Net Insight: antal aktier och röster per den 30 december 2008Stockholm -  Net Insight: antal aktier och röster per den 30 december
2008

Bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad ska
enligt lag, om en ändring av antalet aktier skett under en månad,
offentliggöra det totala antalet aktier den sista handelsdagen i den
kalendermånad då ändringen skett.

Inom ramen för fastställt optionsprogram, tecknades under december 4
739 472 nya B-aktier i Net Insight genom utnyttjande av tilldelade
teckningsoptioner.

Det totala antalet aktier i Net Insight uppgår per den 30 december
2008 till 379 973 249, uppdelat på 1 900 000 A-aktier och 378 073 249
B-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie
berättigar till en röst.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 69,
fredrik.tragardh@netinsight.net


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30
december 2008 kl 11:45.

Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska
transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och
IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100%
QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i
konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar
video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar
kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande
TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika
mediatjänster till mer än 100 miljoner människor i mer än 30 länder.
Net Insight är noterat på Stockholmsbörsen.
För mer information, se www.netinsight.net

Attachments

PDF.pdf