OASMIA: BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01 - 2007-04-30

Uppsala, SWEDEN


Kort om bokslut för perioden 2006-05-01 - 2007-04-30


* Koncernens nettoomsättning ökade till 22 387 (853) tkr.

* Resultat efter skatt uppgick till -9 757 (-7 307) tkr.

* Resultatet per aktie var negativt 

* Rörelseresultatet uppgick till -9 402 (- 6 912) tkr.

* Likviditeten uppgick till 274% (130%)

* Soliditet 91% (92%)

* Utdelning per aktie föreslås bli 0 kr.Väsentliga händelser under perioden 

Den humana fas I/II studien för cancerläkemedlet Paclical® avslutades.
Resultaten visar att Paclical® ger färre biverkningar och kan därmed ges i
högre dos än motsvarande produkter som idag finns på marknaden.
Studieresultaten kommer att presenteras vid European Cancer Conference (ECCO
14) i Barcelona under sep-tember 2007. Produkten går nu in i fas III. 

Resultatet av de kliniska studierna för Paclical® Vet, Oasmias första produkt
inom Animal health, presenterades vid European Society of Veterinary Oncology i
Cambridge, mars 2007. Resultaten är mycket positiva och indikerar att produkten
har stor potential. Paclical® Vet befinner sig nu i klinisk fas III studier och
har rönt stort internationellt intresse. Målet är att avsluta pågående fas III
studier och ansö-ka om registrering för EU under andra halvåret 2007. I dag
finns ingen registrerad kemoterapi inom veterinärområdet. Oasmia har stora
möjligheter att bli först i värl-den med att registrera cytostatika för hund. 

Oasmia befinner sig i långtgående förhandlingar med flera internationella
läkemedelsbolag angående licensiering av Paclical® och Paclical® Vet.
Bekräftelser av produktportföljens potential som erhållits under perioden genom
de goda studieresultaten, har bidragit till framsteg i dessa förhandlingar. 

Oasmia har vidare förberett ytterligare tre produkter för inträde i klinisk
fas. Dessa produkter bygger på samma plattform som Paclical®. Samtliga
produkter skyddas av internationella patent som löper ut 2023 och framåt.
Marknaden för dessa produkter tillsammans motsvarar 80 % av all
standardbehandling av cancer i världen. 

Oasmia har förstärkt sin organisation inom alla områden. Antalet anställda har
ökat med 10 personer under perioden. Bolaget planerar ytterligare rekrytering
under 2007, främst inom avdelningen för klinisk forskning men även inom
avdelningen för R&D. 

Dotterbolaget Qdoxx Pharma har, p g a försenade handläggningstider hos berörda
myndigheter (12-14 mån), nu etablerat sin verksamhet och utvecklas helt enligt
plan. 

Under perioden har Oasmia förvärvat 51% av GlucoGene Pharma AB. Syftet med
förvärvet är att vidareutveckla de substanser för cancerbehandling som
upptäckts av GlucoGene för att därmed stärka Oasmias onkologiportfölj och
företagets långsiktiga forskning. GlucoGenes forskning och utveckling fokuserar
på användning av nya xylocider för cancerbehandling. Bolaget har projekt i
pre-klinisk fas med substanser som har potential inom behandling av
hjärntumörer. 

Oasmias utveckling under perioden har varit mycket positiv, framför allt vad
gäller erhållna bekräftelser av produktportföljens signifikans och potential. 

Oasmia har genomfört alla förberedelser för att byta lista för bolagets aktie
till NGM Equity. Bytet planeras till den 14 september 2007. Från 1 maj 2007
använder Oasmia som ett led i dessa förberedelser IFRS-standard för sin
redovisning. 

Finansiering
Bolagets verksamhet har finansierats via medel från företagets aktieägare. 

Antal utestående aktier
Antalet aktier uppgår till 31 851 310 st. 

Investeringar
Under verksamhetsåret har investering gjorts i utvecklingen av produkten
Paclical med 14 484 tkr samt materiella anläggningstillgångar 4 136 tkr. 

(För fullständig kommuniké se bifogad fil)

Attachments

file41.pdf