Fortsatt stark resultatutveckling, EBITDA ökar med 104%

Växjö, SWEDEN


FINANSIELLT SAMMANDRAG

Tredje kvartalet

• Nettoomsättning för kvartalet ökade med 4% till 30 396 (29 290) kSEK.

• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) steg med 104% till 3 408 (1 672) kSEK

• Resultat efter skatt förbättrades med 3 866 till 2 657 (67) kSEK

• Resultat per aktie 0,21 (0,01) SEK


Ackumulerat 2019

• Nettoomsättning 99 107 (85 451) kSEK, en ökning med 16% mot föregående år.

• EBITDA förbättrades med 128% till 8 725 (3 823) kSEK, en ökning med 4 902 kSEK

• Resultat efter skatt steg till 5 799 (-865) kSEK

• Resultat per aktie 0,46 (-0,07) SEK


Viktiga händelser i perioden: Inga

Viktiga händelser efter perioden: Jesper Söderqvist kommer lämna VD-posten under andra kvartalet 2020. Valberedningen nominerar Jesper Söderqvist till styrelsen. Marknadschef Frida Robbe blir medlem av Arcoma ABs ledningsgrupp.


VD-kommentar

Tillväxt och fortsatta resultatförbättringar i det tredje kvartalet

Omsättningen ökar med 16% för de tre första kvartalen och med 4% i tredje kvartalet jämfört med 2018. Detta trots att vårt jämförelsekvartal från 2018 var väldigt starkt med en försäljningsökning på 73%. Försäljningstillväxten i Europa fortsätter och vi arbetar intensivt tillsammans med Canon i Nordamerika där vi förväntar oss se en stor framtida tillväxt.

I det tredje kvartalet uppgår vår bruttomarginal till 42%. Bruttomarginalen har ökat vilket är ett resultat av vårt arbete med sänkta produktkostnader samt att vi haft en fördelaktig produktmix i kvartalet. Ackumulerad bruttomarginal för årets första nio månader uppgår till 39%.

Vi gör nu mer med samma resurser som tidigare. För de tre första kvartalen 2019 är kostnaderna 2 MSEK lägre än samma period föregående år.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till 3,4 MSEK, en fördubbling mot samma period föregående år. De tre första kvartalen är EBITDA 8,7 MSEK, en förbättring med hela 4,9 MSEK från föregående år.

Vi har stärkt Arcomas finansiella ställning och minskar nettobelåningen. Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter utvecklas positivt och vi ser kontinuerligt över våra prognosprocesser mot underleverantörer i syfte att minska lager och kapitalbindning.

Marknadsaktiviteter

Försäljningstillväxten i Europa fortsätter, en mycket positiv trend vi sett under de senaste 2-3 åren. Vi ser fortsatt den största potentialen för tillväxt i Nordamerika. Jag är mycket nöjd med hur samarbetet med Canon i USA och Kanada utvecklats under året även om vi ännu inte sett resultatet fullt ut i säljsiffror. Vi har gemensamma framåtriktade aktiviteter vilket skapar en stark bas för framtiden.

För att vända den svaga utvecklingen vi hittills sett i Asien har vi anställt en ny välmeriterad Asienchef att leda expansionen i en marknad som idag är liten för Arcoma, men på sikt kommer bli allt viktigare.

Vi behåller vårt fokus på effektiviseringar samtidigt som vårt program för sänkta produktkostnader fortlöper och kommer att realiseras fullt ut i mitten av 2020. Med ökad effektivitet kan vi växa utan större personalökningar vilket gör att vi får en fin utveckling av resultatet då försäljningen ökar.

Förnyelse

Aktivitetsnivån och framåtandan är hög och våra ansträngningar med att förenkla och förbättra hur vi arbetar både internt och med våra partners ger resultat inom alla områden. Ett flertal utvecklingsprojekt pågår som kommer leverera ny funktionalitet nästa år. Vi håller också på att färdigställa våra nya och ändamålsenliga lokaler vilket kommer effektivisera produktion ytterligare samtidigt som vi får ett bättre kontor för både personal och besökare. Invigning av nya de lokalerna sker i januari.

Med nya lokaler, välmatad produktplan, fördjupade kundsamarbeten och en motiverad personal har vi skapat grunden för att fortsätta utveckla Arcoma – ett kundfokuserat lönsamt tillväxtbolag.


Jesper Söderqvist

VD, Arcoma AB (publ)

Bilaga


Attachments

Arcoma AB  Kvartalsrapport 2019-Q3