Valberedningens förslag till årsstämman i Hexatronic Scandinavia AB (publ) den 18 december 2014

Gothenburg, SWEDEN


Pressmeddelande 8 december 2014

Valberedningens förslag till årsstämman i Hexatronic Scandinavia AB (publ) den 18 december 2014

Inför årsstämman 2014 består valberedningen av Bolagets fyra största ägare (antingen privat eller via bolag); Gert Nordin, Göran Nordlund, Jonas Nordlund och Erik Fischbeck. Valberedningen representerade drygt 50 % av röstetalet för samtliga aktier i Hexatronic Scandinavia AB per 31 augusti 2013. Valberedningen föreslår att årsstämman 2014 beslutar enligt följande.


Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår Göran Nordlund, Bolagets ordförande, som ordförande vid årsstämman 2014.


Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst en och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara oförändrat fem och att en suppleant väljs.


Arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer

Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall utgå med 60 000 kronor per ledamot.


Val av bolagsstämmovalda styrelseledamöter

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Göran Nordlund och Gert Nordin. Till nya ledamöter föreslås Erik Selin, Anders Persson och Malin Persson. Till suppleant föreslJohan Palmgren enligt följande.med 50% sedan föregående år. ant höjning av arvodet bör ske om och när Bolaget noteras på Nasdaqås också att väljas tidigare ledamot Erik Fischbeck. Valberedningen föreslår omval av Göran Nordlund som styrelseordförande.

Ledamöterna Magnus Johansson och Gabriella Rymark har avböjt omval.


Fullständigt pressmeddelande kan läsas i bifogad pdf


Hisings Backa 8 december 2014


VALBEREDNINGEN I HEXATRONIC SCANDINAVIA AB

Hexatronic Scandinavia AB

Org nr 556168-6360

Exportgatan 47 B

422 46 Hisings Backa

 

 För eventuella frågor kontakta:

· Göran Nordlund Styrelseordförande, 070-433 13 20

 

Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikkoncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com ), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se ), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se )The Blue Shift AB (Stockholm, www.blueshift.se) och Proximion AB (Kista, www.proximion.com). Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar system, produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har ca 140 st anställda. Hexatronic omsatte ca 500 mkr under räkenskapsåret 2013/14 med en EBITDA marginal på 12 %. Koncernen är listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO. Bolagets Certified Advisor (CA) är Redeye AB. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se


Attachments

Valberedningens förslag till årsstämman i Hexatronic Scandinavia AB