2007. aasta 1. kvartali majandustulemused (EEK)

Tallinn, ESTONIA


Kokkuvõte                                    

2007. aasta 1. kvartali majandustulemused olid kokkuvõttes head ning neid
muutsid paremaks ka mitmed ühekordsed Ettevõtte poolt algatatud ja saavutatud
parendused. Esimeses kvartalis kasvas müük teeninduspiirkonna eraklientidele
9,9%, müük teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 8,5% ja müük
väljaspool teeninduspiirkonda 72.7% võrreldes 2006. aasta 1. kvartaliga. Kuna
Ettevõte ei ületanud ühtegi saastenormi, siis alandas Keskkonnaministeerium
keskkonnamakse 50% võrra ning samuti andis oma lõpliku kinnituse, et
lämmastikuprojekt osutus edukaks, mille tulemusena Ettevõte vabastas 13,3
miljoni kroonise provisjoni. Ettevõtte esimese kvartali puhaskasum oli 95,3
miljonit krooni, mis on 0,3 miljonit krooni enam, kui 2006. aasta esimeses
kvartalis. 

Peamised majandusnäitajad                            

--------------------------------------------------------------------------------
| EEK               |  3 kuud  | 3 kuud 2006 |  Muutus  |
|                 |  2007   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu            |    205,4 |    176,0 |    16,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud        |    161,1 |    147,2 |     9,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud |    44,2 |     28,8 |    53,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum            |    120,8 |     94,9 |    27,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi marginaal %     |    58,8% |    53,9% |     9,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum             |    105,8 |    105,0 |     0,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi marginaal %      |    51,5% |    59,7% |    -13,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne tulumaksustamist   |    95,3 |     95,1 |     0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse kasumi     |    46,4% |    54,0% |    -14,1% |
| marginaal %           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum            |    95,3 |     95,1 |     0,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara puhasrentaablus %      |    3,8% |     3,9% |    -3,7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste osatähtsus koguvarast |    50,7% |    52,4% |    -3,3% |
| %                |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu                 
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu                   
Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu   
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku                 
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku        

Kasumiaruanne                                  

Müügitulud                                   

2007. aasta esimesel kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 205,4 miljoni kroonini, mis
on 16,7%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud   
põhitegevusest olid 161,1 miljonit krooni. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt 
era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust 
nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt  
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.    

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta esimese  
kvartaliga 9,1% võrra 150,3 miljoni kroonini seoses tariifitõusuga alates 1.  
jaanuarist 2007.                                

Sektori lõikes jagunes kasv alljärgnevalt: Müük juriidilistele klientidele   
kasvas 9,9% võrra 81,1 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele    
teeninduspiirkonnas kasvas 8,5% võrra 63,6 miljoni kroonini. Müük juriidilistele
klientidele väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele       
omavalitsustele pakutav reovee puhastamise teenus) ulatus 592 000 kuupmeetrini 
ehk 4,4 miljoni kroonini, st 72,7%-list kasvu võrreldes eelmise aasta esimese  
kvartaliga. Saadud ülereostustasu oli 1,5 miljonit krooni madalam, kui 2006.  
aasta samal perioodil seoses suure kreeditarvega, mis väljastati, et      
korrigeerida eelnevate aastate arveldamist. Kui eemaldada ülesreostustasu mõju, 
siis kasvasid tulud veemüügist ja reoveeteenusest 2007. aasta 1. kvartalis 10.5%
võrra.                                     

2007. aasta esimeses kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja          
tuletõrjehüdrantide süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 9,5% võrra 9,1  
miljoni kroonini võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu
nõuete ja sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulude  
arveldatakse tegelikult töödeldud mahtude alusel.                

Põhitegevusega seotud muud tulud (peamiselt liitumised ning sademetevee     
torustiku ehitus) kasvasid 44,2 miljoni kroonini so 53.7% võrreldes 2006. aasta 
1. kvartaliga seoses torustikega liitumise tulude suurenemisega, mis oli    
kinnisvaraturul toimunu tulemus.                        

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal            

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta esimeses 
kvartalis 44,9 miljonit krooni, so 10 miljonit krooni ehk 18,1% vähem kui    
eelmise aasta samal perioodil. 2007. aasta 1. kvartalis andis          
Keskkonnaministeerium lõpliku heakskiidu, et lämmastikuprojekt osutus edukaks, 
mille tulemusena Ettevõte vabastas 13,3 miljoni kroonise provisjoni. Lisaks   
saastetasu provisjoni vabastamisele ei ületanud Ettevõte 2007. aasta 1.     
kvartalis ühtegi saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium      
keskkonnamakse 50% võrra (2,2 miljonit krooni).                 

2007. aasta 1. kvartalis on Ettevõttele üha tugevamat survet avaldanud kemikaali
hindade, eriti metanooli hinna kasv. Sellest hoolimata on Ettevõte suutnud hoida
kemikaalikulud kontrolli all kuna kogused on vähenenud. Kvartali kemikaalikulud 
olid 5 miljonit krooni, mis on 4,6% enam kui 2006. aasta samal perioodil.    

Suurenenud energiatarbimine tõi kaasa 0,7 miljoni krooni ehk 10,7%-lise     
elektrikulude kasvu. Kulude kasvu põhjuseks oli erakordselt soe talv, mis tõi  
kaasa tavalisest varasema energia tippnõudluse perioodi.            

Palgad kasvasid 1 miljoni krooni ehk 8,3% võrra. Tööjõuturu kõrgete       
konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte  
2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris, et kindlustada   
konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal.               

Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 1,4 miljoni krooni ehk 17,9%   
võrra. See tulenes peamiselt mitmete tugiteenuste (nt transport, hooldus)    
suurenenud kuludest, mis kajastab tööjõukulude märkimisväärset suurenemist   
Tallinnas.                                   

2007. aasta 1. kvartalis oli ettevõtte brutokasum 120,8 miljonit krooni, mis on 
25,9 miljoni krooni või 27,3% võrra suurem, kui 2006. aasta 1. kvartali 94,9  
miljonit krooni suurune brutokasum.                       

Ärikulud ja ärikasumi marginaal                         

Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 1. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 1.    
kvartaliga 0,6 miljoni krooni võrra 3,2 miljoni kroonini. See oli tingitud   
palgakulude ja muude turustuskulude kasvust. Muud turustuskulud kasvasid    
peamiselt kuna kliendirahulolu uuring planeeriti esimesesse kvartalisse.    

2007. aasta 1. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 1,7 miljonit krooni 14,3    
miljoni kroonini palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. 
Muud üldhalduskulud suurenesid alanenud palkade kapitaliseerimise tõttu.    

Tööjõukulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 18,7 miljonit krooni, mis on 1,4   
miljonit krooni või 8,4% enam, kui samal perioodil 2006. aastal ning mis oli üle
kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.           

Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 1. kvartalis kokku 2,4 miljonit krooni  
sissetulekut võrreldes 25,3 miljoni krooniga 2006. aasta 1. kvartalis. Muud   
äritulud/kulud koosnesid 2006. aasta 1. kvartalis peamiselt 24,1 miljonist   
kroonisest kasumist, mis saadi üleliigse maa müügist Paljassaares. 2007. aasta 
1. kvartalis koosnes äritulu peamiselt ebatõenäoliste arvete provisjoni     
vähendamisest ja Tadžikistani konsultatsiooniprojekti tuludest.         

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 1. kvartalis  
105,8 miljonit krooni, mis on 0,3 miljonit krooni enam kui 105 miljoni krooni  
suurune ärikasum 2006. aasta 1. kvartalis.                   

Finantskulud                                  

Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 1. kvartalis 10,5 miljonit krooni, 
mis on 0,5 miljoni krooni ehk 5,4% võrra enam kui 2006. aasta 1. kvartalis.   
Võrrelduna 2006. aasta 1. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 15,5%  
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu  
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 2,643%-lt 2006. aasta alguses 4,043%-ni 2007. 
aasta 31. märtsiks. Samal ajal on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise,   
tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tõttu kasvanud teenitud   
finantstulu 1 miljoni krooni võrra 2,3 miljoni kroonini.            

Maksustamiseelne kasum                             

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimeses kvartalis 95,3    
miljonit krooni, so 0,3 miljonit krooni enam kui 95,1 miljoni kroonine     
maksustamiseelne kasum 2006. aasta 1. kvartalis.                

Bilanss                                     

Ettevõtte koguvara oli 2007. aasta 31. märtsi seisuga 2,531 miljonit krooni, mis
on 59,4 miljonit krooni enam võrreldes 2006. aasta 31.detsembriga. Käibevara  
kasvas 94,4 miljoni krooni võrra, mis tulenes peamiselt rahasaldo suurenemisest 
ning suurenenud vee- ja reoveeteenuste müügist.                 

2007. aasta 1. kvartalis investeeris Ettevõtte põhivarasse 26,5 miljonit krooni.
Vaatamata sellele oli lõpetamata materiaalne ja immateriaalne põhivara 2007.  
aasta 31. märtsi seisuga 2,103 miljonit krooni, mis näitab 35,4 miljonit    
kroonist vähenemist, aasta algusega võrreldes. Vähenemise põhjus oli lõpetamata
torustike ehitiste lõpule viimine, mistõttu kanti torustikega liitumiste tulud 
ja kulud bilansist kasumiaruandesse ning mis kajastub põhitegevusega seotud   
muude tulude ja kulude ridadel.                         

Lühiajalised kohustused vähenesid kolme kuu jooksul 36,1 miljoni krooni võrra  
117 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt vähenenud investeeringute maksetest,
mis kajastab vaiksemat investeerimistegevuse aktiivsust talveperioodil.     

Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel.  
2007. aasta 31. märtsi seisuga oli kohustuste osakaal varast 50,7%. Pikaajalised
kohustused olid 2007. aasta märtsi lõpu seisuga 1.166,4 miljonit krooni, mis  
koosnes peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.          

Rahakäive                                    

2007. aasta esimese kolme kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 86,2 
miljonit krooni, mis on 0,5 miljonit krooni enam kui 2006. aasta samal     
perioodil. Ettevõtte tegeliku põhitegevuse tulemusena teenitud ärikasumi (kui  
eemaldada ühekordne maamüük 2006. aasta 1. kvartalis) kasvu efekti mõju     
taandasid negatiivsed muutused käibekapitalis 2007. aasta 1. kvartalis -    
bilansis oli üleval 35 miljoni krooni väärtuses arveid, mis tänaseks päevaks on 
tasutud.                                    

2007. aasta 1. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 35,2 miljonit 
krooni, so 24,5 miljonit krooni enam kui 2006. aasta 1. kvartalis. Selle    
peamiseks põhjuseks oli, et 2007. aasta 1. kvartalis ei makstud 26 miljonit   
krooni sademetevee ehituse eest (langes aprillikuusse), mis maksti samal    
perioodil 2006. aastal.                             

Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kolme kuu jooksul 0,3    
miljonit krooni, mis on samas suurusjärgus raha väljavooluta samal perioodil  
2006. aastal ning koosneb liisingu maksetest.                  

Eelnevate tegurite mõjul oli raha sissevool 2007. aasta kolme kuu jooksul 50,7 
miljonit krooni võrrelduna 74,6 miljoni krooni suuruse raha sissevooluga 2006. 
aasta esimese kolme kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007.   
aasta 31. märtsi seisuga 300,1 miljonit krooni.                 

Töötajad                                    

2007. aasta 31. märtsi seisuga töötas Ettevõttes 313 inimest, kellest 223 olid 
hõivatud tootmisdivisjonis ning 90 kommerts- ja korporatiivteenuste divisjonis. 
Võrreldes aasta algusega on töötajate arv vähenenud 5 inimese võrra.      

Dividendid ja aktsiahinna muutused                       

2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta   
196,010,000 krooni dividende. Sellest 10,000 krooni makstakse B-aktsia omanikule
ja 196 miljonit krooni, so 9,8 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele.     
Dividendid makstakse välja 2007. aasta 15. juunil.               

2007. aasta 31.märtsi seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi 
aktsionärid:                                  

United Utilities (Tallinn) BV	              35.3%
City of Tallinn		                   34.7%
Morgan Stanley + Co International Equity client account	 7.01%
  
Aruandeperioodi lõpus, 31. märtsil 2007 oli AS Tallinna Vesi aktsia sulgemishind
251,91 krooni (16,01 EUR), mis on 9,9% kasv aasta algusega võrreldes ning ületab
Tallina aktsiaturu indeksi (OMX Tallinn) kasvu.                 

Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal                   

-	Keskkonnaministeerium kuulutas 2007. aasta 1. kvartalis lämmastiku      
kontsentratsiooni alandamise projekti Paljasaare heitveepuhastusjaamas edukaks 
ning teatas, et projekt ületas ootused.                    

-	Tööd Paljasaare mudatöötlushoone ehitusega jätkusid. Antud hoone võimaldab  
paremini ja tõhusamalt tegutseda ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. 
See aitab omakorda parendada heitvee puhastamise ning mudatöötluse protsessi.  
Ühtlasi jätkab Ettevõte keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat
muda prügilasse vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 40 miljoni  
krooni ning see lõpetatakse eeldatavasti 2007. aasta jooksul.          

-	Kuna kõik Ettevõtte heitvee proovid vastasid 2007. aasta 1. kvartalis   
normidele, siis alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 50% võrra 

-    2007. aasta 1. kvartali jooksul lõpetas Ettevõte uue
kliendiinfosüsteemi rakendamise esimese etapi. See sisaldab endas mitmeid
erinevaid tooteid ja 
teenuseid, mis aitavad märkimisväärselt kiirendada meie kliendisuhtluse     
kvaliteeti ning võimaldab kasutada erinevaid maksevõimalusi -          
otsekorralduslepingut, elektrooniline arve saatmine, automaatsed meeldetuletused
jne. Üks osa süsteemist, mis käesolevas kvartalis edukalt rakendati oli     
veebipõhine iseteenindus, mis võimaldab klientidelt iseseisvalt juhtida mitmeid 
oma tehinguid Ettevõttega. Kuigi see toode pole veel lõplikult valmis, oleme  
juba saanud sellest nähtavat kasu - märtsikuu jooksul oleme uue süsteemi kaudu 
saanud juba 500 kliendi veenäidud.                       

--------------------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)            |  I kvartal |  I kvartal | 12 kuud 2006 |
|                  |    2007 |    2006 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud        |   161 133 |   147 206 |   589 176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud tulud |   44 241 |   28 776 |   104 048 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu             |   205 374 |   175 982 |   693 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste kulud   |   -44 885 |   -54 837 |   -220 537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud kulud |   -39 662 |   -26 251 |   -97 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM            |   120 827 |   94 894 |   375 591 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud           |   -3 162 |   -2 554 |    -9 578 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud          |   -14 279 |   -12 612 |   -51 319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-)     |    2 398 |   25 267 |    23 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM             |   105 784 |   104 995 |   337 923 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-)      |   -10 480 |   -9 941 |   -42 981 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST    |   95 304 |   95 054 |   294 942 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks       |      0 |      0 |   -46 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM        |   95 304 |   95 054 |   248 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotatav:             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele        |   95 294 |   95 044 |   248 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule        |     10 |     10 |      10 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta kroonides   |    4,76 |    4,75 |    12,40 |
--------------------------------------------------------------------------------

	                                        
--------------------------------------------------------------------------------
| BILANSS              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)            | 31.03.2007 | 31.03.2006 |   31.12.06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod        |   290 256 |   281 709 |   249 413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Väärtpaberid           |    9 866 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu       |   115 793 |   75 084 |    71 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemaksed   |    4 278 |   11 817 |    4 756 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud               |    3 139 |    3 071 |    3 142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks           |    1 517 |    1 504 |    1 648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA          |   424 849 |   373 185 |   330 449 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara       |  1 906 280 |  1 822 312 |  1 877 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara      |   50 829 |   42 870 |    52 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a.      |   63 788 |   97 375 |    91 676 |
| liitumis-ehitused         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud - uued   |   82 200 |   91 631 |   117 162 |
| liitumised            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse põhivara  |    3 222 |    3 379 |    2 795 |
| eest               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA          |  2 106 319 |  2 057 567 |  2 141 333 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU            |  2 531 168 |  2 430 752 |  2 471 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste laenukohustuste   |     167 |    1 260 |     473 |
| lühiajaline osa          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad      |   63 302 |   42 689 |    85 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad            |   19 853 |   35 465 |    30 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised      |     770 |     352 |     538 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud    |   32 864 |   28 835 |    36 325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU   |   116 956 |   108 601 |   153 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirent           |      0 |     114 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud            |  1 166 318 |  1 165 439 |  1 166 098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlad            |     100 |     100 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU   |  1 166 418 |  1 165 653 |  1 166 198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED         |  1 283 374 |  1 274 254 |  1 319 292 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital           |   200 001 |   200 001 |   200 001 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss             |   387 000 |   387 000 |   387 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital     |   20 000 |   20 000 |    20 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide kogunenud   |   545 489 |   454 443 |   297 443 |
| kasum               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum        |   95 304 |   95 054 |   248 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL         |  1 247 794 |  1 156 498 |  1 152 490 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU  |  2 531 168 |  2 430 752 |  2 471 782 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE               |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)                  | 3 kuud 2007 | 3 kuud 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum                    |   105 784 |   104 995 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga            |    19 695 |    20 311 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine rajamistulude ja -kuludega   |    -4 579 |    -2 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud          |     -229 |     -388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist    |      19 |   -24 648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad            |      0 |     428 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest kapitaliseeritud põhivaraks  |    -4 647 |    -5 193 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud käibevara muutus     |   -15 322 |   -13 470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus     |   -14 531 |    6 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid               |      -9 |     -30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus äritegevusest         |    86 181 |    85 710 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh liitumisehitised    |   -52 061 |   -38 521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rajamistasudest finantseeritavate torustike  |    14 612 |    28 843 |
| eest laekumine                 |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja saadud/tagastatud    |      11 |    -3 197 |
| ettemaksed                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügiootel varade ja kinnisvarainvesteeringu  |      0 |    1 107 |
| müügitulu                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid                |    2 272 |    1 082 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus investeerimistegevusest    |   -35 166 |   -10 686 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAKÄIVE        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi maksed          |     -306 |     -382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest   |     -306 |     -382 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus              |    50 709 |    74 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES   |   249 413 |   207 067 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS    |   300 122 |   281 709 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisainformatsioon:                               
Eteri Harring                                  
Rahandus- ja investorsuhete juht                        
+372 6262 225                                  
eteri.harring@tvesi.ee

Attachments

astv 1q07 eek en.pdf astv 1q07 eek est.pdf