OASMIA: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Uppsala, SWEDEN


Oasmia Pharmaceutical ABs årsstämma avhölls den 7 september. Vid stämman
omvaldes såsom styrelseledamöter, Claes Piehl, Julian Aleksov, Peter Ström och
Bo Cederstrand. 
Styrelsen utsåg Bo Cederstrand till styrelsens ordförande. 

Stämman beslöt att anta styrelsens förslag om riktad emission, punkt 10 på
dagordningen. 

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission (punkt 10) 
Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 3 185 131 kronor, fördelat på
totalt 31 851 310 aktier. Styrelsen föreslår att aktieägarna beslutar om ökning
av aktiekapitalet med 152 369 kronor genom nyemission av 1 523 691 aktier av
serie A, på de villkor som anges nedan: 

1. De nya aktierna skall tecknas med avvikelse företrädesrätt av aktieägares
företrädares rätt, av Oasmia SA Luxemburg. 

2. För varje aktie skall betalas ett belopp om 40 kronor 10 öre, varav 40
kronor utgör överkurs. 

3. Aktieteckning och kvittning skall senast ske den 15 oktober 2007. 

4. De nya aktierna skall ge rätt till utdelning från och med innevarande
räkenskapsår. 

Verkställande direktören Julian Aleksov anförde vid stämman att
årsredovisningen kan läsas i sin helhet på www.oasmia.com 
Uppsala den 10 september 2007
Oasmia Pharmaceutical AB (PUBL)
Styrelsen

Mer information finns på www.ngm.se eller www.oasmia.com
För ytterligare information kontakta: info@oasmia.com eller ring 018 - 50 54 40

Oasmia Pharmaceutical är ett läkemedelsföretag som arbetar med att utveckla
läkemedel mot svåra sjukdomar baserat på de senaste koncepten inom bioorganisk
kemi. Primärt sker utvecklingen inom onkologi och cellgiftsbehandling men
företaget forskar även inom antibiotika, astma och neurologi. Oasmia har egen
kapacitet för produktion av läkemedel för egna och andras kliniska prövningar.
Företaget har utvecklat flera produkter som baseras på existerande läkemedel i
ny tappning, vilket leder till helt nya lösningar inom cancerbehandling. Dessa
produkter ger Oasmia en gedigen produktportfölj inom onkologi, med flera
produkter i klinisk och pre-klinisk fas. 
Företaget är noterat på NGM Nordic MTF och planerar att byta lista till NGM
Equity i september 2007. 

Attachments

file44.pdf