ALM Equity ändrar redovisningsprinciper avseende bostadsrättsföreningar och delägda förvaltningsbolag


Stockholm, 2020-02-24

Sedan 2018 har Nasdaq Stockholm och numera Finansinspektionen fört en dialog med börsnoterade bostadsutvecklare avseende tillämpningen av IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt grunderna för bedömningen av huruvida bostadsrättsföreningarna är självständiga eller inte.

Av pressmeddelande den 19 februari 2020 framkom att Peab erhållit en skrivelse från Finansinspektionen där det framgår att det är Finansinspektionens uppfattning att konsolidering av svenska bostadsrättföreringar ska ske. Peab gjorde bedömningen att det inte finns några utsikter att ändra Finansinspektionens uppfattning och har därför beslutat att oberoende av Finansinspektionens slutliga beslut i ärendet ändra redovisningsprinciperna för intäktsredovisning av bostadsrättföreningar från succesiv vinstavräkning till färdigställandemetoden (completed contract).

I och med att flera av de största bolagen i branschen nu konsoliderar bostadsrättsföreningarna och redovisar intäkter enligt färdigställandemetoden (completed contract) har ALM Equity beslutat att följa Finansinspektionens intentioner och från och med kvartal fyra 2019 redovisa intäkter från bostadsrättsföreningar och förvaltningsfastigheter vid färdigställande och under projekttiden konsolidera dessa.

Det innebär därmed att projekt med svenska bostadsrättsföreningar samt delägda förvaltningsbolag kommer att konsolideras i ALM Equitys räkenskaper från 2019 och omräkningstal för 2018 och 2019 redovisas i bokslutskommunikén.

”Då vår affär mot att producera flerbostadshus för egen förvaltning vuxit sig så pass stor så gör detta att det blir lättare att få en rättvisande bild av bolaget med de nya redovisningsprinciperna – att även andra större branschkollegor valt att ändra redovisningsprinciper gör att det blir en mer homogen standard i marknaden. Vi kommer framgent även att i vår segmentsredovisning tillhandahålla information som speglar värdeskapandet över tid i respektive affärsområde” – säger ALM Equitys VD Joakim Alm.


För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 0733 – 96 97 27


Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster. 
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market. med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se