2006. A MAJANDUSTULEMUSED, AUDITEERITUD

Tallinn, ESTONIA


JUHATUSE ESIMEHE PÖÖRDUMINE                           

2006. aastal on AS Tallinna Vesi (edaspidi Ettevõte) jätkuvalt parandanud oma  
tulemusi pea kõikides valdkondades: tootmistulemused peegeldavad väga kõrget  
vee- ja puhastatud heitvee kvaliteeti, mis vastab nüüd kõikidele Euroopa Liidu 
nõuetele; klienditeeninduses oleme täies mahus välja arendanud ja kasutusele  
võtnud uue kliendihalduse ja arvelduste tarkvara; samuti oleme väga head    
tulemused saavutanud finantsvaldkonnas. Ettevõtte töötajate reageerimisvõimel  
oli oluline roll nende tulemuste saavutamisel.                 

2006. aastal läksime täielikult üle uuele kliendihalduse ja arvelduste     
tarkvarale. Uus süsteem võimaldab leida ühest kohast kogu informatsiooni, mida 
varem hoiti mitmes erinevas andmebaasis. Selle abil saame endisest palju    
põhjalikuma ja täpsema ülevaate konkreetset klienti puudutavast         
informatsioonist, mis omakorda võimaldab meil pakkuda vastuseks klientide    
erinevatele pöördumistele varasemast täpsemaid ja kohasemaid vastuseid. Uus   
süsteem annab juurde palju võimalusi kliendisõbralikul ja tõhusal moel     
suhtlemiseks. Veebipõhine iseteenindus võimaldab klientidele juurdepääsu    
nendega seotud informatsioonile ning vajadusel lihtsalt Ettevõttega       
kontakteeruda. Uus arveldussüsteem võimaldab ka otsekorraldusega maksmist ja  
e-arvete väljastamist.                             

2006. aastal käivitunud teenustasemete programm ‘Meie Lubadused' võeti     
klientide poolt väga hästi vastu. See programm, mille raames maksame oma    
klientidele kompensatsiooni juhul, kui meil ei õnnestu oma lubadusi täita,   
tõendab meie jätkuvat pühendumist teenusekvaliteedi parandamisele.       

Ettevõtte heade tulemuste aluseks on meie töötajaskond ning just nemad väärivad 
tunnustust 2006. aastal saavutatu eest. Tugev kulukontrolli kultuur võimaldas  
saavutada head majandustulemused ka olukorras, kus surve kulude tõusuks oli   
märkimisväärne. Oleme liikumas tootmisele orienteeritud kulutuuriga Ettevõttest
teeninduskultuuriga Ettevõtteks, kuid sihiks seatud suurepäraste tulemuste   
saavutamiseks on veel palju teha. Oleme alustanud Ettevõtte personalistrateegia 
ülevaatamist. Selle töö tulemused viime ellu 2007. aastal eesmärgiga luua meie 
töötajatele keskkond, kus nad saavad täielikult arendada neis peituvat     
potentsiaali.                                  
Ehkki meie töötervishoid ja -ohutus on heal tasemel, on tulemused selles    
valdkonnas võrreldes eelnevate aastatega langenud. 2007. aastal suuname sellele 
võtmevaldkonnale tugevdatud tähelepanu.                     

2006. aastal täitsime suuremahulise investeeringute kava (kogusummas 246,5   
miljonit krooni) eesmärgiga uuendada, täiustada ja arendada Ettevõtte varasid. 
Peamised investeeringud tegime võrkudesse ja veekvaliteeti (182,8 miljonit   
krooni) ning puhastatud reovee kvaliteeti (43,7 miljonit krooni). 2005. aastal 
tegi Ettevõte investeeringuid kogumahus 223,1 miljonit krooni, millest 130,7  
miljonit krooni oli suunatud võrkudesse ja vee kvaliteeti ning 30,4 miljonit  
krooni puhastatud reovee kvaliteeti. Nimetatud investeeringud on osa meie    
jätkuvast taotlusest parendada toodete, teenuste ja keskkonna kvaliteeti. See 
oli tõhus panus heade tulemuste saavutamiseks 2006. aastal, mil veekvaliteet  
vastas 100%-liselt mikrobioloogilistele normidele ja 99,55%-liselt kõikidele  
teistele normidele. Saavutatud kvaliteeditasemega täidab Ettevõte juba praegu 1.
jaanuarist 2007 kehtima hakanud veekvaliteedi nõudeid. Lekete tase püsib 19.3% 
juures, mis on enam kui 6% vähem lepinguga lubatud maksimumtasemest. Jätkuvalt 
on lekete tase pideva järelvalve all. Lisaks headele tootmistulemustele otsime 
pidevalt võimalusi töökorralduse tõhustamiseks. Oleme alustanud Ettevõttesiseste
protseduuride ülevaatamise ja lihtsustamise projektiga, vastav töö jätkub 2007. 
aastal.                                     

Ettevõte on jõuliselt investeerinud erinevatesse projektidesse. 2006. aastal  
viisime edukalt lõpule lämmastikuprojekti kogumaksumuses 54,7 miljonit krooni. 
Projekti eesmärk oli vähendada Läänemerre juhitava lämmastiku kogust ja selle 
tulemusena kustutati Tallinn HELCOM-i (keskkonnaorganisatsioon, mis jälgib   
Läänemere vee kvaliteeti) tulipunktide loetelust. Nimetatud rahvusvaheline   
tunnustus tähendab suurt saavutust nii Ettevõtte, Tallinna linna kui terve Eesti
jaoks.                                     

Lõppfaasis on 13 hektari kompostimisväljakute ehitustööd. Juba kasutusele   
võetud kompostiväljakud võimaldavad meil töödelda kogu jääkmuda kvaliteetseks  
kompostmullaks, mida saab kasutada haljastuses ja metsaistutustöödel.      
Paljassaare Reoveepuhastusjaama, mis lisaks kõrgekvaliteedilisele reovee    
puhastamisele ja jääkmuda kompostimisele muudab ka puhastusprotsessi käigus   
toodetud gaasi elektrienergiaks, võib nüüd pidada loodusressursside taaskasutuse
etaloniks. Veetootmise poolel jätkub biomanipulatsiooni projekt eesmärgiga   
parandada Ülemiste järve seisukorda.                      

Elutähtsa teenuse osutajana on meil ühiskonnas väga eriline vastutus. Oleme   
selle enda jaoks väga selgelt teadvustanud ning keskendume kvaliteedile toodete
pakkumisel ja teenuste osutamisel klientidele, kes on osaks ühiskonnast. Lisaks 
oleme oma investeeringute ja toetusega pannud õla alla mitmetele haridus- ja  
sotsiaalprojektidele.                              

Ületame Tallinna linnaga sõlmitud Teenuslepingus sätestatud nõudmiseid, mis   
annab Ettevõttele kindla positsiooni turul ning hea platvormi, millelt edasi  
areneda. Keskendudes Ettevõtte põhitegevusele, vee- ja kanalisatsiooniteenuste 
pakkumisele, oleme laiendanud teeninduspiirkonda. See võimaldab meil      
maksimaalselt rakendada varade kasutamata võimsust ning jagada mastaabiefektilt 
saadavat säästu Tallinnat ümbritsevate valdadega. Jätkuvalt on meie       
põhitähelepanu põhitegevusel ja otsime võimalusi geograafilise laienemise osas. 
Lisaks oleme otsimas võimalusi vee- ja reoveevaldkonnaga seonduvate tegevuste  
laiendamiseks. Kasvuperspektiivid on paljulubavad.               

Ettevõte mõistab kõrgete juhtimisstandardite ja läbipaistvuse olulisust oma   
tegevuste ja aruandluse korraldamisel, mis on täpsemalt kirjeldatud käesoleva  
aruande ‘Hea ühingujuhtimise tava' peatükis.                  

2006. aastal saavutas Ettevõte keerulises ettevõtluskeskkonnas märkimisväärselt 
head finantstulemused. Tulud, millele on kaasa aidanud Eesti tugev majanduskasv,
on aasta-aastalt suurenenud. Vee- ja heitvee müügimahtude osas võib täheldada  
tõusu, mis tuleneb mõõdukast tarbimise kasvust Tallinna põhiteeninduspiirkonnas 
ning teiste omavalitsustega sõlmitud uute lepingute mahust, mis on järsult   
kasvanud. Hoolimata survest tööjõukuludele, keskkonnatasude tõusust, kemikaalide
kasutusvajadust suurendavatest rangematest tingimustest ning kõrgest      
inflatsioonitasemest, on Ettevõttel õnnestunud tõsta tulumaksu järgset kasumit 
248,0 miljoni kroonini. Samaaegselt on Ettevõte investeerinud uutesse varadesse 
246,5 miljonit krooni.                             
Aktsia hind tõusis 2006. aastal 11,35% võrra ning välja makstavad dividendid  
olid 7,85 krooni aktsia kohta. Ettevõte on pühendunud ja keskendunud      
aktsionäridele väärtuse loomisele.                       

Strateegia ülevaatuse käigus määrasime neli meie visiooniga ühtivat       
strateegilist eesmärki:                             
- klienditeeninduse täiusliku taseme saavutamine;                
- tootmistulemuste täiusliku kvaliteedi saavutamine;              
- Ettevõtte tegevuse laiendamine;                        
- Ettevõtte väärtuse suurendamine.                       
Ettevõtte 2007. aasta eesmärgid, mis keskenduvad suuresti tegevuste       
tõhustamisele, on aste astmelt viidud osakonna ning individuaalse töötaja    
tasandini jälgides, et kõik eesmärgid oleksid omavahel kooskõlas.       

Tänu oma töötajate pühendumisele ja jõupingutustele, nõukogu ja aktsionäride  
poolsele toetusele, konstruktiivsele koostööle oma äripartneritega ja iseäranis 
Tallinna linnaga, on Ettevõte suutnud tulevikuks luua tugeva vundamendi.    

1 EUR = 15,6466 EEK

--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)               |      2006 |     2005 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud            |    589 176 |   549 918 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud     |    104 048 |    42 111 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu                |    693 224 |   592 029 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud      |    -220 537 |   -202 055 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud     |    -97 096 |   -38 338 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM                |    375 591 |   351 636 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud              |     -9 578 |    -6 778 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud              |    -51 319 |   -64 257 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-)         |     23 229 |    1 959 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM                 |    337 923 |   282 560 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-)         |    -42 981 |   -72 838 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST       |    294 942 |   209 722 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks           |    -46 896 |   -35 368 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM           |    248 046 |   174 354 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav:                |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele           |    248 036 |   174 344 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule           |       10 |      10 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta kroonides       |     12,40 |     8,72 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS                 |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)               |                |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                  |   31.12.2006 |  31.12.2005 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA                |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod           |    249 413 |   207 067 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu           |     71 490 |    66 737 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed       |     4 756 |    5 286 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud                  |     3 142 |    3 156 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks              |     1 648 |    1 390 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA             |    330 449 |   283 636 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA                 |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara           |   1 877 105 |  1 838 528 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara          |     52 595 |    43 981 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a.         |     91 676 |    94 793 |  |
| liitumis-ehitused            |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued liitumised |    117 162 |   109 190 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara eest   |     2 795 |    3 479 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA              |   2 141 333 |  2 089 971 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU               |   2 471 782 |  2 373 607 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL         |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED         |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste lühiajaline |      473 |    1 340 |  |
| osa                   |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad         |     85 250 |    53 507 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad                |     30 508 |    22 724 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised          |      538 |     289 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud        |     36 325 |    68 569 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      |    153 094 |   146 429 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED         |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laenukohustused             |   1 166 098 |  1 165 634 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad                |      100 |     100 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU      |   1 166 198 |  1 165 734 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED             |   1 319 292 |  1 312 163 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital              |    200 001 |   200 001 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss                 |    387 000 |   387 000 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital        |     20 000 |    20 000 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud kasum   |    297 443 |   280 089 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum           |    248 046 |   174 354 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL             |   1 152 490 |  1 061 444 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU      |   2 471 782 |  2 373 607 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE            |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)               |      2006 |     2005 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE          |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum                 |    337 923 |   282 560 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga         |     81 047 |    78 741 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja     |     -6 952 |    -3 773 |  |
| -kuludega                |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud       |      -536 |   -20 012 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist          |    -24 917 |   -11 870 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad         |     1 106 |     394 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud     |    -20 921 |   -23 280 |  |
| põhivaraks                |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus  |     -4 142 |    57 754 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus  |     5 994 |    6 414 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid            |    -48 051 |   -59 854 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest      |    320 551 |   307 074 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE     |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised |    -192 048 |   -199 875 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate    |    112 662 |    52 494 |  |
| torustike eest laekumine         |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud |     -1 293 |    47 345 |  |
| ettemaksed                |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel vara ja            |     1 107 |    11 700 |  |
| kinnisvarainvesteeringu müügitulu    |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid             |     6 545 |    5 067 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus investeerimistegevusest |    -73 027 |   -83 269 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE     |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võetud pikaajalised laenud        |       0 |   696 318 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud pikaajalised laenud       |       0 |   -664 981 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed       |     -1 282 |    -1 707 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid            |    -157 000 |   -112 000 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks dividendidelt          |    -46 896 |   -35 368 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus             |    -205 178 |   -117 738 |  |
| finantseerimistegevusest         |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus           |     42 346 |   106 067 |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI    |    207 067 |   101 000 |  |
| ALGUSES                 |        |       |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS |    249 413 |   207 067 |  |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisainformatsioon:                               
Reigo Marosov                                  
Avalike suhete juht                               
+372 6262 209                                  
reigo.marosov@tvesi.ee

Attachments

aastaaruanne eur est.pdf aastaaruanne eek est.pdf