2006. A MAJANDUSTULEMUSED, AUDITEERITUD (EUR)

Tallinn, ESTONIA


JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE                           

2006. aastal on AS Tallinna Vesi (edaspidi Ettevõte) jätkuvalt parandanud oma  
tulemusi pea kõikides valdkondades: tootmistulemused peegeldavad väga kõrget  
vee- ja puhastatud heitvee kvaliteeti, mis vastab nüüd kõikidele Euroopa Liidu 
nõuetele; klienditeeninduses oleme täies mahus välja arendanud ja kasutusele  
võtnud uue kliendihalduse ja arvelduste tarkvara; samuti oleme väga head    
tulemused saavutanud finantsvaldkonnas. Ettevõtte töötajate reageerimisvõimel  
oli oluline roll nende tulemuste saavutamisel.                 

2006. aastal läksime täielikult üle uuele kliendihalduse ja arvelduste     
tarkvarale. Uus süsteem võimaldab leida ühest kohast kogu informatsiooni, mida 
varem hoiti mitmes erinevas andmebaasis. Selle abil saame endisest palju    
põhjalikuma ja täpsema ülevaate konkreetset klienti puudutavast         
informatsioonist, mis omakorda võimaldab meil pakkuda vastuseks klientide    
erinevatele pöördumistele varasemast täpsemaid ja kohasemaid vastuseid. Uus   
süsteem annab juurde palju võimalusi kliendisõbralikul ja tõhusal moel     
suhtlemiseks. Veebipõhine iseteenindus võimaldab klientidele juurdepääsu    
nendega seotud informatsioonile ning vajadusel lihtsalt Ettevõttega       
kontakteeruda. Uus arveldussüsteem võimaldab ka otsekorraldusega maksmist ja  
e-arvete väljastamist.                             

2006. aastal käivitunud teenustasemete programm ‘Meie Lubadused' võeti     
klientide poolt väga hästi vastu. See programm, mille raames maksame oma    
klientidele kompensatsiooni juhul, kui meil ei õnnestu oma lubadusi täita,   
tõendab meie jätkuvat pühendumist teenusekvaliteedi parandamisele.       

Ettevõtte heade tulemuste aluseks on meie töötajaskond ning just nemad väärivad 
tunnustust 2006. aastal saavutatu eest. Tugev kulukontrolli kultuur võimaldas  
saavutada head majandustulemused ka olukorras, kus surve kulude tõusuks oli   
märkimisväärne. Oleme liikumas tootmisele orienteeritud kulutuuriga Ettevõttest
teeninduskultuuriga Ettevõtteks, kuid sihiks seatud suurepäraste tulemuste   
saavutamiseks on veel palju teha. Oleme alustanud Ettevõtte personalistrateegia 
ülevaatamist. Selle töö tulemused viime ellu 2007. aastal eesmärgiga luua meie 
töötajatele keskkond, kus nad saavad täielikult arendada neis peituvat     
potentsiaali.                                  
Ehkki meie töötervishoid ja -ohutus on heal tasemel, on tulemused selles    
valdkonnas võrreldes eelnevate aastatega langenud. 2007. aastal suuname sellele 
võtmevaldkonnale tugevdatud tähelepanu.                     

2006. aastal täitsime suuremahulise investeeringute kava (kogusummas 15,8    
miljonit eurot) eesmärgiga uuendada, täiustada ja arendada Ettevõtte varasid.  
Peamised investeeringud tegime võrkudesse ja veekvaliteeti (11,7 miljonit eurot)
ning puhastatud reovee kvaliteeti (2,8 miljonit eurot). 2005. aastal tegi    
Ettevõte investeeringuid kogumahus 14,2 miljonit eurot, millest 8,4 miljonit  
eurot oli suunatud võrkudesse ja vee kvaliteeti ning 1,9 miljonit eurot     
puhastatud reovee kvaliteeti. Nimetatud investeeringud on osa meie jätkuvast  
taotlusest parendada toodete, teenuste ja keskkonna kvaliteeti. See oli tõhus 
panus heade tulemuste saavutamiseks 2006. aastal, mil veekvaliteet vastas   
100%-liselt mikrobioloogilistele normidele ja 99,55%-liselt kõikidele teistele 
normidele. Saavutatud kvaliteeditasemega täidab Ettevõte juba praegu 1.     
jaanuarist 2007 kehtima hakanud veekvaliteedi nõudeid. Lekete tase püsib 19.3% 
juures, mis on enam kui 6% vähem lepinguga lubatud maksimumtasemest. Jätkuvalt 
on lekete tase pideva järelvalve all. Lisaks headele tootmistulemustele otsime 
pidevalt võimalusi töökorralduse tõhustamiseks. Oleme alustanud Ettevõttesiseste
protseduuride ülevaatamise ja lihtsustamise projektiga, vastav töö jätkub 2007.
aastal.                                     

Ettevõte on jõuliselt investeerinud erinevatesse projektidesse. 2006. aastal  
viisime edukalt lõpule lämmastikuprojekti kogumaksumuses 3,5 miljonit eurot.  
Projekti eesmärk oli vähendada Läänemerre juhitava lämmastiku kogust ja selle 
tulemusena kustutati Tallinn HELCOM-i (keskkonnaorganisatsioon, mis jälgib   
Läänemere vee kvaliteeti) tulipunktide loetelust. Nimetatud rahvusvaheline   
tunnustus tähendab suurt saavutust nii Ettevõtte, Tallinna linna kui terve Eesti
jaoks.                                     

Lõppfaasis on 13 hektari kompostimisväljakute ehitustööd. Juba kasutusele   
võetud kompostiväljakud võimaldavad meil töödelda kogu jääkmuda kvaliteetseks  
kompostmullaks, mida saab kasutada haljastuses ja metsaistutustöödel.      
Paljassaare Reoveepuhastusjaama, mis lisaks kõrgekvaliteedilisele reovee    
puhastamisele ja jääkmuda kompostimisele muudab ka puhastusprotsessi käigus   
toodetud gaasi elektrienergiaks, võib nüüd pidada loodusressursside taaskasutuse
etaloniks. Veetootmise poolel jätkub biomanipulatsiooni projekt eesmärgiga   
parandada Ülemiste järve seisukorda.                      

Elutähtsa teenuse osutajana on meil ühiskonnas väga eriline vastutus. Oleme   
selle enda jaoks väga selgelt teadvustanud ning keskendume kvaliteedile toodete
pakkumisel ja teenuste osutamisel klientidele, kes on osaks ühiskonnast. Lisaks
oleme oma investeeringute ja toetusega pannud õla alla mitmetele haridus- ja  
sotsiaalprojektidele.                              

Ületame Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingus sätestatud nõudmisi, mis annab 
Ettevõttele kindla positsiooni turul ning hea platvormi, millelt edasi areneda.
Keskendudes Ettevõtte põhitegevusele, vee- ja kanalisatsiooniteenuste     
pakkumisele, oleme laiendanud teeninduspiirkonda. See võimaldab meil      
maksimaalselt rakendada varade kasutamata võimsust ning jagada mastaabiefektilt 
saadavat säästu Tallinnat ümbritsevate valdadega. Jätkuvalt on meie       
põhitähelepanu põhitegevusel ja otsime võimalusi geograafilise laienemise osas. 
Lisaks oleme otsimas võimalusi vee- ja reoveevaldkonnaga seonduvate tegevuste  
laiendamiseks. Kasvuperspektiivid on paljulubavad.               

Ettevõte mõistab kõrgete juhtimisstandardite ja läbipaistvuse olulisust oma   
tegevuste ja aruandluse korraldamisel, mis on täpsemalt kirjeldatud käesoleva  
aruande ‘Hea ühingujuhtimise tava' peatükis.                  

2006. aastal saavutas Ettevõte keerulises ettevõtluskeskkonnas märkimisväärselt 
head finantstulemused. Tulud, millele on kaasa aidanud Eesti tugev majanduskasv,
on aasta-aastalt suurenenud. Vee- ja heitvee müügimahtude osas võib täheldada  
tõusu, mis tuleneb mõõdukast tarbimise kasvust Tallinna põhiteeninduspiirkonnas 
ning teiste omavalitsustega sõlmitud uute lepingute mahust, mis on järsult   
kasvanud. Hoolimata survest tööjõukuludele, keskkonnatasude tõusust, kemikaalide
kasutusvajadust suurendavatest rangematest tingimustest ning kõrgest      
inflatsioonitasemest, on Ettevõttel õnnestunud tõsta tulumaksu järgset kasumit 
15,9 miljoni euroni. Samaaegselt on Ettevõte investeerinud uutesse varadesse  
15,8 miljonit eurot.                              
Aktsia hind tõusis 2006. aastal 11,35% võrra ning välja makstavad dividendid  
olid 0,5 eurot aktsia kohta. Ettevõte on pühendunud ja keskendunud       
aktsionäridele väärtuse loomisele.                       

Strateegia ülevaatuse käigus määrasime neli meie visiooniga ühtivat       
strateegilist eesmärki:                             
- klienditeeninduse täiusliku taseme saavutamine;                
- tootmistulemuste täiusliku kvaliteedi saavutamine;              
- Ettevõtte tegevuse laiendamine;                        
- Ettevõtte väärtuse suurendamine.                       
Ettevõtte 2007. aasta eesmärgid, mis keskenduvad suuresti tegevuste       
tõhustamisele, on aste astmelt viidud osakonna ning individuaalse töötaja    
tasandini jälgides, et kõik eesmärgid oleksid omavahel kooskõlas.       

Tänu oma töötajate pühendumisele ja jõupingutustele, nõukogu ja aktsionäride  
poolsele toetusele, konstruktiivsele koostööle oma äripartneritega ja iseäranis 
Tallinna linnaga, on Ettevõte suutnud tulevikuks luua tugeva vundamendi.    


--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE                   |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR)                    |   2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud                 |  37 655 |   35 146 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud          |   6 650 |    2 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                     |  44 305 |   37 838 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud           |  -14 095 |   -12 914 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud          |  -6 206 |   -2 450 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM                     |  24 005 |   22 474 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud                   |   -612 |    -433 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud                   |  -3 280 |   -4 107 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-)              |   1 485 |     125 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM                      |  21 597 |   18 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-)              |  -2 747 |   -4 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST            |  18 850 |   13 404 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks                |  -2 997 |   -2 260 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM                |  15 853 |   11 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav:                     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele                |  15 852 |   11 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule                |   0,64 |    0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta eurodes             |   0,79 |    0,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS                      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR)                    |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                       | 31.122006 | 31.12.2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA                     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod                |  15 940 |   13 234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu                |   4 569 |    4 265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed            |    304 |     338 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                       |    201 |     202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks                   |    105 |     89 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA                  |  21 120 |   18 128 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA                      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                |  119 969 |   117 503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara               |   3 361 |    2 811 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a. liitumis-ehitused     |   5 859 |    6 058 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued liitumised      |   7 488 |    6 979 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest        |    179 |     222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA                   |  136 856 |   133 573 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                    |  157 976 |   151 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL              |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED              |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline osa    |    30 |     86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad              |   5 448 |    3 420 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad                     |   1 950 |    1 452 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised               |    34 |     18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud             |   2 322 |    4 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU           |   9 784 |    9 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED              |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused                  |  74 527 |   74 498 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad                     |     6 |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU           |  74 534 |   74 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED                  |  84 318 |   83 863 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                   |  12 782 |   12 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                      |  24 734 |   24 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital             |   1 278 |    1 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud kasum        |  19 010 |   17 901 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum                |  15 853 |   11 143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL                  |  73 658 |   67 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU           |  157 976 |   151 701 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE                 |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR)                    |   2006 |    2005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE               |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum                      |  21 597 |   18 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga              |   5 180 |    5 032 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega     |   -444 |    -241 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud            |    -34 |   -1 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist               |  -1 592 |    -759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad              |    71 |     25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks    |  -1 337 |   -1 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus       |   -265 |    3 691 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus       |    383 |     410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid                 |  -3 071 |   -3 825 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest           |  20 487 |   19 626 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE          |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidusettevõtte aktsiate müügitulu         |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised      |  -12 274 |   -12 774 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate torustike eest  |   7 200 |    3 355 |
| laekumine                     |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud ettemaksed |    -83 |    3 026 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringu müügitulu         |    71 |     748 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid                  |    418 |     324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus investeerimistegevusest      |  -4 667 |   -5 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE          |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võetud pikaajalised laenud             |     0 |   44 503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud pikaajalised laenud            |     0 |   -42 500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed            |    -82 |    -109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid                 |  -10 034 |   -7 158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt               |  -2 997 |   -2 260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest     |  -13 113 |   -7 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus                |   2 706 |    6 779 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES     |  13 234 |    6 455 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS      |  15 940 |   13 234 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisainformatsioon:                               
Reigo Marosov                                  
Avalike suhete juht                               
+372 6262 209                                  
reigo.marosov@tvesi.ee

Attachments

aastaaruanne eek est.pdf aastaaruanne eur est.pdf