CellaVision AB Bokslutskommuniké jan-dec 2018


CellaVisions bästa kvartal någonsin med stark tillväxt

 

1 oktober-31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 46% till 111,0 MSEK (76,1).
 • Organisk tillväxt uppgick till 44% (6)
 • Rörelseresultatet ökade till 35,8 MSEK (21,7).
 • Rörelsemarginalen ökade till 32,3% (28,5).
 • Resultatet före skatt ökade till 36,0 MSEK (21,7).
 • Resultat per aktie ökade till 1,24 SEK (0,73).
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 12,8 MSEK (28,9).

 

1 januari-31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 18% till 364,8 MSEK (309,3).
 • Organiskt tillväxt uppgick 15% (16).
 • Rörelseresultatet ökade till 111,6 MSEK (90,9).
 • Rörelsemarginalen ökade till 30,6% (29,4).
 • Resultatet före skatt ökade till 112,1 MSEK (90,3).
 • Resultat per aktie ökade till 3,72 SEK (2,92).
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 74,1 MSEK (87,9).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie 2018 (1,50 kr).

 

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • CellaVision® DC-1 för mindre och medelstora laboratorier erhöll CE-märkning i februari 2019 är nu kommersiellt tillgänglig.

 

VD-kommentar

Fjärde kvartalet - CellaVisions bästa kvartal någonsin
Fjärde kvartalet 2018 var CellaVisions bästa kvartal någonsin efter en stark utveckling i samtliga regioner och en omsättning som för första gången i ett enskilt kvartal översteg 100 MSEK. Försäljningen uppgick till 111 MSEK (76,1), motsvarande en organisk tillväxt om 44 procent. Lönsamheten utvecklades väl i kvartalet med ett rörelseresultat om 35,8 MSEK (21,7), motsvarande en rörelsemarginal om 32,3 procent (28,5). Lönsamhetsutvecklingen är ett resultat av CellaVisions effektiva indirekta försäljningsmodell som möjliggör en ambitiös geografisk expansion med fortsatt god kostnadskontroll. Valutapåverkan i kvartalet var positiv om cirka två procent. 

Helåret 2018
Omsättning för 2018 uppgick till 364,8 MSEK (309,3), motsvarande en organisk tillväxt om 15 procent. Rörelseresultatet uppgick till 111,6 MSEK (90,9) motsvarande en rörelsemarginal 30,6 procent (29,4). CellaVision har igen levererat ett år i linje med våra finansiella mål. Samtliga regioner hade en positiv utveckling. APAC hade den starkaste tillväxten under året med 28 procent, tätt följt av EMEA som efter några svagare år växte med 25 procent. Americas, med de väl penetrerade marknaderna USA och Kanada, växte med 11 procent. 

Marknadsutveckling under det fjärde kvartalet
Americas hade ett återigen ett starkt kvartal med en försäljning som växte med 49 procent till 57,6 MSEK (38,6). Antalet installationer hos slutkunder fortsätter att öka och marknadspenetrationen utvecklas i stabil takt. Vår satsning med en egen organisation för lokal marknadsupport i Brasilien, som etablerades i mitten av 2017, börjar nu bidra på ett positivt sätt till försäljningsutvecklingen inom Americas.

EMEA hade ett stabilt fjärde kvartalet med en försäljning som växte med 30 procent till 25,1 MSEK (19,3). Utvecklingen är ett resultat av vår konsekventa satsning på marknadsexpansion i regionen. Under de senaste 18 månaderna har nya organisationer för lokal marknadssupport etablerats i Mellanöstern, Frankrike, Europas tysktalande länder och Storbritannien/Irland. Dessa organisationer är nu fullt operativa och vi ser hur försäljningstakten ökar steg för steg.

APAC hade på nytt ett starkt kvartal med en försäljning som växte med 56 procent till 28,3 MSEK (18,2). Marknadsaktiviteterna var fortsatt höga på nyckelmarknaderna Japan och Kina.

Geografisk expansion
Geografisk expansion är avgörande för CellaVisions tillväxt. Under 2018 har vi etablerat egna organisationer för lokal marknadssupport i Mexiko, Indien och i Sydostasien med bas i Thailand, samt utökat organisationen i Kina så att vi nu har lokal närvaro även i Chengduområdet. Under inledningen av 2019 kommer vi att etablera ytterligare organisationer för lokal marknadssupport i Spanien/Portugal och Italien. CellaVision hade vid utgången av 2018 15 lokala organisationer som sammantaget erbjuder marknadssupport i över 30 länder. 

Innovation
Utvecklingen av vår nya teknologiplattform, CellaVision® DC-1 för mindre och medelstora laboratorier är nu slutförd och produkten erhöll CE-märkning i februari 2019. Vi har genomfört noggranna lanseringsförberedelser och påbörjar nu kommersialiseringen av denna strategiskt viktiga produkt. Det är viktigt att ha i minnet att 2019 kommer vara ett lanserings år. Vi räknar med att från initialt låga försäljningsvolymer se en kontinuerligt växande försäljning av CellaVision® DC-1 under kommande år.

I kvartalet förvärvade vi ett system för blodutstryk från svenska Molek. Detta teknikförvärv innebär att vi nu kommer kompletterar vårt erbjudande med blodprovspreparation, vilket är en viktig komponent för att säkerställa hög kvalitet i våra systems bildanalys. Systemet som får namnet CellaVision® Diffsmear kommer under 2019 att optimeras för användning tillsammans med våra analyssystem. 

Distributionsexpansion
Under året har vi tecknat avtal med alla relevanta distributionspartnerna för att nå mindre och medelstora laboratorier globalt och därmed är vi väl förberedda inför lanseringen av CellaVision® DC-1. 

Satsningar på fortsatt tillväxt
Geografisk expansion och innovation är nyckelstrategier för CellaVisions framtida tillväxt. Vi fortsätter att addera nya geografiska marknader med egen lokal organisation för marknadssupport, samtidigt som innovation och produktutveckling får en växande betydelse. Vi stärker vår innovationsorganisation kontinuerligt och lägger stor kraft på att rekrytera spetskompetens för att säkra vår framtida innovationskraft och därmed ytterligare stärka våra tillväxtmöjligheter.

Zlatko Rihter,
VD och koncernchef

 Nyckeltal

(MSEK) Okt-Dec 2018 Okt-Dec 2017 Helår 2018 Helår 2017
Nettoomsättning 111,0 76,1 364,8 309,3
Bruttoresultat 82,0 55,4 270,9 223,2
EBITDA 37,3 23,9 118,4 99,3
Rörelseresultat 35,8 21,7 111,6 90,9
Rörelsemarginal, % 32,3 28,5 30,6 29,4
Resultat före skatt 36,0 21,7 112,1 90,3
Periodens kassaflöde 4,3 25,5 14,4 22,4
Soliditet, % 77,9 80,1 77,9 80,1

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se


Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Mexiko, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Indien och Thailand. 2018 var omsättningen 365 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

 

 


Attachments

CellaVision AB Bokslutskommuniké 2018