Statsgaranti og Statkraft

Oslo, NORWAY

PRESSEMELDING
Høvik, 21. februar 2002


I de samtalene vi har hatt med Nærings- og handelsdepartementet har Statkraft fått forsikringer om at en eventuell lovendring ikke vil ramme eksisterende kreditorer. Det vil gjelde for alle låneopptak som Statkraft påtar seg inntil en eventuell lovendring trer i kraft.