KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

FINLAND


KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2007 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat. 

Osingonmaksu 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkona
0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 5 871 582,10 euroa. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 17.4.2007 ja osingon maksupäivä 24.4.2007. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiön suurimmat omistajat edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti
Lyytinen, Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. 

2. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4.000.000 oman osakkeen hankkimisesta suunnatusti vapaalla omalla pääomalla
osakkeiden hankintahetken markkinahinnalla Helsingin Pörssin välityksellä. 
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa, sekä
osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. 
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
omien osakkeiden luovuttamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
5.998.449 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. 
Osakkeita voidaan luovuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen
suunnatulla osakeannilla edellyttäen että siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden
järjestelyiden rahoittamisessa, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. 
Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kohdissa 2 ja 3
mainituiksi päätöksiksi ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen
kokousta yhtiön pääkonttorissa, Yritystie 6, Sievi. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. 

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
2.4.2007 on merkitty Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 5.4.2007 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti
osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon
08-4882 111 tai sähköpostitse anne-maarit.kainulainen@scanfil.com. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. 

Sievissä 13. päivänä maaliskuuta 2007

SCANFIL OYJ

Hallitus


Jakelu  Helsingin Pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.scanfil.com