AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Uppsala, SWEDEN


VD-ORD

”Biomarkörer kommer spela en allt större roll i hur vi identifierar och följer upp behandlingar av patienter med cancer de kommande åren.  Utvecklingen kring ökad individanpassning drivs av användningen av biomarkörer vilka möjliggör diagnostisering av vilken tumörtyp patienten har och även vilken behandling patienten bör få.

Tymidinkinas är en viktig och spännande biomarkör som kan ge ett tidigt terapisvar vid cancerbehandling vilket innebär ökad överlevnad och bättre livskvalitet för patienten och minskade kostnader för vårdgivaren.” 

Michael Brobjer, VD


Väsentliga händelser under perioden 1 januari till 31 mars

 • AroCell tecknade ett distributionsavtal med det kinesiska företaget Gongyingshi, för marknadsföring och distribution av AroCell TK 210 ELISA i Kina. AroCell har därmed fem distributörer som täcker stora delar av Europa, USA, Kina och Sydkorea
 • Ett nytt studieresultat med AroCell TK 210 ELISA vid prostatacancer publicerades i den fackgranskade tidskriften “The Prostate”. Studien med titeln “The combination of AroCell TK 210 ELISA with Prostate Health Index (PHI) or PSA density can improve the ability to differentiate prostate cancer from non-cancerous conditions”. Syftet med studien var att undersöka det diagnostiska värdet av AroCell TK 210 ELISA tillsammans med fri-PSA, Pro PSA och PHI för att differentiera prostatacancer från godartade urologiska sjukdomar. Resultaten visade att kombinationen av TK1 med PSAD eller TK1 med PHI har signifikant högre känslighet än de enskilda PSA-relaterade biomarkörer.
 • Ett abstract från AroCell presenterades för posterpresentation på American Association of cancer Research 2019 (AACR 2019). Mötet hölls den 29 mars till 3 april i Atlanta, Georgia, USA. Studien jämför AroCell TK210 ELISA med TK-Liaison.
 • Europeiska patentkontoret (EPO) beviljade AroCell ett nytt patent (nr. 3083698)  med titeln “Monoklonala anti-TK1 antikroppar”. Patentet refererar till AroCells egenutvecklade teknik för specifika och känsliga immunologiska mätningen av Tymidinkinas 1 i serum. Mer specifikt är det monoklonal antikroppen XPA210-Ar1 omfattas av patentet.
 • AroCell lanserade en ny webbplats för att underlätta för kunder, affärspartners och investerare att hitta relevant information om AroCell.

             

Väsentliga händelser efter perioden

 • AroCell inledde ett samarbete med Corgenix Inc. som därmed kan erbjuda analys av Tymidinkinas 1 med hjälp av AroCell TK 210 ELISA i USA. AroCell TK 210 ELISA-kit har validerats och godkänts för Tymidinkinas 1 (TK1) mätningar i humana prover för preklinisk och klinisk användning vid Corgenix laboratorieanläggning i Colorado, USA.
 • AroCell etablerade ett vetenskapligt råd för att stödja företaget i sin expansion de närmaste åren.
 • Ett distributionsavtal tecknades med det Mumbai-baserade företaget Inveniolife Technology Pvt. Ltd för distribution av AroCell TK 210™ ELISA i Indien.

 

 

Sammanfattning av perioden 1 januari till 31 december

 • Nettoomsättningen uppgick till 76 (-) KSEK
 • Förlust före finansiella poster uppgick till -5 287 (-4 182) KSEK
 • Operativt* kassaflöde för perioden uppgick till -4 402 (-3 112) KSEK
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,13 (-0,15) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 25 332 (14 137) KSEK

*Kassaflödet från den löpande verksamheten samt förändring av rörelsekapital

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019 (PDF)

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Denna information är sådan information som AroCell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 16 maj, 2019 kl. 08.00.

 

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA ger värdefull information som kommer att kunna hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.

För mer information, se www.arocell.com

Bilagor