Statkraft om Konkurransetilsynets nektelse av Agder-ervervet - En meget alvorlig situasjon

Oslo, NORWAY


Statkrafts ambisjoner
Statkrafts målsetting med kjøp av eierandeler i norske kraftselskaper har vært å bidra til at det skapes markedsorienterte og fornuftige løsninger for kraftmarkedet. - Med støtte fra regjering og storting har det vært vår oppgave å posisjonere oss i forhold til et nordisk og nord-europeisk marked. Med utgangspunkt i norske naturressurser og spisskompetanse har vi ønsket å bygge en god og effektiv nasjonal kraftallianse som vil tjene kundene. Dersom Konkurransetilsynets vedtak blir stående, synes denne ambisjonen vanskelig å nå, sier Mikkelsen.

Vil anke
- Statkraft vil anke konkurransetilsynets avgjørelse. Vi har tillit til at myndighetene vil behandle anken på en forsvarlig og grundig måte. Vi mener vi har gode faglige grunner for at Agder-kjøpet ikke svekker konkurransen. Vi vil nå studere premissene i vedtaket nøye, og vil søke en dialog med myndighetene i forbindelse med ankesaken, sier Mikkelsen.

På samme måte som blant annet sentrale og uavhengige institusjoner og tilsynsorgan, legger Statkraft til grunn at det er et nordisk marked for produksjon og omsetning av kraft. Det er i et nordisk konkurransebilde Agder-kjøpet må vurderes. Konsentrasjonen i dette markedet er uproblematisk i en konkurransemessig sammenheng. Selv etter kjøpet av Agder vil Statkraft-alliansen ha en markedsandel i Norden på ca. 14 prosent.

Konkurransetilsynet er bekymret over midlertidige flaskehalser i overføringsnettet. Slike flaskehalser eksisterer bare i begrenset antall timer i løpet av året, samtidig som Statnett mener at tiden med flaskehalser i overføringsnettet vil bli redusert i tiden fremover som følge av nettutbygginger. - Det foreligger ikke faglig belegg for at dette er et problem i konkurransemessig sammenheng, sier Mikkelsen.

Statkraft har foreslått tiltak
- Til tross for at tilsynet ikke har identifisert eller kvantifisert problemene ved ervervet, har Statkraft fremsatt forslag til en rekke avbøtende tiltak. Disse tiltakene synes ikke å ha blitt tilstrekkelig vurdert av tilsynet, sier Mikkelsen.