Kommentar til Konkurransetilsynets foreløpige melding - Agder

Oslo, NORWAY


Statkraft registrerer at Konkurransetilsynet ikke har trukket noen endelig konklusjon i forhold til om ervervet skal godkjennes eller ikke, og at tilsynet inviterer til å finne en løsning som ivaretar konkurransen i kraftmarkedet.

- Statkraft er opptatt av at det skal være effektiv konkurranse i det nordiske kraftmarkedet. Vi har faglig og kommersielt belegg for at vårt kjøp ikke bidrar til å svekke konkurransen, og vi er glad for at Konkurransetilsynet inviterer til en dialog omkring dettet temaet før endelig avgjørelse 26. mars, sier konserndirektør Ragnvald Nærø.

Relevant marked
Konkurransetilsynet har i sin foreløpige vurdering lagt vekt på konsentrasjonsøkningen i engrosmarkedet for kraft i Sør-Norge, og mener dette er det relevante marked i forhold til å vurdere kjøpet av Agder Energi. På samme måte, som blant annet sentrale og uavhengige institusjoner og tilsynsorgan, legger Statkraft til grunn at det er et nordisk marked for produksjon og omsetning av kraft.

Flere sentrale aktører i bransjen, PIL og Nord Pool, har nylig uttalt at Statkraft ikke utøver markedsmakt. Sett i et nordisk perspektiv øker Statkrafts markedsandel fra 12 prosent til 14 prosent gjennom kjøpet av Agder Energi. Det vanskelig å se at dette forrykker konkurransesituasjonen.

- Vi opererer i et nordisk marked. Problemstillinger knyttet til midlertidige flaskehalser i nettet, må ikke være til hinder for markedsorienterte og fornuftige strukturendringer. Når et eventuelt problem ligger i en nasjonal og nordisk infrastruktur, blir det feil å stoppe et effektiv energiselskap med utgangspunkt i norske naturressurser og spisskompetanse. For øvrig har ikke Konkurransetilsynet dokumentert at flaskehalser i overføringsnettet kan lede til en situasjon hvor Statkraft vil tjene på å utnytte sin markedsposisjon, sier Nærø.

Nærø viser også til tilsynets vurdering av konkurransen i sluttbrukermarkedet:

Sluttbrukermarkedet
"Konkurransetilsynet har til nå ikke vurdert konsentrasjonsøkning i sluttbrukermarkedet som et vesentlig problem"..."Konkurransetilsynet er derfor av den oppfatning at dersom forbrukerne er prisbevisste i forhold til kraftprisene og benytter sine muligheter til å skifte leverandør, vil konkurranse i sluttbrukermarkedet fungere tilfredsstillende."