Arcoma AB: Delårsrapport januari-september 2014

Växjö, SWEDEN


Stark tillväxt

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med +23% till 27 618 (22 433) TSEK
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) ökade till 1 436 (-420) TSEK
  • Resultat efter skatt -764 (-1 788) TSEK
  • Resultat per aktie -0,13 SEK

Perioden januari - september

  • Nettoomsättningen ökade med +34% till 101 903 (75 874) TSEK
  • EBITDA ökade till 7 276 (-3 062) TSEK
  • Resultat efter skatt -508 (-7 356) TSEK

VIKTIGA HÄNDELSER
Nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Stockholm inleddes
Teckningstiden inför den planerade listningen på Nasdaq First North inleddes.

EFTER KVARTALET
Nyemission framgångsrikt genomförd
Nyemissionen i Arcoma har framgångsrikt avslutats. Cirka 14 MSEK, d.v.s. 93 % av maxbeloppet, tillförs bolaget av nya tecknare, existerande aktieägare samt av teckningsåtagare och garanter. Genom emissionen nyemitteras 1 000 755 aktier och Arcoma tillförs cirka 190 nya aktieägare.

Arcomas nya röntgensystem på Intuitionplattformen färdigutvecklat
Arcomas vidareutveckling av Intuitionplattformen slutfördes i början av november. Intuition har därmed utrustats med många av de nyheter och förbättringar som tidigare introducerats på Precision.

VD-KOMMENTAR
Arcoma visar fortsatt stark tillväxt under tredje kvartalet och försäljningen ökade med 23% jämfört med samma kvartal föregående år. För de tre första kvartalen 2014 ökade försäljningen med 34%. Den fortsatta försäljningstillväxten är mycket positiv, trots att första halvåret 2013 präglades av svag försäljning. Systemförsäljningen till OEM kunder under tredje kvartalet var fortsatt stark och stod för 49% av den totala försäljningen att jämföra med 21% för motsvarande kvartal förra året.
Fokus under tredje kvartalet har varit på vidareutveckling av Intuitionplattformen. Arbetet har gått enligt plan och vi kommer under fjärde kvartalet att lansera en vidareutvecklad version av Intuition på RSNA (Radiological Society of North America) i Chicago, världens största röntgenmässa. Både Intuition och Precision kommer att finnas i flera ledande bolags produktutställningar på mässan. I och med lanseringen kommer Intuitionkunder att erbjudas många av de nyheter som tidigare introducerats på Precision och som mottagits mycket positivt av marknaden. Vår strategi, att på en växande men samtidigt tuff och konkurrensutsatt marknad, växa genom att stärka vårt produkterbjudande genom investeringar i vidareutveckling och breddning av produktportföljen, ligger fast.
Marknaden för röntgensystem är i förändring och den fortfarande utbredda gamla tekniken med filmbaserade system är på väg att bytas ut mot den digitala tekniken i allt snabbare takt. Den digitala tekniken ger sjukvården förutsättningar att arbeta mer effektivt, möjliggör samarbeten över långa distanser och går att integrera i de nya helt digitala sjukhussystemen. Dessa förutsättningar ger Arcoma goda möjligheter att expandera. Som många andra medicintekniska bolag som säljer kapitalintensiva produkter har Arcoma ett ojämnt fördelat orderflöde över året. Vår målsättning är att, på helårsbasis, från och med 2014, växa organiskt med i genomsnitt 15% per år.

Frågor rörande rapporten besvaras av:
Jonas Salomonson, VD Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 11            
E-mail: jonas.salomonson@arcoma.se  
Peter Parsmyr, CFO, Arcoma AB
Tel: 0470-70 69 45            
E-mail: peter.parsmyr@arcoma.se


Attachments

Tredje kvartalet