Eolus Vind AB delårsrapport 1 mars 2019 – 31 maj 2019

Hässleholm, SWEDEN


 

Hässleholm den 4 juli 2019

Verksamhetsårets tredje kvartal 1 mars 2019 – 31 maj 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 520,3 (22,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (-10,0) MSEK. Resultat före skatt uppgick till 10,0 (-5,7) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 (-4,6) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,49 (-0,18) SEK per aktie.
  • Under perioden togs 0 (0) nya vindkraftverk med en total effekt om 0,0 (0,0) MW i drift.
  • Under perioden överlämnades motsvarande 1 (1,8) vindkraftverk med en total effekt om 2,0 (1,4) MW till kunder.
  • Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 421 (337) MW.
  • Under perioden uppgick elproduktionen från koncernens vindkraftverk till 3,3 (6,3) GWh med en genomsnittlig intäkt på 454 (532) SEK/MWh.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • I juni tecknades avtal med Vestas avseende köp av upp till 13 vindkraftverk till Wind Wall 1 projektet i Kalifornien.

 

Koncernens resultat i korthetQ3Q3Q1-Q3Q1-Q3Helår
 2019-03-012018-03-012018-09-012017-09-012017-09-01
 -2019-05-31-2018-05-31-2019-05-31-2018-05-31-2018-08-31
Nettoomsättning, MSEK520,322,6998,2180,21 366,0
Rörelseresultat, MSEK10,9-10,046,423,0202,4
Resultat före skatt, MSEK10,0-5,743,331,8198,9
Värdeförändringar derivat före skatt, MSEK-18,7-0,6-39,94,02,5
Periodens resultat, MSEK12,2-4,651,838,7194,3
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK0,49-0,182,081,567,81
Eget kapital per aktie, SEK32,4326,4532,4326,4532,68
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK-328,1-356,1-353,9-645,0241,7
Balansomslutning, MSEK2 211,11 605,82 211,11 605,81 895,0
Nettoskuld - /nettokassa +, MSEK-120,4-515,1-120,4-515,1371,1
Orderstock per balansdagen, MSEK2 691,63 885,02 691,63 885,02 887,5
Under perioden drifttagna verk, antal--3,02,025,0
Verk överlämnade till kund, antal1,01,85,05,230,8
Under perioden drifttagna verk, MW--10,84,483,8
Verk överlämnade till kund, MW2,01,414,88,993,3
Förvaltade verk, MW421337421337415
Elproduktion, GWh3,36,310,225,130,2
Soliditet, %36,641,136,641,143,1
Avkastning på eget kapital efter skatt, %28,37,928,37,926,4

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon +46 (0)10-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 800 MW åt kunder varav 420 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 11 500 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga


Attachments

Delårsrapport Eolus Vind 190301-190531