AKTSIONÄRIDE KORRALINE KOOSOLEK

Tallinn, ESTONIA


AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) teatab, et
seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 
 
neljapäeval, 26. aprillil 2007.a algusega kell 10:00 

Tallink Spa & Conference Hotel-is aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 26. aprillil 2007.a kell 9.00.

Üldkoosoleku päevakord on alljärgnev:

1.Majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2006. majandusaasta aruanne.

2.Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek: ASi Tallinna Vesi 2006. aasta puhaskasum on 248 046 tuhat
krooni. Jaotada 2006. aasta kasum alljärgnevalt: 1) eraldised reservkapitali -
0 krooni; 2) aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa - 196 010 tuhat krooni
(sellest B-aktsia omanikule 10 tuhat krooni ning 196 000 tuhat A-aktsiate
omanikele krooni); 3) jätta jaotamata - 52 036 tuhat krooni. 

3.Audiitori valimine
Nõukogu ettepanek: Määrata 2007. majandusaasta audiitoriks AS Deloitte Audit
Eesti ning juhtivaudiitoriks Sander Kallasmaa. Kiita heaks audiitoriga
sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord. 

Juhul, kui Teil on küsimusi seoses üldkoosoleku või selle päevakorras olevate
teemadega, siis palume need esitada Eteri Harring'ule (Rahandus- ja
investorsuhete juht) e-posti eteri.harring@tvesi.ee või telefoni 62 62 225
teel. 

Majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ASi Tallinna Vesi koduleheküljel
või ASi Tallinna Vesi peakontoris aadressil Ädala 10, Tallinn. Majandusaasta
aruandega ASi Tallinna Vesi peakontoris tutvumiseks palume Teil võtta ühendust
Eteri Harring'iga. 

Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 16. aprilli
2007.a. kella 8:00 seisu alusel. 

Eteri Harring                                  
Rahandus ja investorsuhete juht
Tel: + 372 6262 225 
eteri.harring@tvesi.ee