APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, LITHUANIA


2020 m. balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2019 m. veiklą.

Sprendimas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimas:

Išklausyta.

3. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas).

4. 2019 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymą (2 priedas).

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2020 m. rinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2020 m. iki  25 300 EUR (dvidešimt penkių tūkstančių trijų šimtų eurų) plius PVM. Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

6. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimas:

Patvirtinti Bendrovės Atlygio politiką (3 priedas).

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1. 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys;
Priedas Nr. 2. Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymas;
Priedas Nr. 3. Bendrovės Atlygio politika.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801

Priedai


Attachments

1 priedas_APG IFRS 2019 LT 2 priedas_Pelno paskirstymas_2019_LT 3 priedas_Atlygio politika_LT