Hexatronic Bokslutskommuniké 2014 (helår, 1 sep 2013 - 31 aug 2014 och kvartal 4, 1 jun - 31 aug 2014)

Gothenburg, SWEDEN


Pressmeddelande 2014-10-27

Hexatronic Scandinavia AB (publ), orgnr 556168-6360

Bokslutskommuniké 2014
Framgångsrika förvärv, genomförda integrationer och uppfyllda finansiella mål.

 • · Koncernen har i grunden förändrats genom förvärvet av Ericssons tidigare fiberkabelverksamhet i Hudiksvall.
 • · Koncernen omsätter en halv miljard vilket var det långsiktiga tillväxtmålet som ursprungligen skulle nås om 4-5 år. Koncernen är 6-7 gånger så stor mätt i såväl omsättning som i antal medarbetare som föregående år.
 • · Trots stora utmaningar i integration av förvärv, stort IT-systembyte och uppbyggnaden av ny koncernstruktur har resultatnivåer kunnat nås väl över de uppsatta finansiella målen. EBITDA-marginalen är 12,1% och EBIT-marginalen 11,1%. Motsvarande marginaler utan jämförelsestörande poster är 11,0 % (EBITDA) respektive 9,8 % (EBIT).

Koncernen i korthet
 • 497 mkr i omsättning
 • 60 mkr i rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)
 • 601 % i årlig tillväxt under bokslutsåret
 • Inga räntebärande skulder
 • Fem rörelsedrivande bolag
 • 143 anställda
 • 450 mkr i börsvärde
 • 1 200 aktieägare

Helåret 13/14 (1 september 2013 till 31 augusti 2014, 12 månader)

 • Nettoomsättningen uppgick till 497 295 kkr (70 958 kkr). Omsättningen utan jämförelsestörande poster (enligt rapport Q2) är ca 457 295 kkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 60 372 kkr (4 308 kkr), motsvarande en EBITDA marginal på 12,1%. EBITDA utan jämförelsestörande poster (enligt rapport Q2) är ca 50 372 kkr, motsvarande en EBITDA marginal på 11 %.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 55 013 kkr (2 902 kkr), motsvarande en EBIT marginal på 11,1%
 • Nettoresultatet uppgick till 41 476 kkr (2 433 kkr), motsvarande en nettomarginal på 8,3 %.
 • Resultat per aktie före utspädning 1,96 kronor (totalt antal aktier vid periodens utgång 24 342 857).
 • Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2013/14.

Kvartalsrapport 4 (1 juni 2014 till 31 augusti 2014)

 • Nettoomsättningen uppgick till 140 259 kkr (13 983 kkr).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15 976 kkr (145 kkr).
 • EBITDA marginalen var 11,4 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 15 458 kkr (- 257 kkr).
 • Nettoresultatet uppgick till 10 972 kkr (-115 kkr).
 • Negativt kassaflöde från löpande verksamheten under kvartalet med 20,3 mkr. Det beror främst på ökad kapitalbindning i kundfordringar pga förändrad affärsmix och fakturering till stora kunder med långa kredittider.

Händelser under fjärde kvartalet (1 juni 2014 till 31 augusti 2014)

 • Hexatronic tecknar distributionsavtal med Al Baud i Quatar. Al Baud skall stärka Bolagets närvaro i Quatar och Dubai.
 • Hexatronic tecknar avtal om förvärv av Proximion AB.
 • Hexatronic undertecknar distributionsavtal med Tawasol.
 •  Henrik Larsson Lyon tillträdde som VD.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Hexatronic slutför förvärvet av Proximion. Proximion konsolideras per den 1 september 2014.
 • Hexatronic slutför installationen av nytt IT system i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB.

Attachments

Bokslutskommuniké 2014