Marknadsvärdering av byggrättsportföljen inför bokslut


Stockholm 2020-01-30

JLL har genomfört en marknadsvärdering av ALM Equity ABs byggrättsportfölj som förvaltas av dotterbolaget ALM Småa Bostad. Resultatet av värdering blev klar idag och portföljen skulle vid försäljning till extern köpare ge ett övervärde på cirka 2.0 Mdkr avseende ALM Equitys andel av den totala portföljen.

Det genomsnittliga anskaffningsvärdet per kvm ljus BTA bostad för portföljen är 9 200 kr och marknadsvärdet enligt värderingen är 13 800 kr.

Projekt i tidiga skeden såsom översiktsplaner samt projekt i produktion är exkluderade i värderingen.

Vid genomförande av projekten frigörs förutom övervärdet på byggrätterna även normala nettovinster i projekten, vilka beräknas uppgå till cirka 15% av projektens omsättning.

ALM Equity redovisar byggrätter till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Vid beräkning av justerat eget kapital så ökar koncernens (stamaktiernas) kapital med cirka 2.0 Mdkr.

”Det är alltid bra med ett öra mot rälsen och förståelse för var marknaden är på väg. Då kan man förvärva bolag som Småa och byggrätter i tidiga skeden till vettiga priser. Sedan 2011 har vi fokuserat på flexibla byggrätter för att kunna placera större delen av vår framtida produktion i förvaltning. Vi ser fram emot att fortsätta jobba vidare på samma sätt och även utveckla våra byggrätter till färdiga bostäder för egen förvaltning.” säger Joakim Alm, VD, ALM Equity AB.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27

Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.

ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e januari 2020 kl. 18:50.