Active Biotech Bokslutsrapport januari - december 2018


Kvartal 4 i korthet

 • Active Biotech lämnade uppdaterad information om bolagets finansiella ställning
 • Nya data från LEGATO-HD studien presenteras på HSG 2018

Viktiga händelser i övrigt under perioden januari - december

 • Patent avseende tasquinimod för behandling av multipelt myelom beviljat i USA
 • Den under april genomförda nyemissionen tillförde bolaget 47,1 miljoner kronor
 • Bolagets samarbetspartner NeoTX presenterade nya prekliniska data för ANYARA på den vetenskapliga konferensen AACR i Chicago
 • Bolaget meddelar att fas 2-studien LEGATO-HD, som utvärderar effekt och säkerhet hos laquinimod i Huntingtons sjukdom (HD), inte uppnådde sitt primära mål att bromsa sjukdomsutveckling. Däremot uppnåddes det sekundära målet, minskad hjärnatrofi. Laquinimod uppvisade utmärkt säkerhet i studien
 • Bolaget inleder ett vetenskapligt samarbete med The Wistar Institute, Philadelphia i USA, kring tasquinimod för att stötta klinisk utveckling i multipelt myelom
 • Active Biotech återtar globala rättigheter till utveckling och kommersialisering av laquinimod
 • Data från LEGATO-HD studien med laquinimod i Huntingtons sjukdom presenterades på EHDN

Händelser efter periodens utgång

 • Active Biotechs partner NeoTX inleder ett kliniskt samarbete med Astra Zeneca för utvärdering av ANYARA i kombination med IMFINZI® (durvalumab) i den planerade fas 1b/2 studien
 • Active Biotech erhöll den 1 februari, 2019 ett indikativt, icke-bindande bud om 275 MSEK för bolagets fastighet från fastighetsbolaget Estea AB. Budet är villkorat sedvanlig due-diligence och Esteas anskaffning av förvärvsfinansiering. Styrelsen i Active Biotech ställer sig positiv till Esteas bud
 • Amerikanska patentverket (USPTO) godkände patentansökan avseende behandling av akuta leukemier med tasquinimod i USA

Ekonomisk översikt

MSEK Q4 Q1-Q4
  2018   2017 2018 2017
         
Nettoomsättning 4,8 5,4 20,1 20,2
Rörelseresultat -7,1 -58,4 -29,8 -102,5
Resultat efter skatt -8,9 -60,1 -36,9 -108,8
Resultat per aktie (SEK) -0,06 -0,49 -0,27 -0,89
Likvida medel (vid periodens slut)     25,6 25,2

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  Helén Tuvesson, VD
  Tfn 046-19 21 56

 

  Hans Kolam, CFO
  Tfn 046-19 20 44
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

 

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.


 Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i denna bokslutsrapport enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019, kl. 08.30 CET. 


Attachments

Active Biotech Bokslutsrapport 2018