnet 1.038.855 styk nye aktier a DKK 0,10 til en kurs 17 pr. aktie. Selskabet blev tilført DKK 17.660.535 fordelt på 923 aktionærer.
   
 • Den 29. januar 2018 fik NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S tilladelse til at drive fondsmæglervirksomhed af det danske Finanstilsyn.
   
 • Den 1. juni 2018 tiltrådte Jan Svane Mathiesen som direktør for NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S. Jan Svane Mathiesen’s mangeårige erfaring fra kapital og investor-markedet vil bibringe selskabet viden, netværk samt styring og drift af selskabet mod en mere moden og professionel karakter. ”Efter at være startet som direktør for NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S er jeg blevet stadfæstet i min tro på, at selskabet besidder en særdeles interessant handelsplatform i Straticator og forretningspotentiale i Danmark såvel som internationalt. Handels og investeringsformen med at følge en Copy Trader Master er en fremsynet og anderledes måde at anskue investering af midler og afkast på” siger direktør Jan Svane Mathiesen.
   
 • Den 29. maj 2018 etablerede NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S første live FX (valuta) handler på handelsplatformen Straticator. Der er siden også gennemført live handler med CFD’er.
   
 • Den 19. juni 2018 vedtog bestyrelsen at udstede tegningsoptioner til ledelse og medarbejdere i NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S
RESULTAT 1.halvår.  2018 1.halvår. 2017   
T.DKK      
Gebyrer, renter og provisionsindtægter -10   
Andre driftsindtægter492497   
Udgifter til personale og administration-3.016-1.894   
Af- og nedskrivninger -152-150   
RESULTAT FØR SKAT -2.677-1.547   
Skat 00   
HALVÅRETS RESULTAT -2.677-1.547   
       
Antal medarbejdere 64   
       
EGENKAPITAL I ALT 14.6931.763   
AKTIVER I ALT 15.4143.980   
       
Egenkapitalforrentning før skat -36,23-60,99   
Egenkapitalforrentning efter skat -36,23-60,99   
Indtjening pr omkostningskrone 0,20,3   
       
Periodens resultat pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.).-0,43-0,29   
       
Indre værdi pr. aktie (stykstørrelse 100 kr.)2,380,34   

Note: Ovenstående koncerntal er uddraget fra NPinvestor.com A/S og de respektive tre datterselskaber NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, NETPOSTEN A/S (Binavn NPINVESTOR A/S) og MDI GROUP A/S. Selskabet udarbejder ikke reviderede koncerntal. De sammenstillede koncerntal for 2017 er udarbejdet i forbindelse med fremlæggelse i Prospektet af 1. december 2017. Ved fremlæggelse af koncerntal er der foretaget fuld konsolidering af dattervirksomheder efter den indre værdis metode.

Begivenheder indtrådt efter årsrapportens afslutning

Som meddelt til markedet via fondsbørsmeddelelse nr. 19/2018 den 12. juli åbnes der op for et oprettelsesforløb for investorer fra tilmeldingslisten på www.npinvestor.com for at kunne handle på selskabets handelsplatform Straticator. I startprocessen vil der blive åbnet op for valutahandel og CFD (Contract for Difference) handel med aktier i Danmark, Sverige og USA samt aktieindeks på US Nasdaq 100 og S&P 500 med tilhørende konti i USD, EUR, DKK og SEK. Handel med individuelle aktier vil blive introduceret snarest. Udbud af produkter og services vil blive udvidet løbende.

Ledelsens beretning

Første halvår 2018 har været en intensiv periode for NPinvestor koncernen. Selskabets ressourcer blev i 1. kvartal især rettet mod etableringen af eget fondsmæglerselskab foruden gennemførelsen af børsnoteringen på Nasdaq First North Copenhagen. 2. kvartal har selskabets ressourcer primært været fokuseret omkring forberedelse til at kunne oprette kunder i fondsmæglerselskabet og dermed adgang til at kunne investere via handelsplatformen Straticator samt udvikling af organisationen, etablering af partnerskaber og leverandøraftaler, implementere forretningsgange samt klargøring af juridiske og compliance processer. Arbejdet gennem første halvår har betydet, at en stor del af omkostningerne har været centreret omkring processen til børsnoteringen samt juridiske, IT, administrative- og rådgivningsmæssige forhold, som bl.a. har resulteret i omkostninger til eksterne leverandører og et længere testforløb af ”onboarding” systemer (kundeoprettelse).

Processerne omkring klargøring af selskabet til at åbne for kunder har taget længere tid end forventet. Specielt har processer og systemer omkring digital kundeoprettelse proceduren medført en forskydning af opstarten som følge af lovgivning på området herunder MiFid II.

Selskabet vurderer, at de fremtidige omkostninger vil blive centreret omkring løbende drift og markedsføring.

Det er glædeligt, at vi den 29. maj 2018 kunne melde ud til markedet, at der er gennemført live handel inden for valuta i handelsplatformen Straticator. Senere er der gennemført live handler inden for CFD.

Copy trading investeringsformen er relativ ny hvor nye aktører er kommet til i et marked i udvikling. En del af aktørerne har primært fokus på valutamarkedet. NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S vil tilbyde både handel med valuta og aktier via CFD handel samt klassisk aktiehandel med nordiske og amerikanske aktier. Selskabet ser i markedet en interessant mulighed for, at investorer kan følge og kopiere andre investorers handler og investeringer via den banebrydende, let tilgængelige og hurtige måde at handle på som Copy Trading åbner for. Forretningsmodellen er fokuseret omkring at dygtige investorer - Copy Trading Masters - som repræsenterer viden og erfaring til at handle aktivt i finansmarkederne selv, som andre investorer - Followers – får adgang til at kopiere automatisk og dermed få samme handler. For at blive etableret som Copy Trading Master vil man gennemgå en screeningsproces hos NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S. Selskabet er i dialog med potentielle Copy Trading Masters.

Den 29. januar 2018 fik NPinvestor Fondsmæglerselskab tilladelse af Finanstilsynet til at drive fondsmæglervirksomhed, jf.  §9, stk. 1 og 2, i lov om finansiel virksomhed. Tilladelsen giver selskabet lov til at modtage og formidle ordrer for investorers regning, udførelse af kundeordrer samt skønsmæssig porteføljepleje. Selskabet udøver ikke handel for egen regning og yder ikke investeringsrådgivning.

Som tidligere nævnt i fondsbørsmeddelelse nr. 8/2018 den 11. januar 2018 øjner selskabet kommercielle muligheder i krypto markedet. Det er fortsat selskabets vurdering, at Straticator platformen vil kunne bruges til handel af krypto valutaer samt selskabets teknologi og status åbner for nye forretningsmuligheder også i et bredere perspektiv. Således vil selskabet fortsætte sine undersøgelser og research, med henblik på at vurdere de kommercielle og strategiske muligheder inden for krypto markedet.

På selskabets hjemmeside www.npinvestor.com ses yderligere information om selskabet og Copy Trading samt på www.straticator.com ses detaljeret information om handelsplatformen Straticator.   

Forventninger til fremtiden

Resultat før skat for 2018 forventes at ligge i niveauet -6.300 t.kr. til -6.600 t.kr.

Selskabets forventninger til den langsigtede udvikling i driften efter 2020 er intakte.

Øvrige fremadrettede aktiviteter med at udvikle og kommercialisere forretningen omfatter bl.a.:

 • Tiltrække flere Copy Trader Mastere
 • Etablere samarbejde med eksterne investeringsnetværk fra sociale medier, investeringsklubber og lignende netværk som har egne investeringsaktiviteter og interesser og hvor der ses en markant udvikling af investeringsinteresserede
 • Videreudvikle interface og nye brugerfeatures under hensyntagen til brugernes input og behov
 • Øge synligheden og kendskabet af selskabets tradingplatform Straticator, produkter og services i markedet ved at udrulle marketing og PR-aktiviteter

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 30. juni 2018:

Erik Damgaard, bestyrelsesmedlem, 1.500.000 aktier.

Jan F. Andersen, Adm. direktør, 1.067.500 aktier.

Finanskalender

Årsregnskabsmeddelelse: 5. februar 2019

Selskabet udsender indkaldelse til ordinær generalforsamling i løbet af februar 2019.

Selskabets vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside https://npinvestor.com/vedtaegter

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed indenfor investeringsmarkedet. Vores speciale er innovative produkter og brugervenlige løsninger målrettet private investorer, investeringsselskaber og finansielle institutioner.

NPinvestors egenudviklede online trading platform Straticator er en ny generation trading teknologi, hvor investorer kan drage fordel af fremtidens investeringsformer og teknologi til handel, porteføljestyring og formuepleje, og dermed være med til at ændre måden vi investerer på.

Via Straticator kan investorer handle aktier, indeks, råvarer og valuta via deres mobiltelefon, tablet og computer. Trading platformen Straticator er udviklet med alle front-end trading features og funktioner foruden den banebrydende funktion copy trading samt back-office faciliteter, compliance og infrastruktur. API/FIX integration og tekniske løsninger leveres til professionelle i markedet.

I Straticator platformen bestemmer investorerne selv om de vil benytte sig af ”Manuel trading” funktionalitet, hvor man handler værdipapirer online på egen hånd eller om investorer vil benytte Social trading metodikker med funktionerne ”Copy trading” og ”Algoritme trading” (Robot trading). Det giver investorer revolutionerende fordele og muligheder, der ikke tilbydes af konventionelle udbydere og platforme hos banker og brokere.

Yderligere oplysninger
NPinvestor.com A/S:

Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf: 4060 3239, e-mail: jfa@npinvestor.com

Certified Advisor:

Per Vestergaard, CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5., 9000 Aalborg, tlf. + 45 2176 4317

NPinvestor.com A/S
Kay Fiskers Plads 9, 5.
2300 København S

Tel: +45 8830 0000
info@npinvestor.com
www.npinvestor.com

Vedhæftet fil


Attachments

Selskabsmeddelelse nr. 20-16072018 - Offentliggørelse halvårsrapport 2018