Telenor vinner voldgiftssak i New York - Alfa beordret til å selge Kievstar-aksjer eller kvitte seg med konkurrerende eierandeler


Voldgiftspanelets tre medlemmer utferdiget en voldgiftkjennelse som slår fast at Alfas datterselskap Storm har brutt og fortsetter å bryte Kievstars aksjonæravtale ved å:
  • unnlate å utnevne kandidater til valg av styre og ved å forhindre Storm-nominerte styremedlemmer i å møte på styremøter;
  • unnlate å møte på Kievstars generalforsamlinger;
  • eie eller kontrollere, direkte eller indirekte gjennom tilknyttede selskaper, mer enn fem prosent av aksjene i Turkcell eller Ukrainian High Technologies, som er konkurrerende trådløse teleoperatører i Ukraina; eller
  • unnlate å avklare gjennom voldgift noen eller alle tvister som gjelder Kievstars aksjonæravtale.
Voldsgiftskjennelsen beordrer Alfas datterselskap Storm til (a) organisere sitt eierskap i  Kievstar slik at det kan nominere fire kandidater til styrevalg i Kievstar, (b) ta nødvendige steg for å velge sine kandidater til Kievstar-styret og forsikre at de møter på alle fremtidige styremøter i Kievstar og  lojalt deltar i styring og ledelse av Kievstars forretningsvirksomhet, (c) deltar på alle Kievstars generalforsamlinger, (d) tar steg for å for å sørge for at Kievstars charter blir justert for å tilpasses ukrainsk lov og Kievstars aksjonæravtale, og (e) innen 120 dager å selge sine Kievstar-aksjer til en person som ikke er Storm-tilknyttet med mindre  Storm eller tilknyttede selskaper kvitter seg med den del av sitt eierskap i Turkcell og Ukrainian High Technologies som overstiger fem prosent.
 
I tillegg har panelet forbudt Storm eller andre som arbeider i forståelse med selskapet: (i) å sette i gang noen rettstvist i Ukraina som på noe vis har med Kievstars aksjonæravtale å gjøre, inkludert pågående rettstvister, (ii) å forsøke å tvinge gjennom særskilte  ukrainske rettsordre og (iii) gå til noen handling som forhindrer Telenor og Ernst & Young fra å oppfylle sine rettigheter knyttet til Kievstars aksjonæravtale eller andre avtaler som gjelder Kievstar.
 
Telenor påbegynte voldgifsbehandlingen, som følger voldgiftsreglene til UNCITRAL (United Nations Commision on International Trade Law), i februar 2006. Både Telenor og Alfa har i aksjonæravtalen sagt seg enige i at enhver uoverensstemmelse skal avgjøres gjennom en slik voldgiftsprosess.
 
"Vi er svært fornøyd med dette resultatet", sier Telenors konserndirektør Jan Edvard Thygesen som har regionsansvar for Sentral- og Øst-Europa. "Alfa startet med å bryte Kievstars aksjonæravtale et drøyt år etter å ha signert den. Vårt eneste mål ved å gå til denne prosessen har vært å forsvare vår investering i Kievstar og våre rettigheter under aksjonæravtalen og derfor tvinge Alfa til å handle i henhold til den aksjonæravtalen de har signert. Vi er spesielt glad for at panelet har beordret Alfa til å kvitte seg med sine økonomiske interesser i konkurrerende mobiloperatører eller selge sine aksjer i Kievstar innen 120 dager og har beordret Alfa til å slutte å hindre Kievstar i å få sine finansielle rapporter revidert av Ernst & Young. Panelets kjennelse markerer starten på gjeninnføring av god selskapsstyring i Kievstar".
 
Telenor annonserte også at selskapet har henvendt seg til den føderale domstolen i New York for å få stadfestet voldgiftskjennelsen og slik at en kan begynne å bruke den mot Alfa. "Vi vil søke å følge opp denne kjennelsen overalt hvor Alfa har eierinteresser, inkludert i Ukraina", sier Thygesen. "Vi stoler på at Ukraina vil overholde sine avtaleforpliktelser og sine egne lover hva gjelder håndheving av slike voldgiftskjennelser."
 
Telenor er majoritetseier i Kievstar med en eierandel på 56,5 % av aksjene, mens Storm har en eierandel på 43,5 %.
 
Kontaktperson:
Pressetalsmann Dag Melgaard; telefon 901 92 000; e-post: dag.melgaard@telenor.com