2007. aasta 1. kvartali majandustulemused (EUR)

Tallinn, ESTONIA


Kokkuvõte                                    

2007. aasta 1. kvartali majandustulemused olid kokkuvõttes head ning neid    
muutsid paremaks ka mitmed ühekordsed Ettevõtte poolt algatatud ja saavutatud  
parendused. Esimeses kvartalis kasvas müük teeninduspiirkonna eraklientidele  
9,9%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 8,5% ja müük väljaspool
teeninduspiirkonda 72.7% võrreldes 2006. aasta 1. kvartaliga. Kuna Ettevõte ei 
ületanud ühtegi saastenormi, siis alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 
50% võrra ning samuti andis oma lõpliku kinnituse, et lämmastikuprojekt osutus 
edukaks, mille tulemusena Ettevõte vabastas 0,9 miljoni euro suuruse provisjoni.
Ettevõtte esimese kvartali puhaskasum oli 6,1 miljonit eurot, mis on 0,02    
miljonit eurot enam, kui 2006. aasta esimeses kvartalis.            

Peamised majandusnäitajad                            

--------------------------------------------------------------------------------
| EUR                |  3 kuud  |  3 kuud  |  Muutus  |
|                  |  2007   |  2006   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu             |    13,1 |    11,2 |    16,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud        |    10,3 |     9,4 |     9,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud |     2,8 |     1,8 |    53,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum            |     7,7 |     6,1 |    27,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal %      |    58,8% |    53,9% |     9,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum             |     6,8 |     6,7 |     0,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal %       |    51,5% |    59,7% |    -13,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksustamist    |     6,1 |     6,1 |     0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse kasumi marginaal |    46,4% |    54,0% |    -14,1% |
| %                 |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum            |     6,1 |     6,1 |     0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus %      |    3,8% |    3,9% |    -3,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus koguvarast |    50,7% |    52,4% |    -3,3% |
| %                 |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu                 
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu                   
Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu   
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku                 
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku        


Kasumiaruanne                                  

Müügitulud                                   

2007. aasta esimesel kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 13,1 miljoni euroni, mis on
16,7%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud    
põhitegevusest olid 10,3 miljonit eurot. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt  
era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust 
nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt  
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.    

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta esimese  
kvartaliga 9,1% võrra 9,6 miljoni euroni seoses tariifitõusuga alates 1.    
jaanuarist 2007.                                

Sektori lõikes jagunes kasv alljärgnevalt: Müük juriidilistele klientidele   
kasvas 9,9% võrra 5,2 miljoni euroni. Müük juriidilistele klientidele      
teeninduspiirkonnas kasvas 8,5% võrra 4,1 miljoni euroni. Müük juriidilistele  
klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele       
omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) ulatus 592 000 kuupmeetrini 
ehk 0,3 miljoni euroni, st 72,7%-list kasvu võrreldes eelmise aasta esimese   
kvartaliga. Saadud ülereostustasu oli 0,1 miljonit eurot madalam, kui 2006.   
aasta samal perioodil seoses suure kreeditarvega, mis väljastati, et      
korrigeerida eelnevate aastate arveldamist. Kui eemaldada ülesreostustasu mõju, 
siis kasvasid tulud veemüügist ja reoveeteenusest 2007. aasta 1. kvartalis 10.5%
võrra.                                     

2007. aasta esimeses kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja          
tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 9,5% võrra 0,6  
miljoni euroni võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu 
nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulude  
arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel.                

Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sademetevee     
torustiku ehitus) kasvasid 2,8 miljoni euroni so 53.7% võrreldes 2006. aasta 1. 
kvartaliga seoses torustikega liitumise tulude suurenemisega, mis oli      
kinnisvaraturul toimunu tulemus.                        

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal            

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta esimeses 
kvartalis 2,9 miljonit eurot, so 0,6 miljonit eurot ehk 18,1% vähem kui eelmise 
aasta samal perioodil. 2007. aasta 1. kvartalis andis Keskkonnaministeerium   
lõpliku heakskiidu, et lämmastikuprojekt osutus edukaks, mille tulemusena    
Ettevõte vabastas 0,9 miljoni euro suuruse provisjoni. Lisaks saastetasu    
provisjoni vabastamisele ei ületanud Ettevõte 2007. aasta 1. kvartalis ühtegi  
saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 50% võrra  
(0,1 miljonit eurot).                              

2007. aasta 1. kvartalis on Ettevõttele üha tugevamat survet avaldanud kemikaali
hindade, eriti metanooli hinna kasv. Sellest hoolimata on Ettevõte suutnud hoida
kemikaalikulud kontrolli all kuna kogused on vähenenud. Kvartali kemikaalikulud 
olid 0,3 miljonit eurot, mis on 4,6% enam kui 2006. aasta samal perioodil.   

Suurenenud energiatarbimine tõi kaasa 0,04 miljoni euro ehk 10,7%-lise     
elektrikulude kasvu. Kulude kasvu põhjuseks oli erakordselt soe talv, mis tõi  
kaasa tavalisest varasema energia tippnõudluse perioodi.            

Palgad kasvasid 0,06 miljoni euro ehk 8,3% võrra. Tööjõuturu kõrgete      
konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte  
2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris, et kindlustada   
konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal.               

Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 0,09 miljoni euro ehk 17,9%   
võrra. See tulenes peamiselt mitmete tugiteenuste (nt transport, hooldus)    
suurenenud kuludest, mis kajastab tööjõukulude märkimisväärset suurenemist   
Tallinnas.                                   

2007. aasta 1. kvartalis oli ettevõtte brutokasum 7,7 miljonit eurot, mis on 1,7
miljoni euro või 27,3% võrra suurem, kui 2006. aasta 1. kvartali 6,1 miljonit  
euro suurune brutokasum.                            

Ärikulud ja ärikasumi marginaal                         

Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 1.    
kvartaliga 0,04 miljoni euro võrra 0,2 miljoni euroni. See oli tingitud     
palgakulude ja muude turustuskulude kasvust. Muud turustuskulud kasvasid    
peamiselt kuna kliendirahulolu uuring planeeriti esimesesse kvartalisse.    

2007. aasta 1. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 0,1 miljonit krooni 0,9 miljoni
euroni palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. Muud   
üldhalduskulud suurenesid alanenud palkade kapitaliseerimise tõttu.       

Tööjõukulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 1,2 miljonit eurot, mis on 0,09 miljon
eurot või 8,4% enam, kui samal perioodil 2006. aastal ning mis oli üle kogu   
Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.              

Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 1. kvartalis kokku 0,2 miljonit eurot  
sissetulekut võrreldes 1,6 miljoni euroga 2006. aasta 1. kvartalis. Muud    
äritulud/kulud koosnesid 2006. aasta 1. kvartalis peamiselt 1,5 miljonist euro 
suurusest kasumist, mis saadi üleliigse maa müügist Paljassaares. 2007. aasta 1.
kvartalis koosnes äritulu peamiselt ebatõenäoliste arvete provisjoni      
vähendamisest ja Tadžikistani konsultatsiooniprojekti tuludest.         

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 1. kvartalis 6,8
miljonit eurot, mis on 0,02 miljonit eurot enam kui 6,7 miljoni euro suurune  
ärikasum 2006. aasta 1. kvartalis.                       

Finantskulud                                  

Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 0,6 miljonit eurot,  
mis on 0,03 miljoni euro ehk 5,4% võrra enam kui 2006. aasta 1. kvartalis.   
Võrrelduna 2006. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 15,5%  
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu  
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 2,643%-lt 2006. aasta alguses 4,043%-ni 2007. 
aasta 31. märtsiks. Samal ajal on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise,   
tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tõttu kasvanud teenitud   
finantstulu 0,06 miljoni euro võrra 0,1 miljoni euroni.
             
Maksustamiseelne kasum                             

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimeses kvartalis 6,1 miljonit
eurot, so 0,02 miljonit eurot enam kui 6,1 miljoni eurone maksustamiseelne kasum
2006. aasta 1. kvartalis.                            

Bilanss                                     

Ettevõtte koguvara oli 2007. aasta 31. märtsi seisuga 101,8 miljonit eurot, mis 
on 3,8 miljonit eurot enam võrreldes 2006. aasta 31.detsembriga. Käibevara   
kasvas 6 miljoni euro võrra, mis tulenes peamiselt rahasaldo suurenemisest ning 
suurenenud vee- ja reoveeteenuste müügist.                   

2007. aasta 1. kvartalis investeeris Ettevõtte põhivarasse 1,7 miljonit euroni. 
Vaatamata sellele oli lõpetamata materiaalne ja immateriaalne põhivara 2007.  
aasta 31. märtsi seisuga 134,4 miljonit eurot, mis näitab 2,3 miljonit eurot  
vähem, kui aasta algusega võrreldes. Vähenemise põhjus oli lõpetamata torustike
ehitiste lõpule viimine, mistõttu kanti torustikega liitumiste tulud ja kulud  
bilansist kasumiaruandesse ning mis kajastub põhitegevusega seotud muude tulude 
ja kulude ridadel.                               

Lühiajalised kohustused vähenesid kolme kuu jooksul 2,3 miljoni euro võrra 7,5 
miljoni euroni. See tulenes peamiselt vähenenud investeeringute maksetest, mis 
kajastab vaiksemat investeerimistegevuse aktiivsust talveperioodil.       

Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel.  
2007. aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 50,7%. Pikaajalised
kohustused olid 2007. aasta märtsi lõpu seisuga 74,5 miljonit eurot, mis koosnes
peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.              

Rahakäive                                    

2007. aasta esimese kolme kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 5,5  
miljonit eurot, mis on 0,03 miljonit eurot enam kui 2006. aasta samal perioodil.
Ettevõtte tegeliku põhitegevuse tulemusena teenitud ärikasumi (kui eemaldada  
ühekordne maamüük 2006. aasta 1. kvartalis) kasvu efekti mõju taandasid     
negatiivsed muutused käibekapitalis 2007. aasta 1. kvartalis - bilansis oli   
üleval 2,2 miljoni euro väärtuses arveid, mis tänaseks päevaks on tasutud.   

2007. aasta 1. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 2,2 miljonit  
eurot, so 1,6 miljonit eurot enam kui 2006. aasta 1. kvartalis. Selle peamiseks 
põhjuseks oli, et 2007. aasta 1. kvartalis ei makstud 1,7 miljonit eurot    
sademetevee ehituse eest (langes aprillikuusse), mis maksti samal perioodil   
2006. aastal.                                  

Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kolme kuu jooksul 0,02    
miljonit eurot, mis on samas suurusjärgus raha väljavooluta samal perioodil   
2006. aastal ning koosneb liisingu maksetest.                  

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2007. aasta kolme kuu jooksul 3,2  
miljonit eurot võrrelduna 4,8 miljoni euro suuruse raha sissevooluga 2006. aasta
esimese kolme kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta 31. 
märtsi seisuga 19,2 miljonit eurot.                       

Töötajad                                    

2007. aasta 31. märtsi seisuga töötas Ettevõttes 313 inimest, kellest 223 olid 
hõivatud tootmisdivisjonis ning 90 kommerts- ja korporatiivteenuste divisjonis. 
Võrreldes aasta algusega on töötajate arv vähenenud 5 inimese võrra.      

Dividendid ja aktsia hind

2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta   
12 527 322,23 eurot dividende. Sellest 639.12 eurot makstakse B-aktsia omanikule
ja 12,5 miljonit eurot, so 0,63 eurot aktsia kohta A-aktsia omanikele.     
Dividendid makstakse välja 2007. aasta 15. juunil.               

2007. aasta 31.märtsi seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi 
aktsionärid:                                  

United Utilities (Tallinn) BV	              35.3%
City of Tallinn		                   34.7%
Morgan Stanley + Co International Equity client account	7.01%

Aruandeperioodi lõpus, 31. märtsil 2007 oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind
16,01 eurot, mis on 9,9% kasv aasta algusega võrreldes ning ületab Tallina   
aktsiaturu indeksi (OMX Tallinn) kasvu.                     

Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal                   

-	Keskkonnaministeerium kuulutas 2007. aasta 1. kvartalis lämmastiku 
kontsentratsiooni alandamise projekti Paljasaare heitveepuhastusjaamas edukaks 
ning teatas, et projekt ületas ootused.                    

-	Tööd Paljasaare mudatöötlushoone ehitusega jätkusid. Antud hoone võimaldab
paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. 
See aitab omakorda parendada heitvee puhastamise ning mudatöötluse protsessi.  
Ühtlasi jätkab Ettevõte keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat
muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 2,6 miljoni  
euro ning see lõpetatakse eeldatavasti 2007. aasta jooksul.           

-	Kuna kõik Ettevõtte heitvee proovid vastasid 2007. aasta 1. kvartalis   
normidele, siis alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 50% võrra 

-    2007. aasta 1. kvartali jooksul lõpetas Ettevõte uue
kliendiinfosüsteemi  rakendamise esimese etapi. See sisaldab endas mitmeid
erinevaid tooteid ja 
teenuseid, mis aitavad märkimisväärselt kiirendada meie kliendisuhtluse     
kvaliteeti ning võimaldab kasutada erinevaid maksevõimalusi -          
otsekorralduslepingut, elektrooniline arve saatmine, automaatsed meeldetuletused
jne. Üks osa süsteemist, mis käesolevas kvartalis edukalt rakendati oli     
veebipõhine iseteenindus, mis võimaldab klientidelt iseseisvalt juhtida mitmeid 
oma tehinguid Ettevõttega. Kuigi see toode pole veel lõplikult valmis, oleme  
juba saanud sellest nähtavat kasu - märtsikuu jooksul oleme uue süsteemi kaudu 
saanud juba 500 kliendi veenäidud.                       

	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR)            |  I kvartal |  I kvartal |   12 kuud |
|                  |    2007 |    2006 |    2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud         |   10 298 |    9 408 |   37 655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud  |    2 828 |    1 839 |    6 650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu             |   13 126 |   11 247 |   44 305 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud   |   -2 869 |   -3 505 |   -14 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud  |   -2 535 |   -1 678 |   -6 206 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM             |    7 722 |    6 065 |   24 005 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud           |    -202 |    -163 |    -612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud           |    -913 |    -806 |   -3 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-)      |     153 |    1 615 |    1 485 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM              |    6 761 |    6 710 |   21 597 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-)      |    -670 |    -635 |   -2 747 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST    |    6 091 |    6 075 |   18 850 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks        |      0 |      0 |   -2 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM        |    6 091 |    6 075 |   15 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav:             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele        |    6 090 |    6 074 |   15 852 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule        |    0,64 |    0,64 |    0,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta eurodes     |    0,30 |    0,30 |    0,79 |
--------------------------------------------------------------------------------

 
--------------------------------------------------------------------------------
|BILANSS              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR)            | 31.03.2007 | 31.03.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod        |   18 551 |   18 004 |   15 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Väärtpaberid            |     631 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu        |    7 401 |    4 799 |    4 569 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed    |     273 |     755 |     304 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud               |     201 |     196 |     201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks           |     97 |     96 |     105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA          |   27 153 |   23 851 |   21 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara        |   121 833 |   116 467 |   119 969 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara       |    3 249 |    2 740 |    3 361 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a.      |    4 077 |    6 223 |    5 859 |
| liitumis-ehitused         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued    |    5 254 |    5 856 |    7 488 |
| liitumised             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara  |     206 |     216 |     179 |
| eest                |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA           |   134 618 |   131 502 |   136 856 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU            |   161 771 |   155 353 |   157 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste    |     11 |     81 |     30 |
| lühiajaline osa          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad, sh    |    4 046 |    2 728 |    5 448 |
| dividendivõlad           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad             |    1 269 |    2 267 |    1 950 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised       |     49 |     22 |     34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud     |    2 100 |    1 843 |    2 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU   |    7 475 |    6 941 |    9 784 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirent            |      0 |      7 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud            |   74 541 |   74 485 |   74 527 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad             |      6 |      6 |      6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU   |   74 548 |   74 499 |   74 534 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED          |   82 023 |   81 440 |   84 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital           |   12 782 |   12 782 |   12 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss              |   24 734 |   24 734 |   24 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital     |    1 278 |    1 278 |    1 278 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud   |   34 863 |   29 044 |   19 010 |
| kasum               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum        |    6 091 |    6 075 |   15 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL          |   79 749 |   73 914 |   73 658 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU   |   161 771 |   155 353 |   157 976 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE               |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EUR)                  | 3 kuud 2007 | 3 kuud 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum                    |    6 761 |    6 710 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga            |    1 259 |    1 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega   |     -293 |     -161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud          |     -15 |     -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum põhivara müügist             |      1 |    -1 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad            |      0 |      27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks  |     -297 |     -332 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus     |     -979 |     -861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus     |     -929 |     398 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid               |      -1 |      -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest         |    5 508 |    5 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised    |    -3 327 |    -2 462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate torustike  |     934 |    1 843 |
| eest laekumine                 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja saadud ettemaksed    |      1 |     -204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varade ja kinnisvarainvesteeringu  |      0 |      71 |
| müügitulu                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid                |     145 |      69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus investeerimistegevusest    |    -2 248 |     -683 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed          |     -20 |     -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest   |     -20 |     -24 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus              |    3 241 |    4 770 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES   |    15 940 |    13 234 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS    |    19 181 |    18 004 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisainformatsioon:                               
Eteri Harring                                  
Rahandus- ja investorsuhete juht                        
+372 6262 225                                  
eteri.harring@tvesi.ee

Attachments

astv 1q07 eur est.pdf astv 1q07 eur en.pdf