Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 2007.a

Tallinn, ESTONIA


26. aprillil 2007. aastal toimunud AS Tallinna Vesi aktsionäride korralisel
koosolekul otsustati järgmist: 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine 
Kinnitada 14 973 426 so 99.98% poolthäälega 2006. majandusaasta aruanne.    

2. Kasumi jaotamine 
Jaotada 14 973 701 so 99.98% poolthäälega 2006. aasta puhaskasum summas 248 046 
tuhat krooni alljärgnevalt:                           

1) eraldised reservkapitali - 0 krooni;                     
2) aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa - 196 010 tuhat krooni (sellest    
B-aktsia omanikule 10 tuhat krooni ning 196 000 tuhat A-aktsiate omanikele   
krooni);                                    
3) jätta jaotamata - 52 036 tuhat krooni.                    

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks aktsiaraamatu 30. 
mai 2007. aasta kella 23:59 seisu alusel ning makstakse aktsionäridele välja 15.
juunil 2007.a.                                 

3. Audiitori valimine 
Määrata 14 973 563 so 99.98% poolthäälega 2007. majandusaasta audiitoriks AS  
Deloitte Audit Eesti ning juhtivaudiitoriks Sander Kallasmaa. Kiita heaks    
audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.      

AS Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolek toimus 26. aprillil 2007.a kell    
10.00-11.00 Tallink Spa ja Conference hotellis. Ettevõtte 20 miljonist häälest 
oli koosolekul esindatud 14 976 737 häält so 74.88% häältest.          

Eteri Harring                                  
Rahandus ja investorsuhete juht                         
Tel: + 372 6262 225                               
eteri.harring@tvesi.ee