CellaVision slutför förvärvet av RAL Diagnostics

Lund, SWEDEN


Informationen lämnades för offentliggörande 2019-10-02 kl. 14:30

CellaVision har slutfört det tidigare aviserade förvärvet av RAL Diagnostiscs, ett bolag inriktat på produktion och försäljning av provberedningsprodukter inom hematologi, patologi, cytologi och mikrobiologi.

RAL Diagnostics kompletterar CellaVisions produkter mycket väl inom hematologi och förvärvet ses som strategiskt viktigt på såväl kort som lång sikt. RAL Diagnostics är beläget i Bordeaux, Frankrike, och har ca 45 anställda. Under 2018 uppgick försäljningen till 87 MSEK. 

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på CellaVisions resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Frågor kring förvärvet besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: +46 733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.com

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, till exempel vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 17 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 30 länder. 2018 uppgick omsättningen till SEK 365 miljoner och bolagets tillväxtmål är 15 procent per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.com

Om RAL Diagnostics
RAL Diagnostics är en ledande producent och marknadsaktör av reagenser inom hematologi, bakteriologi, cytologi och patologi. Bolagets reagenser hjälper till att identifiera cell- och vävnadsmorfologi, parasiter och bakterier som är nödvändiga för att diagnostisera många sjukdomar. RAL utvecklar innovativa produkter och lösningar för standardiserad laboratoriediagnostik och förbättrad prestanda för cellulär bildbehandling. Bolaget ligger i Bordeaux, Frankrike och omfattar en produktionsanläggning med produktion av reagenser.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 2019-10-02, kl. 14:30 CET.

 

Bilaga


Attachments

Pdf