Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360

Gothenburg, SWEDEN


Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168-6360

 

Aktieägarna i Hexatronic Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 december 2014 kl 15:00 i bolagets lokaler på Exportgatan 47B i Hisings Backa.

                                                     

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall senast fredagen den 12 december 2014 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare bör anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast fredagen den 12 december 2014 kl 12.00. Sådan anmälan skall ske per e-post till janne@hexatronic.se eller skriftligen till bolaget under adress Hexatronic Scandinavia AB, Exportgatan 47B, 422 46 Hisings Backa.

 

Vid anmälan bör uppges namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav, namn på eventuella biträden och namn och personnummer avseende eventuellt ombud.

 

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman skickas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets webplats www.hexatronicscandinavia.se och på bolagets huvudkontor.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast fredagen den 12 december 2014 ha registrerat aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 12 december 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslag till dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 10. Ändring av bolagsordningen
 11. Bestämmande av antal styrelseledamöter
 12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisor/revisorer
 14. Beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutande.

 

Punkt 2

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Göran Nordlund väljs till ordförande vid årsstämman.

 

Punkt 9

Förslaget till ändring av bolagsordningen innefattar bland annat ändring av firman till Hexatronic Group AB, anmälan till stämman samt i övrigt anpassningar till att bolaget är ett avstämningsbolag.

 

Punkt 10, 11 och 12

De fyra största ägarna har bildat valberedning och kommer ha klart sitt förslag till styrelse och arvode för densamma som finns tillgängligt från den 4 december hos bolaget.

 

Punkt 13          

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda varvid årsstämman med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt beslutar om emission av högst 750 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och anställda i Bolaget.

 

Teckningsberättigade skall för varje option erlägga en premie enligt marknadsmässiga villkor i enlighet med Black & Scholes formel. Teckning skall ske senast 31 mars 2014. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier skall äga rum under tiden 1 december - 31 december 2017. Teckningskursen skall vara 30 kr per aktie. De nya aktierna ger rätt till utdelning tidigast räkenskapsåret 2017-09-01 - 2018-08-31.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett långsiktigt engagemang hos de teckningsberättigade vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i bolaget.

 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta smärre förändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos bolagsverket.

 

Punkt 14

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 100 000 kronor. Emissionen skall kunna ske mot kontanter och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning.

 

Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor.

 

Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag och skälen för avvikelsen från företrädesrätten är att möjliggöra för bolaget att snabbt ta in kapital eller använda bolagets aktier som betalningsmedel.

 

Majoritetskrav

För giltiga beslut med avseende på punkt 9 och 14 enligt ovanstående förslag krävs att besluten biträtts av aktieägare med två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädd aktierna. För giltigt beslut enligt avseende förslaget i punkten 13 ovan gäller ett majoritetskrav om nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Uppgift om antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 26 416 541. Bolaget äger inga egna aktier.

 

Handlingar

Årsredovisning med revisionsberättelse, styrelsens förslag och yttrande enligt 18 kap 4§ aktiebolagslagen, fullständigt förslag till beslut enligt punkterna 9, 13 och 14 samt valberedningens förslag jämte motiverade yttrande hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna kommer att finnas på bolagets webplats, www.hexatronicscandinavia.se, alternativt kan handlingarna skickas per post eller e-post för de aktieägare som begär detta.

 

Aktieägares rätt till upplysningar

Aktieägare informeras härmed om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om sådana förhållanden som kan inverka på bedömningen av dels ett ärende på dagordningen, dels koncernbolagens ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Upplysningar kommer att lämnas om det kan anses ske utan väsentlig skada för bolaget.

 

Hisings Backa i november 2014

 

Hexatronic Scandinavia AB (publ)

Styrelsen

 


Attachments

Kallelse till Årsstämma i Hexatronic Scandinavia AB Fullmaktsformulär Hexatronic