SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2006

FINLAND


SCANFIL OYJ      PÖRSSITIEDOTE   16.2.2007 KLO 8.15

SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2006

Tammi-joulukuu
- Liikevaihto oli 241,4 (321,6 vuonna 2005) milj. euroa jossa
 laskua 25 %
- Liikevoitto kertaluontoiset erät huomioiden oli 11,4 (27,3) milj.
 euroa joka on 4,7 (8,5) % liikevaihdosta
- Voitto oli 8,2 (21,5) milj. euroa
- Tulos / osake oli 0,14 (0,36) euroa
- Liikevoitto ilman kertaluontoista eriä oli 16,9 milj. euroa, joka on
 7,0 % liikevaihdosta ja tulos / osake oli 0,23 euroa
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,10 (0,10) euroa/osake

Loka-joulukuu
- Luvut kertaluontoiset erät huomioiden
- Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 51,5 milj. euroa (76,8
 vastaavalla jaksolla vuonna 2005), laskua 33 %.
- Liikevoitto oli 2,7 (6,2) milj. euroa, joka on 5,2 (8,1) %
 liikevaihdosta.
- Tulos / osake oli 0,05 (0,09) euroa.


LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Vuoden 2006 liiketoiminnan kehitykseen vaikutti
tietoliikennetoimialalla tapahtunut konsolidoitumiskehitys sekä
tietoliikennetekniikan että teollisuuselektroniikan
sopimusvalmistusmarkkinoiden murros ja rakennemuutos.
Tietoliikennetoimialan merkittävät yritysjärjestelyt ja niihin
liittyvät muutokset asiakkaiden logistiikan ohjauksessa hidastivat
kysyntää varsinkin vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Verkkoasiakkaiden markkinat kasvoivat globaalisti, mutta jopa
aikaisempia vuosia voimakkaammalla painotuksella nimenomaan
kehittyvillä markkinoilla ja palveluliiketoimintaan.
Toimintaympäristön muutoksista johtuen kysynnän ennustaminen on ollut
erittäin vaikeaa. Tyypillistä kuluneelle kaudelle oli myös kasvaneista
tuotantomääristä huolimatta tapahtunut liikevaihdon lasku johtuen
edullisemman kustannustason maista tulevasta kovenevasta
hintakilpailusta ja tuotteiden edullisemmista sekä yksinkertaisemmista
tuoterakenteista. Markkinoiden muutokset vaikuttivat myös
laajakaistatuotteiden markkinoihin ja tuoteryhmän toimitusmäärät
pysyivät ennustetusti koko vuoden selvästi edellistä vuotta alemmalla
tasolla.

Teollisuuselektroniikkatuotteiden markkinoilla valmistuksen volyymi
kehittyi vuoden aikana positiivisesti. Kehittyvien markkinoiden
vaikutus näkyi myös teollisuuselektroniikka-asiakkaiden
globalisoituvissa tarpeissa. Koko toimitusketjun hallinta,
toimitustarkkuus sekä materiaalien ja komponenttien globaali
hankintaosaaminen korostui teollisuuselektroniikkatuotteiden
valmistuksessa.

Kysynnän ja tuotannon painottuessa kehittyville markkinoille ja
edullisemman kustannustason maihin Euroopan suhteellinen osuus myös
Scanfilin toiminnoista pieneni. Euroopassa Belgian tehtaan
tuotannollinen toiminta päättyi kolmannen neljänneksen aikana. Belgian
tehtaan kiinteistön myynnistä solmittiin esisopimus 14.12.2006. Kaupan
ennakoidaan toteutuvan vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana
kiinteistön tasearvoa noin 0,6 milj. euroa korkeammalla hinnalla.
Oulun tehtaan tuotannosta suurin osa päättyi neljännen neljänneksen
aikana.

Tuotantotilojen laajennus Viron tytäryhtiössä valmistui ja otettiin
käyttöön viimeisen neljänneksen aikana ja Unkarin tytäryhtiön
laajennus saadaan käyttöön vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen
aikana. Vuoden aikana Kiinan Hangzhoun tytäryhtiössä tehtyjen tila- ja
laiteinvestointien ansiosta tehdas pystyy toimittamaan merkittäviä
määriä integroituja ja testattuja tietoliikennetekniikan
laitekaappeja. Konsernin myynnistä, sisältäen myös myynnin konsernin
muille tehtaille, Kiinan tytäryhtiöiden osuus vuonna 2006 oli n. 32 %
(n. 20 % vuonna 2005).

Yhtiön henkilöstöstä 70 (62) prosenttia työskenteli 31.12.2006 yhtiön
ulkomaisissa tytäryhtiöissä ja Kiinassa työskenteli 46 (37) prosenttia
koko henkilöstöstä. Euroopassa työskentelevän henkilöstön osuus koko
henkilöstöstä on vuoden aikana laskenut johtuen Suomessa ja Belgiassa
toteutetuista tuotannon järjestelyistä. Yhtiö kävi katsauskauden
aikana yhteistoimintaneuvottelut Sievin mekaniikkatehtaalla, Oulun
tehtaalla sekä belgialaisessa tytäryhtiössä Scanfil N.V.ssä.

Toimitusjohtaja Veli Torvinen ilmoitti eroavansa henkilökohtaisista
syistä 14.11.2006. Hän jatkaa tehtävässään 14.5.2007 saakka.
Katsauskauden jälkeen yhtiön hallitus on nimittänyt uudeksi
toimitusjohtajaksi DI Harri Takasen. Harri Takanen aloittaa
tehtävässään 15.5.2007.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 241,4 (321,6) milj. euroa, jossa
on laskua edelliseen vuoteen verrattuna 25 %. Liikevaihto jakaantui
asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 43 (42) %, muu
Eurooppa 29 (40) %, Aasia 25 (12)%, USA 1 (6) ja muut 2 (0)%.

Liikevoitto katsauskaudella oli 11,4 (27,3) milj. euroa, joka on 4,7
(8,5) % liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 8,2 (21,5) milj. euroa,
3,4 (6,7) % liikevaihdosta. Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,36) euroa
ja sijoitetun pääoman tuotto 9,0 (18,6) %.

Vuoden 2006 ensimmäiselle neljännekselle on kirjattu 7,6 milj. euron
kertaluontoinen kuluerä liittyen Belgian tytäryhtiön tuotantotoiminnan
lopettamiseen. Kolmannella neljänneksellä on tuloutunut vapaaehtoiseen
ryhmäeläkevakuutukseen liittyvä rahastopalautus sekä
materiaalivastuuseen liittyvän kuluvarauksen käyttämätön osa, yhteensä
0,8 milj. euroa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä on tuloutunut 0,8 milj. euroa
liittyen IFRS:n mukaiseen käyvän arvon laskentaan. Käyttöomaisuuden
myyntivoittoja kirjattiin 0,8 milj. euroa, joista pääosa tuloutui
neljännelle neljännekselle ja aiheutui Belgian tytäryhtiön
käyttöomaisuusmyynneistä. Lisäksi vuoden lopussa kirjattiin 0,4 milj.
euron kuluerä takuuvarausta.
Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä, jotka olivat yhteensä 5,6
milj. euroa, oli 16,9 milj. euroa joka on 7,0 % liikevaihdosta ja
osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa.

Emoyhtiössä on kirjattu 2,6 milj. euron arvonalentuminen Belgian
tytäryhtiöosakkeisiin.

Liiketoiminnan rakenteesta johtuen valuuttakurssien muutosten vaikutus
tulokseen ei ole ollut merkittävä. Kasvun painopisteen siirtyessä
Aasian toimintoihin dollarin kurssin vaihtelun vaikutus yhtiön
toimintaan saattaa kasvaa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on edelleen hyvä. Vierasta pääomaa oli 46,2
(66,7) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 38,7 (48,8) milj.
euroa ja korollista 7,5 (17,9) milj. euroa.
Likvidit kassavarat olivat 31,8 (37,8) milj. euroa. Omavaraisuusaste
oli 73,6 (66,5) % ja nettovelkaantumisaste –19,1 (-15,2) %.

Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 18,9 (36,8) milj. euroa
positiivinen. Investointien rahavirta oli –5,0 (-12,6) milj. euroa ja
rahoituksen rahavirta –19,1 (-22,5) milj. euroa. Käyttöpääomaa
vapautui tilikaudella 2,9 (5,4) milj. euroa, pitkäaikaisia lainoja
lyhennettiin 10,4 milj. euroa ja osinkoja vuodelta 2005 maksettiin 6,0
milj. euroa.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 8,5 (9,2) milj. euroa,
joka on 3,5 (2,9) % liikevaihdosta. Viron ja Unkarin tytäryhtiöiden
tehdaslaajennukset ja niihin liittyvät konehankinnat sekä Hangzhoun
tytäryhtiön kone- ja laitehankinnat muodostavat pääosan
investoinneista. Yhtiö myi tilikauden aikana Ylivieskassa sijaitsevan
teollisuuskiinteistön.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 30.03.2006 hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla
ja luovuttamisesta hallituksen esityksen mukaan. Hankittavien
osakkeiden ja yhtiön hallussa jo olevien omien osakkeiden yhteismäärä
saa olla enintään 10 % yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä.
Scanfil Oyj:n hallitus päätti 25.8.2006 hankkia enintään 1 000 000
kappaletta yhtiön omia osakkeita yhtiökokouksen valtuutuksen
perusteella.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä
valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA

Yhtiön omistuksessa oli 31.12.2006 yhteensä 2 000 000 kpl omia
osakkeita, joista 1 000 000 kappaletta on hankittu 4.9.-11.12.2006
välisenä aikana Helsingin Pörssin välityksellä yhtiökokouksen
30.3.2006 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisiin tarkoituksiin.
Vuonna 2006 hankittujen omien osakkeiden hankinta-arvo oli 2 780 610
euroa ja keskihinta 2,78 euroa/osake. Vuonna 2005 hankittujen
1 000 000 kappaleen hankintahinta oli 4 109 601 euroa ja keskihinta
4,11 euroa/osake. Kaikkien hankittujen omien osakkeiden vasta-arvo oli
yhteensä 500 000 euroa ja ne edustivat 3,3 % yhtiön osakepääomasta ja
kaikista äänistä.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 4,67 euroa, alhaisin 2,30 euroa ja
päätöskurssi 2,37 euroa. Vuoden vaihto oli 20 400 591 kappaletta, mikä
vastaa 33,6 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2006
oli 143,9 milj. euroa.

KONSERNIN RAKENNE

Scanfil-konserniin kuuluvat 31.12.2006 Suomessa sijaitsevat emoyhtiö
Scanfil Oyj (Sievi) ja CPS Elektroniikka Oy (Tampere), Belgiassa
toimiva Scanfil N.V. (Hoboken), Kiinassa toimivat Scanfil (Suzhou)
Co., Ltd. ja Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd., Unkarissa toimiva Scanfil
Kft. (Biatorbagy) sekä Virossa toimiva Scanfil Oü,(Pärnu). Konsernin
omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissä on 100 %.

CPS Elektroniikka Oy:n yhtiökokous on päättänyt 11.12.2006 asettaa
yhtiön vapaaehtoiseen selvitystilaan yhtiön purkamiseksi. Yhtiöllä ei
ole ollut tuotannollista toimintaa 30.4.2005 jälkeen.

HENKILÖSTÖ

Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2073 (2302) henkeä,
joista 1444 (1437) työskenteli ulkomailla. Konsernin keskimääräinen
henkilömäärä tilikauden aikana oli 2213 (2354) henkeä.

HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Osinko vuodelta 2006
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä
tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä
5 871 427 euroa.
Hallitus esittää osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 17.4.2007 ja
osingonmaksupäiväksi 24.4.2007.

TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Scanfil Oyj:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi DI
Harri Takasen (38). Harri Takanen on ollut Scanfil Oyj:n palveluksessa
eri tehtävissä vuodesta 1994 lähtien ja toimii tällä hetkellä yhtiön
Kiinassa sijaitsevan tytäryhtiön Scanfil (Hangzhou) Co., Ltd:n
toimitusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään 15.5.2007 mihin asti
toimitusjohtajan tehtävää hoitaa Veli Torvinen.

Scanfil Oyj aloitti helmikuun alussa Äänekosken ja Oulun tehdasta,
konsernihallintoa sekä Sievin yksiköiden toimihenkilöitä koskevat yt-
neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista sekä toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Aloitettujen
yhteistoimintaneuvottelujen tavoitteena on Suomen toimintojen
sopeuttaminen muuttunutta markkinatilannetta vastaavaksi sekä
kustannustehokkuuden parantaminen. Toteutuessaan suunnitelluilla
toimenpiteillä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus yhtiön
tulokseen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tietoliikennetoimialan merkittävät yritysjärjestelyt aiheuttivat
kysynnän heikentymistä vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä ja
niiden arvioidaan vaikuttavan kysyntään myös kuluvan vuoden
alkupuolella. Alan suurimmat toimijat ennustavat
tietoliikenneverkkojen ja niihin liittyvien palveluiden markkinoiden
kasvavan jonkin verran euromääräisesti kuluvana vuonna. Toimialan
asiakasyritysten mahdollinen palveluliiketoiminnan kasvu saattaa
pienentää Scanfilin saavutettavissa olevan markkinan kasvua.

Kova hintakilpailu, markkinoiden muutos sekä uusien rakenteeltaan
yksinkertaisempien ja edullisempien tietoliikenneverkkotuotteiden
osuuden kasvu toimituksista jatkuu vuonna 2007, mistä johtuen tämän
tuoteryhmän liikevaihdon ennustetaan laskevan kuluvana vuonna.
Epävarmuus markkinoilla on lisääntynyt ja ennustettavuus on erittäin
huono. Käytettävissä olevien ennusteiden perusteella arvioidaan
Scanfil Oyj:n vuoden 2007 myynnin jäävän alle vuoden 2006 tason. Koko
vuoden kannattavuuden arvioidaan olevan tyydyttävällä tasolla.

Scanfil Oyj:n ensisijaisena tavoitteena vuonna 2007 on kannattavuuden
parantaminen ja ylläpitäminen sekä toiminnan kehittäminen markkinoiden
muutokset ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet huomioiden. Kannattavuuteen
kohdistuvien toimien lisäksi yhtiön hyvä taloudellinen aseman antaa
mahdollisuuden hakea aktiivisesti erilaisia keinoja ja järjestelyjä
joilla Scanfilin toiminta saadaan palautettua kasvu-uralle.


LIITTEET:

Liite 1: Konsernin tuloslaskelma ja tase
Liite 2: Konsernin rahavirtalaskelma
Liite 3: Konsernin tunnusluvut
Liite 4: Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Liite 5: Segmenttitiedot
Liite 6: Konsernin vastuusitoumukset
Liite 7: Lukuja neljännesvuosittain


Luvut ovat tilintarkastamattomia.
Luvut on laadittu IFRS –standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen.


                               LIITE 1


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
                  2006   2005   2006   2005
                 10 – 12  10 – 12  1 - 12  1 - 12

LIIKEVAIHTO             51,5   76,8   241,4  321,6
Valmistevaraston
lisäys tai vähennys         0,7    0,6  -  0,4   1,3
Valmistus omaan käyttöön                 0,0   0,1
Liiketoiminnan muut tuotot      1,2    0,3    2,1   0,9
Kulut              - 49,0  - 68,6  - 223,5 – 286,5
Poistot             -  1,7  - 3,0  -  8,3 - 10,1
LIIKEVOITTO             2,7    6,2   11,4   27,3
Rahoitustuotot ja -kulut       0,7    0,2    0,7 -  0,5
VOITTO ENNEN VEROJA         3,3    6,4   12,1   26,8
Välittömät verot         -  0,3  - 1,2  -  3,8 -  5,3
TILIKAUDEN VOITTO          3,0    5,3    8,2   21,5

Jakautuminen:
 Emoyhtiön omistajille       3,0    5,3    8,2   21,5
 Vähemmistölle

Tulos/osake (EPS), EUR       0,05   0,09   0,14   0,36

KONSERNIN TASE
milj. euroa                  31.12.    31.12.
                        2006     2005
VARAT

Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      43,1     56,5
 Liikearvo                    2,5     2,5
 Muut aineettomat hyödykkeet           1,0     1,1
 Myytävissä olevat sijoitukset          0,3     0,3
 Saamiset                    0,2     0,3
 Laskennalliset verosaamiset           0,2     0,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä          47,4     60,8

Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus                41,4     40,8
 Myyntisaamiset ja muut saamiset        43,0     58,2
 Ennakkomaksut                  0,0     0,0
 Käypään arvoon tulosvaikuttei-
 sesti kirjattavat rahoitusvarat         8,9     15,6
 Rahavarat                   22,9     22,2
Lyhytaikaiset varat yhteensä          116,2    136,9

Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät                  10,0

VARAT YHTEENSÄ                 173,6    197,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
 Osakepääoma                  15,2     15,2
 Ylikurssirahasto                16,1     16,1
 Omat osakkeet                -  6,9   -  4,1
 Muut rahastot                  1,9     1,3
 Muuntoerot                 -  0,7     2,5
 Arvonmuutosrahasto               0,1     0,1
 Kertyneet voittovarat             101,7    100,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä              127,4    131,1

Vähemmistön osuus

Oma pääoma yhteensä              127,4    131,1

Pitkäaikaiset velat
 Laskennalliset verovelat            1,4     1,7
 Varaukset                    8,5     5,4
 Korolliset velat                7,5     17,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä          17,4     24,9

Lyhytaikaiset velat
 Ostovelat ja muut velat            28,2     39,1
 Kauden verotettavaan tuloon
 perustuvat verovelat              0,6     2,6
 Lyhytaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset velat yhteensä          28,8     41,7

Velat yhteensä                 46,2     66,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          173,6    197,7


                               LIITE 2

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA           2006     2005
milj. euroa                   1 - 12    1 - 12

Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto                 8,2     21,5
 Oikaisut tilikauden voittoon          13,7     15,3
 Nettokäyttöpääoman muutos            2,9     5,4
 Maksetut korot ja muut rahoituskulut     - 0,7    - 0,9
 Saadut korot                  0,8     0,7
 Maksetut verot                - 6,1    - 5,3
Liiketoiminnan nettorahavirta          18,9     36,8

Investointien rahavirta
 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
 hyödykkeisiin                 - 7,8   - 9,0
 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
 luovutustulot                  2,8     0,1
 Luovutustulot muista sijoituksista        0,0     0,2
 Ostetut tytäryhtiöt                    - 3,9
Investointien nettorahavirta          - 5,0   - 12,6

Rahoituksen rahavirta
 Omien osakkeiden hankinta           - 2,8   - 4,1
 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut    - 10,4   - 7,5
 Maksetut osingot               - 6,0   - 10,9
Rahoituksen nettorahavirta           - 19,1   - 22,5

Muuntoero-oikaisut               - 0,9     1,6

Rahavarat kauden alussa              37,8    34,5
Rahavarojen muutos               - 6,0     3,3
Rahavarat kauden lopussa             31,8    37,8


                              LIITE 3

KONSERNIN TUNNUSLUVUT               2006    2005
                         1 - 12   1 - 12

Oman pääoman tuotto, %               6,4   17,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %            9,0   18,6
Korollinen vieras pääoma,
milj. euroa                    7,5   17,9
Nettovelkaantumisaste, %            - 19,1  - 15,2
Omavaraisuusaste, %                73,6   66,5
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, milj. euroa           8,5    9,2
% liikevaihdosta                  3,5    2,9
Henkilöstö keskimäärin              2 213   2 354

Tulos/osake, euroa                0,14   0,36
Oma pääoma/osake, euroa              2,17   2,19
Osinko/osake, euroa                0,10   0,10
Osinko/tulos, %                  72,4   28,1
Efektiivinen osinkotuotto, %           4,22   2,28
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)           17,2   12,3

Osakkeen kurssi
Vuoden alin kurssi, euroa             2,30   3,40
Vuoden ylin kurssi, euroa             4,67   4,89
Vuoden keskikurssi, euroa             3,46   4,19
Kurssi vuoden lopussa, euroa           2,37   4,38
Osakekannan markkina-arvo
vuoden lopussa, milj. euroa           143,9   265,9

Osakkeiden lukumäärä tkpl
kauden lopussa                  60 714  60 714
- ilman omia osakkeita              58 714  59 714
- painotettu keskiarvo              59 557  60 441

Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle
aikajänteelle, eikä siten annan oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.


                              LIITE 4

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Omat osakkeet
D = Muut rahastot
E = Muuntoerot
F = Arvonmuutosrahasto
G = Kertyneet voittovarat
H = Yhteensä
I = Vähemmistöosuus
J = Oma pääoma yhteensä

OMA PÄÄOMA   A  B   C  D   E   F  G   H   I  J
31.12.2004  15,2 16,1  0  0,5 - 1,7  0,1 89,3 119,5 3,4 122,8

Käypään arvoon arvostus           0,0     0,0    0,0
Muuntoerot              4,1     0,9  5,0    5,0
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT            4,1  0,0  0,9  5,0    5,0

Tilikauden voitto                21,5 21,5    21,5
TILIKAUDELLE KIRJATUT TUOTOT
JA KULUT YHTEENSÄ           4,1  0,0 22,4 26,6    26,6

Osingonjako                   -10,9 –10,9   -10,9
Rahastosiirrot         0,8       - 0,8
Omien osakkeiden hankinta –4,1            - 4,1    -4,1

OMA PÄÄOMA
31.12.2005  15,2 16,1 -4,1 1,3  2,5 0,1 100,0 131,1   131,1OMA PÄÄOMA   A   B   C  D   E   F   G   H   J
1.1.2006   15,2 16,1  -4,1 1,3  2,5  0,1 100,0 131,1 131,1

Muuntoerot              - 3,1        – 3,1 - 3,1
SUORAAN OMAAN PÄÄOMAAN
KIRJATUT TUOTOT           - 3,1        - 3,1 - 3,1

Tilikauden voitto                  8,2  8,2  8,2
TILIKAUDELLE KIRJATUT TUOTOT
JA KULUT YHTEENSÄ          - 3,1     8,2  5,1  5,1

Osingonjako                    - 6,0 - 6,0 - 6,0
Rahastosiirrot          0,6       - 0,6   0   0
Omien osakkeiden hankinta – 2,8             - 2,8 - 2,8

OMA PÄÄOMA
31.12.2006  15,2 16,1 - 6,9 1,9 – 0,6  0,1 101,7 127,4 127,4                               LIITE 5

SEGMENTTITIEDOT MAANTIETEELLISTEN ALUEIDEN MUKAAN

milj. euroa                    2006    2005
                        1 - 12   1 - 12
LIIKEVAIHTO
Eurooppa                     188,1   281,8
Aasia                       72,5    67,9
Segmenttien välinen liikevaihto         - 19,1   - 28,0
Yhteensä                     241,4   321,6

LIIKEVOITTO
Eurooppa                      4,9    18,9
Aasia                       6,5    8,4
Yhteensä                     11,4    27,3

Yhtiö toimii yhdellä toimialalla.

                               LIITE 6

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa                    2006    2005
                         1 - 12   1 - 12

Annetut kiinteistökiinnitykset           6,2    7,2
Annetut yrityskiinnitykset             16,4   16,4
Annetut takaukset                  0,7    0,8
Vuokravastuut                    0,5    0,4

                               LIITE 7
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa
           Q4/06 Q3/06 Q2/06 Q1/06 Q4/05 Q3/05 Q2/05 Q1/05
Liikevaihto, MEUR   51,5 67,5 62,4  60,1 76,8 83,4 85,4 76,0
Liikevoitto, MEUR   2,7  7,0  5,1 – 3,4  6,2  7,8  7,9  5,4
Liikevoitto, %     5,2 10,4  8,2 – 5,7  8,1  9,3  9,3  7,1
Kauden tulos, MEUR   3,0  6,1  3,7 – 4,5  5,3  6,2  5,8  4,3
Tulos/osake, EUR   0,05 0,10 0,06 – 0,08 0,09 0,10 0,10 0,07
Yhtiön vuosikertomus vuodelta 2006 julkaistaan viikolla 14. Vuoden
2007 osavuosikatsaukset julkaistaan seuraavasti: tammi-maaliskuulta
27.4., tammi-kesäkuulta 2.8. ja tammi-syyskuulta 25.10.

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2007 yhtiön
pääkonttorissa Sievissä klo 14.00.


SCANFIL Oyj

Veli Torvinen
Toimitusjohtaja


Lisätiedot
Toimitusjohtaja Veli Torvinen
+358-40-5510 665


JAKELU   Helsingin Pörssi
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.scanfil.comEi tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt
toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin
sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja
muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n
toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset poikkeavat
olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai
saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa
ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät
ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”,
”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai
muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä
ajoittain, eikä yhtiön johdolla ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia
noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa
Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten
olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä
riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei
tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten
ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset
ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna
päivänä. Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin,
täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, muutoin
kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation,
muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai
muissa tilanteissa.