ALM Equitys årsredovisning för 2019 är publicerad


Stockholm, 2020-04-30


ALM Equitys årsredovisning 2019 finns att hämta som pdf-fil på bolagets hemsida www.almequity.se. Den tryckta årsredovisningen beställs via info@almequity.se.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27


Om ALM Equity: ALM Equity är en fastighetskoncern med fokus på utveckling och förvaltning av kommunikationsnära bostäder. I koncernen ingår bolag för förvaltning, fastighetsutveckling, byggledning, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se 


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-04-30 kl.12.45

Bilaga


Attachments

ALM-Equity_Årsredovisning-2019_sv